E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Hirschsprung Hastalığı: Duhamel-Martin Deneyimlerimiz [Van Med J]
Van Med J. 2018; 25(3): 355-359 | DOI: 10.5505/vtd.2018.02170  

Hirschsprung Hastalığı: Duhamel-Martin Deneyimlerimiz

Veli Avci, Burhan Beger
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı. VAN

GİRİŞ ve AMAÇ: : Kliniğimizde Hirschsprung Hastalığı tedavisinde uygulanan Duhamel ameliyatının Martin modifikasyonu ile ilgili deneyimlerimizi sunmak
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2012 ile Ekim 2017 tarihleri arasında Hirschsprung Hastalığı tanısı alan hastaların yaş, cinsiyet, başvuru zamanı, semptom-bulgular, konjenital anomaliler, tedavi metodları, rezeke edilen barsak uzunluğu, ameliyat sonrası ilk defekasyona kadar geçen süre, nazogastrik dekompresyon süresi, oral beslenmeye geçiş zamanı, ameliyat sonrası komplikasyonlar, hastanede yatış günü ile morbidite-mortalite açısından geriye dönük değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmadaki 53 hastanın 38’i erkek, 15’i kız idi. En sık başvuru nedeni kronik kabızlıktı (% 81). Hastaların % 15’inde ek konjenital anomali vardı. Tanı konulan hastaların % 24’ünün yaşı bir aydan küçüktü. Tüm hastalara Duhamel-Martin yöntemi ile definitif cerrahi gerçekleştirildi. Ortalama 21 cm barsak rezeksiyonu yapıldı. Gaita çıkışları ameliyattan ortalama üç gün sonra gözlendi. Nazogastrik sonda ile takip süresi ortalama dört gündü.
Aganglionik barsak segmenti en sık rekto-sigmoid (% 71) bölgede görüldü. Ameliyat sonrası en sık gelişen komplikasyon anal bölge enfeksiyonları (%25) idi. Bir hasta sepsis nedeni ile kaybedildi. Hastanede toplam yatış süresi ortalama 17 gündü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hirschsprung Hastalığının tedavisinde uygulanan Duhamel-Martin tekniğinde morbidite ve mortalite oranlarının düşük olması nedeni ile kliniğimizde yıllarca güvenle uygulanan cerrahi bir yöntem olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Hirschsprung Hastalığı, Duhamel-Martin


Hirschsprung Disease: Duhamel-Martin Experiences

Veli Avci, Burhan Beger
Van Yuzuncu Yıl University Faculty of Medicine Pediatric Surgery Department Van,

INTRODUCTION: To present our experience about Martin modification of Duhamel method which is used in Hirschsprung's Disease treatment.
METHODS: Between January 2012 and October 2017, patients which are diagnosed as Hirschsprung's Disease in our clinic were retrospectively evaluated according to age, sex, application time, symptom-signs, congenital anomalies, treatment methods, length of resected bowel, time of first post-operative defecation, duration of nasogastric decompression, first oral feeding time, postoperative complications, hospitalization time and morbidity-mortality.
RESULTS: Of the 53 patients in the study, 38 were males and 15 were females. The most common cause of appy was chronic constipation (81%). 15% of the patients had additional congenital anomalies. 24% of the patients were younger than one month old. All patients underwent definitive surgery with Duhamel-Martin method. Mean bowel resection length was 21 cm. Defecation were observed after an average of three days after surgery. Follow-up period with nasogastric was four days on average. The aganglionic bowel segment was most commonly seen in the recto-sigmoid (71%) region. The most common postoperative complication was anal zone infections (25%). One patient died because of sepsis. The average length of hospitalization time was 17 days.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Due to the low morbidity and mortality rates in the Duhamel-Martin technique applied in the treatment of Hirschsprung's Disease, it has been a safe surgical method applied for years in our clinic.

Keywords: Child, Hirschsprung's Disease, Duhamel-Martin


Veli Avci, Burhan Beger. Hirschsprung Disease: Duhamel-Martin Experiences. Van Med J. 2018; 25(3): 355-359

Sorumlu Yazar: Veli Avci, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2020 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale