E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Bir Üniversite Hastanesinde Acil Servisinden Göğüs Cerrahisi Kliniğine Yatırılan Hastaların Analizi [Van Med J]
Van Med J. 2019; 26(3): 342-345 | DOI: 10.5505/vtd.2019.03780  

Bir Üniversite Hastanesinde Acil Servisinden Göğüs Cerrahisi Kliniğine Yatırılan Hastaların Analizi

Muhammed İkbal Şaşmaz1, Burcu Özen2, Mehmet Ali Bilgili3, Mehmet Reşit Öncü2, Ufuk Çobanoğlu4
1Manisa Celal Bayar Üniveristesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Manisa
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Van
3SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Van
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Van

GİRİŞ ve AMAÇ: Acil serviste travmatik ve nontravmatik nedenlerle sıkça göğüs cerrahisi konsültasyonu istenmektedir. Bu hastaların tanı ve tedavisi zamanla yarışan klinisyen için çok önemlidir. Biz de bu çalışma ile acil servisten göğüs cerrahisine yatırılan hastaların tanı, tedavi ve prognozlarını incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada göğüs cerrahisi tarafından yatışı yapılan 435 hasta retrospektif olarak tarandı. Hastaların yatış başvuru şikayetleri, yatış tanıları ve prognozları incelendi. Verilerin analizinde SPSS (Statistical Package for Social Sciences) Windows 23.0 programı kullanıldı.
BULGULAR: Hastaların, yaş ortalaması 47.63±20.9 olup, 284’ü (%65.3) erkek ve 151’i (%34.7) kadındı. Olguların 269’u (%62) travmatik nedenlerden, 166’sı (%38) nontravmatik nedenlerden dolayı başvurmuştur. En sık pnömotoraks (n: 134) tanısı konulmuş olup, bunu izole kot fraktürü (n: 73) ve masif plevral efüzyon (n: 59) takip ediyordu. En sık uygulanan tedavi yöntemi tüp torakostomiydi (n: 180). Hastaların sadece 4’ü eksitus ile sonuçlandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Acil serviste göğüs cerrahisi konsültasyonu solunum fonksiyonu etkilenen ve acil torasik girişim veya cerrahi gerektiren hastalarda istenir. Bu hastalarda en sık saptanan bulgu pnömotoraks olup, en sık uygulanan tedavinin tüp torakostomidir. Çalışmamızda da olduğu gibi bu hastaların erken dönemde tanı ve tedavisinin mortalite üzerine etkisi olumludur.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, Göğüs cerrahisi, Torasik acller


Analysis of Patients Hospitalized in Thoracic Surgery Clinic from Emergency Department of a University Hospital

Muhammed İkbal Şaşmaz1, Burcu Özen2, Mehmet Ali Bilgili3, Mehmet Reşit Öncü2, Ufuk Çobanoğlu4
1Department of Emergency Medicine, Manisa Celal Bayar University, School of Medicine, Manisa, Turkey
2Department of Emergency Medicine, Yuzuncu Yil University, School of Medicine, Van, Turkey
3Van Education and Research Hospital, Van Turkey
4Department of Thoracic Surgery, Yuzuncu Yil University, School of Medicine, Van, Turkey

INTRODUCTION: Thoracic surgery consultation is frequently requested for traumatic and nontraumatic reasons in the emergency department. Diagnosis and treatment of these patients is very important for the clinician who competes with time. In this study, we aimed to investigate the diagnosis, treatment and prognosis of patients who were hospitalized to thoracic surgery department from the emergency department.


METHODS: 435 patients who were hospitalized by thoracic surgery were retrospectively reviewed. The patients' admission complaints, diagnosis and prognosis were examined. SPSS (Statistical Package for Social Sciences) Windows 23.0 program was used to analyze the data.
RESULTS: The mean age of the patients was 47.63 ± 20.9, 284 (65.3%) were male and 151 (34.7%) were female. 269 of the cases (62%) were admitted for traumatic reasons and 166 (38%) were for nontraumatic reasons. The most common diagnosis was pneumothorax (n: 134), followed by isolated rib fracture (n: 73) and massive pleural effusion (n: 59). The most common treatment modality was tube thoracostomy (n: 180). Only 4 patients had died.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Consultation of the thoracic surgery in the emergency department is requested in patients who are affected by respiratory function and require emergency thoracic intervention or surgery. The most common finding in these patients is pneumothorax and the most common treatment is tube thoracostomy. As in our study, the early diagnosis and treatment of these patients has a positive effect on mortality.

Keywords: Emergency Department, Thoracic surgery, Thoracic emergencies


Muhammed İkbal Şaşmaz, Burcu Özen, Mehmet Ali Bilgili, Mehmet Reşit Öncü, Ufuk Çobanoğlu. Analysis of Patients Hospitalized in Thoracic Surgery Clinic from Emergency Department of a University Hospital. Van Med J. 2019; 26(3): 342-345

Sorumlu Yazar: Muhammed İkbal Şaşmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2019 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale