E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

jeneralize vitiligo hastalarında yaşam kalitesi, anksiyete, depresyon ve obsesif kompülsif bozukluk düzeyleri [Van Med J]
Van Med J. 2019; 26(3): 273-278 | DOI: 10.5505/vtd.2019.04127  

jeneralize vitiligo hastalarında yaşam kalitesi, anksiyete, depresyon ve obsesif kompülsif bozukluk düzeyleri

Mustafa Aksoy1, Leyla Baykal Selçuk2
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Trabzon

GİRİŞ ve AMAÇ: Vitiligo, bazı kültürlerde sosyal damgalanma nedeniyle belirgin psikolojik sorun oluşturabilen ve etyopatogenezi tam olarak bilinmeyen en yaygın pigment bozukluklarından biridir. Hastalıktan kaynaklanan şekil bozukluğu nedeniyle etkilenen kişilerde benlik saygılarında azalmaya ve yaşam kalitelerinde bozulmaya neden olabilmektedir. Çalışmanın amacı, jeneralize vitiligo hastalarında yaşam kalitesi, anksiyete, depresyon ve obsesif-kompülsif bozukluk düzeylerinin değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Vitiligo tanısı alan 60 hasta ile yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve medeni durum açısından bu hastalarla benzer 56 sağlıklı birey çalışmaya dahil edilmiştir. Hasta ve kontrol grubuna sosyodemografik veri formu, Kısa form 36 (SF-36) yaşam kalitesi ölçeği, hasta anksiyete depresyon ölçeği ile Maudsley obsesif kompülsif ölçeği uygulanmıştır.
BULGULAR: Vitiligolu hastalarda kontrol grubuna göre yaşam kalitesi, anksiyete, depresyon ve obsesif kompülsif bozukluk düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Vitiligo hastalarında psikiyatrik hastalık sıklığı, yapılmış birçok çalışmada sağlıklı bireylere oranla daha yüksek bulunmuştur. Çalışmamızda, literatürden farklı olarak vitiligo hastalarında anksiyete, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk gibi psikosomatik hastalıklarda anlamlı bir artış saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: jeneralize vitiligo, yaşam kalitesi, depresyon, anksiyete, obsesif kompülsif bozukluk


Quality of life, anxiety, depression and obsessive compulsive disorder levels in patients with generalized vitiligo

Mustafa Aksoy1, Leyla Baykal Selçuk2
1Harran University, Faculty Of Medicine, Dermatology And Venereology Department, Şanlıurfa
2Karadeniz Technical University, Faculty Of Medicine, Dermatology And Venereology Department, Trabzon

INTRODUCTION: Vitiligo is one of the commonest pigmentary disorders associated with significant psychologic burden, owing to its social stigmatization, especially in some cultures. Etiopathogenesis is unknown. Vitiligo may result in decreased self-esteem and impaired quality of life in affected individuals due to malformation. The aim of the study is to assess the quality of life, anxiety, depression and obsessive-compulsive disorder in generalized vitiligo patients.
METHODS: Sixty patients with diagnosis of vitiligo were included in the study, and 56 healthy individuals matching in terms of age, gender, educational level and marital status were included in the study. Socio-demographic data form, short form 36, quality of life scale, patient anxiety depression scale and Maudsley obsessive compulsive scale were applied to the patient and control group.
RESULTS: There was no statistically significant difference in vitiligo patients in terms of quality of life, anxiety, depression and obsessive compulsive disorder according to the control group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The incidence of psychiatric illness in vitiligo patients was found to be higher in many studies compared to healthy individuals. Unlike the literature, we did not find a significant increase in psychosomatic diseases such as anxiety, depression and obsessive compulsive disorder in vitiligo patients.

Keywords: generalized vitiligo, quality of life, depression, anksiety, obsessive compulsive disorders


Mustafa Aksoy, Leyla Baykal Selçuk. Quality of life, anxiety, depression and obsessive compulsive disorder levels in patients with generalized vitiligo. Van Med J. 2019; 26(3): 273-278

Sorumlu Yazar: Mustafa Aksoy, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2019 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale