E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Tanı Alan Sifiliz Olgularının Demografik Bulguları [Van Med J]
Van Med J. 2019; 26(3): 279-284 | DOI: 10.5505/vtd.2019.05668  

Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Tanı Alan Sifiliz Olgularının Demografik Bulguları

Atiye Oğrum1, Arzu Karataş2, Belçin İzol3, Emel Güngör3, Hatice Meral Ekşioğlu4
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Tokay
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
3Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
4Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Sifiliz, toplumun büyük kesimini ilgilendiren önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki bir eğitim ve araştırma hastanesinde tanı alan sifiliz olgularının epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar bulguları ve eşlik eden cinsel yolla bulaşan hastalık varlığını değerlendirerek, epidemiyolojik verilere katkı sağlamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2003-2011 yıllar arasında X Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları polikliniğine başvuran ve sifiliz tanısı alan hastaların dosyaları retrospektif olarak tarandı. Verilerinde eksiklik bulunmayan hastalar çalışmaya dahil edildi.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 50 hastanın 39’u erkek (%78), 11’i kadın olup (%22), erkek/kadın oranı 3.5/1 idi. Hastaların yaş aralığı 17-70 yıl (38,7±12,3) olup, bunların 35‘i evli, 15’i bekardı. Erkeklerde bulaşa neden olan en sık odak seks işçisi iken, kadınlarda eşlerdi. Olguların %64’ünde hastaların polikliniğe başvuru nedeni sifilize bağlı lezyonlar iken, %22’sinde kan bağışı öncesi istenen tetkiklerde test pozitifliği saptanmasıydı. Hastaların %62’sinde şankr öyküsü varken, polikliniğe en sık başvuru nedeni sifiliz ikinci devir lezyonlarıydı. Hastaların 13'ünde ek cinsel yolla bulaşan hastalık kliniği ya da seroloji pozitifliği mevcuttu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sifiliz, toplumun geniş kesimini ilgilendiren bir halk sağlığı sorunudur. Eşlik eden diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından değerlendirme, erken ve etkin tedavi açısından önem arz eder. Hastalıkla etkin mücadelede riskli cinsel temastan kaçınma ve etkin korunmaya yönelik eğitim ve seminerler verilmesi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Sifiliz, treponema pallidum, cinsel yolla bulaşan hastalık


The Demographic Findings of Patients Diagnosed with Syphilis in a Training and Research Hospital

Atiye Oğrum1, Arzu Karataş2, Belçin İzol3, Emel Güngör3, Hatice Meral Ekşioğlu4
1Department of Dermatology and Venereology, Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey
2Department of Dermatology and Venereology, Baskent University, Ankara, Turkey
3Department of Dermatology and Venereology, Okan University, Istanbul, Turkey
4Department of Dermatology and Venereology, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Syphilis is an important public health issue concerning the majority of the population. The objective of this study is to contribute to epidemiological data by evaluating the epidemiological, clinical and laboratory findings and presence of concomitant sexually transmitted diseases in patients diagnosed with syphilis in a training and research hospital in Turkey.
METHODS: The data of patients attending the Dermatovenereology Outpatient Clinic of X Hospital between 2003-2011 who were diagnosed with syphilis was evaluated retrospectively. The patients having full data in their files were included in the study.
RESULTS: Thirty nine of the 50 patients (78%) included in the study were males and 11 were females (22%); the male/female ratio was 3.5/1. The age range of patients was 17-70 years (38,7±12,3); 35 of the patients were married and 15 were single. The most common way of transmission for males was from sex workers, while it was from their husbands for females. The reason of attendance to outpatient clinic was syphilitic lesions in 64% of patients and positivity of screening tests applied before blood donation in 22%. %62 of patients had a history of chancre while the most common reason of attendance was lesions of secondary syphilis. Clinical features or seropositivity of a concomitant sexually transmitted disease was present in 13 patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Syphilis is a public health issue concerning the majority of the population. The evaluation for concomitant sexually transmitted disease is important for early and effective therapy. Education and seminars on effective protection methods and avoidance of risky sexual intercourse are necessary.

Keywords: Syphilis, treponema pallidum, sexually transmitted disease


Atiye Oğrum, Arzu Karataş, Belçin İzol, Emel Güngör, Hatice Meral Ekşioğlu. The Demographic Findings of Patients Diagnosed with Syphilis in a Training and Research Hospital. Van Med J. 2019; 26(3): 279-284

Sorumlu Yazar: Atiye Oğrum, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2019 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale