E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Çimento Fabrikasında Çalışan Erkek Çalışanların Üreme Sağlıkları Hakkında Bir Araştırma [Van Med J]
Van Med J. 2018; 25(3): 302-306 | DOI: 10.5505/vtd.2018.07379  

Çimento Fabrikasında Çalışan Erkek Çalışanların Üreme Sağlıkları Hakkında Bir Araştırma

Savaş Kanbur1, Ali Kemal Eyüboğlu2
1İstanbul Gedik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı Ve Güvenliği Bölümü, İstanbul
2Maltepe Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı Ve Güvenliği Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Çimento fabrikalarında, tesislerinin üretim kısımlarında çalışanların maruz kaldığı gürültü, toz ve sıcaklık gibi farklı türden risk etmenlerine bağlı sağlık sorunlarının ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu araştırma, bir çimento fabrikasında çalışan evli erkeklerin üreme sağlığı durumlarının tespiti amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bilimsel bu araştırmayı yapmak için gerekli etik izin, ilgili kurum tarafından alınmıştır. Bu çalışmada, bir çimento fabrikasında çalışan 304 kişilik çalışan grubundan 70 evli erkek ile ofis ortamında çalışan 70 evli erkek araştırma örneklemine alınarak elde edilen veriler kategorize edilip ki-kare testi ile test edilmiş ve anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak alınmıştır.
BULGULAR: Çimento sanayinde çalışan evli erkeklerin üreme sağlığı ile ilgili olarak eşte doğumsal anomali öyküsü, eşte ölü doğum öyküsü, eşte gebe kalma süresi ve eşte erken doğum öyküsü parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlılık gözlenmiştir. Üreme sağlığı ile ilgili göstergelerin BMI, alkol kullanımı, sigara kullanımı ve kronik hastalıklar ile olan anlamlılıkları da istatistiksel olarak incelenmiştir. Alkol kullanımının, eşte erken doğum öyküsü ile olan anlamlılığı da istatistiksel olarak görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yapılan anketler ve istatistiksel çalışmalar neticesinde çalışma koşulları ve demografik özelliklerine bağlı olarak çimento fabrikasında çalışan erkeklerin üreme sağlığı etkilenimlerinin ofis ortamında çalışan erkeklere göre (p<0,05) düzeyinde anlamlı bulunmuştur

Anahtar Kelimeler: Çimento Sanayi, Üreme Sağlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği


A Research on the Reproductive Health of Male Workers in the Cement Industry

Savaş Kanbur1, Ali Kemal Eyüboğlu2
1İstanbul Gedik University, Faculty Of Health Sciences, Department Of Occupational Health And Safety, İstanbul
2Maltepe University, Vocational School Of Higher Education, Department Of Occupational Health And Safety, İstanbul

INTRODUCTION: It is known that in cement factories health problems arise due to different kinds of risk factors such as noise, dust and temperature, which workers are exposed to in manufacturing parts of their facilities. This research was conducted to determine the reproductive health status of married men working in a cement plant.
METHODS: The ethical permit required to conduct this scientific inquiry has been obtained by the relevant institution. In this study, 70 married men working in a cement factory and 70 married men working in the office environment were categorized and tested by chi-square test. The level of significance was taken as p <0,05.
RESULTS: Regarding the reproductive health of married men working in the cement industry, statistical significance was observed in the parameters of birth congenital anomaly, maternal birth history, maternal period of pregnancy and maternal preterm birth. Statistical significance of BMI, alcohol use, smoking and chronic diseases were also examined for reproductive health-related indicators. Significance of alcohol use, as well as preterm birth, was also statistically significant
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of the questionnaires and statistical studies, the reproductive health effects of men working in the cement plant were found to be significantly higher than those working in the office environment (p <0.05), depending on working conditions and demographic characteristics

Keywords: Cement Industry, Reproductive Health, Occupational Health and Safety


Savaş Kanbur, Ali Kemal Eyüboğlu. A Research on the Reproductive Health of Male Workers in the Cement Industry. Van Med J. 2018; 25(3): 302-306

Sorumlu Yazar: Ali Kemal Eyüboğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2020 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale