E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Van Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimlerinin Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi [Van Med J]
Van Med J. 2018; 25(4): 445-451 | DOI: 10.5505/vtd.2018.08870  

Van Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimlerinin Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Zuhal Savaş Güler1, İlkay Güner2
1Hakkari Devlet Hastanesi
2Van Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma; Van Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi ve etkileyen faktörleri incelemek amacıyla yapılmıştır.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılı içinde Hemşirelik ve Ebelik bölümünde eğitim gören öğrencilere uygulanmıştır. Çalışmada örneklem seçimine gidilmemiş, okulda öğrenim gören 600 öğrenciden araştırmaya katılmayı kabul eden 556 öğrenci araştırmaya dahil edilmiştir. Veriler öğrencilerden Tanıtıcı Özellikler Formu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği (SYBDÖ) kullanılarak elde edilmiştir. İki bağımsız grup arasındaki niceliksel sürekli veriler t-testi, ikiden fazla bağımsız grup arasında niceliksel Tek yönlü (Oneway, ANOVA) test ile karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Bu çalışmada öğrencilerin yaş ortalaması 20.9±1.8'dir. Öğrencilerin %48.2'sinin sağlığını iyi olarak algıladıkları tespit edilmiştir. Öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı (SYBD) toplam puan ortalaması 120.25±24.0 olarak bulunmuştur. Araştırmada SYBD ölçeğinin alt gruplarında, sağlığın geliştirmesine katkıda bulunan davranışlar içerisinde en yüksek ortalamanın kendini geliştirme (34.93±5.8), en düşük puanın ise egzersiz (10.59±3.0) alt boyutlarına ait olduğu görülmektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmamızda SYBD ölçeğinin alt gruplarında, sağlığın geliştirmesine katkıda bulunan davranışlar içerisinde en yüksek ortalamanın kendini geliştirme, en düşük puanın ise egzersiz alt boyutlarına ait olduğu görülmektedir. Daha sonra sırasıyla, sağlık sorumluluğu, kişiler arası destek, stres yönetimi ve beslenme gelmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sağlığı geliştirme, sağlıklı yaşam biçimi davranışları, hemşirelik ve ebelik öğrencileri


Determining the Healthy Lifestyle Behaviors of Nursing and Midwifery Students of Van Health College And Examining The Factors Effecting Them

Zuhal Savaş Güler1, İlkay Güner2
1Hakkari State Hospital
2Van Health School, Department of Nursing, Department of Nursing Surgical Diseases

INTRODUCTION: The aim of this study is to determine the healthy life style behaviors of the students of undergraduate education in health college Nursing and Midwifery departments and the factors that affect their behaviors
METHODS: This study was carried out in Van Yüzüncü Yıl University, Institute of Health Science, Faculty of Nursing and Midwifery in 2008-2009 academic year. The sample of study consisted of 556 undergraduate students in Nursing and Midwifery departments. Data was collected by Demographical Characterics Form and Healthy Life Style Behavior Scale. The quantitative data between two independent groups were compared by t-test and the quantitative data among more than two independent groups were compared by One Way ANOVA test.
RESULTS: The average age of the students is 20.9±1.8. It was determined that 48.2% of the students perceive their health as good. The mean score achieved by students from the Healthy Life Style Behavior Scale was 120.25 ± 24. When sub-groups of the HLSB scale were evaluated in the study, among the health promoting behaviors, the highest mean of areas was related to spiritual growth (34.93 ±5.8) and the lowest mean score was related to physical activity(10.59±3.0).
DISCUSSION AND CONCLUSION: When sub-groups of the SYBD scale were evaluated in the study, among the health promoting behaviors, the highest mean of areas was related to spiritual growth and the lowest mean score was related to physical activity. And then health responsibility, personnel inter relationship, stress management, nutrition have the higher scores subsequently.

Keywords: Health Development, Healthy Life Style Behaviors, students of Nursing and Midwifery


Zuhal Savaş Güler, İlkay Güner. Determining the Healthy Lifestyle Behaviors of Nursing and Midwifery Students of Van Health College And Examining The Factors Effecting Them. Van Med J. 2018; 25(4): 445-451

Sorumlu Yazar: İlkay Güner, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2019 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale