E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Radiokarpal Ekleme Enjeksiyonda Palpasyon ile Enjeksiyonun Ultrasonografi Eşliğinde Enjeksiyon ile Karşılaştırılması [Van Med J]
Van Med J. 2018; 25(4): 487-491 | DOI: 10.5505/vtd.2018.09825  

Radiokarpal Ekleme Enjeksiyonda Palpasyon ile Enjeksiyonun Ultrasonografi Eşliğinde Enjeksiyon ile Karşılaştırılması

Gökhan Polat1, Ahmet Yalçın2
1Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
2Erzincan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmamızda, ultrasonografi eşliğinde ve palpasyon ile yapılan enjeksiyonları, MR artrografi ile değerlendirerek karşılaştırmayı ve her iki teknik arasında işlemin başarısı ve ekstravazasyon oranları açısından fark olup olmadığını ortaya koymayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu prospektif çalışmamızda klinik endikasyon dahilinde el bileği enjeksiyonu yapılan hastaların çalışmaya dahil edilmesi planlandı. Çalışma sürecinde 40 hastaya, iki gruba ayrılarak, yarısına ultrasonografi eşliğinde diğer yarısına palpasyon yöntemi ile enjeksiyon yapıldı. Enjeksiyon sonrası hastalara MR artrografi çekilerek, kontrast maddenin eklem içerisine ulaşıp ulaşmadığı ve ekleme komşu yumuşak dokular içerisine ekstravazasyonu değerlendirildi.
BULGULAR: Ultrasonografi eşliğinde yapılan enjeksiyonların hepsinde eklemde kontrast madde varlığı mevcuttu (%100). Palpasyonla enjeksiyon yapılan hastaların 17 tanesinde eklemde kontrast madde izlendi (%85). Ultrasonografi eşliğinde enjeksiyon yapılan üç (%15) hastada iğne trasesinde kontrast madde ekstravazasyonu mevcut iken bu sayı palpasyon metodu ile yapılan enjeksiyonlardada beşti (%25).
TARTIŞMA ve SONUÇ: El bileğine palpasyon ve ultrasonografi eşliğinde yapılan enjeksiyonlarda işlemin başarı ve ekstravazasyon oranları arasında anlamlı farklılık mevcut değildi. Palpasyon zaman ve maliyet açısından etkin bir yöntemdir. Fakat bu yöntem eklemin palpasyonunu etkileyen patolojilerin varlığında yetersiz kalmakta ve böyle durumlarda ultrasonografi kullanımı enjeksiyon başarısını artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: El bileği, Palpasyon, Ultrasonografi, Artrografi


Comparison of Effectiveness of Ultrasound Guided Injection and Injection with Palpation to the Radiocarpal Joint

Gökhan Polat1, Ahmet Yalçın2
1Ataturk University, Faculty of Medicine, Department of Radiology
2Erzincan University, Faculty of Medicine, Department of Radiology

INTRODUCTION: In this study, we aimed to compare the ultrasound guided injection and injection with palpation using MR arthrography regarding the differences in success rate and the extravasation rate of the two techniques.
METHODS: In this prospective study, we planned to include patients to whom an injection to the wrist was performed due to an indication. First, forty patients were divided into two groups and, ultrasound guided injection was performed to one group whereas injection was performed with palpation to the other. After the procedures, MR arthrography was performed to assess the reach of the contrast in to the joint space as well as extravasation into the adjacent soft tissues.
RESULTS: There was contrast in the joint space in all injections guided by ultrasound (100%). Seventeen out of 20 injections which performed with palpation, there was contrast within the joint space (85%). Extravasations were seen in 3 patients (15%) with ultrasound guided injections group and 5 patients (25%) with palpation group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Injection to the wrist either under ultrasound guidance or with palpation, there was no significant difference by means of success and extravasation rate. Injection with palpation is a rapid and cost-effective technique however its success rate is hindered by pathologies that affect the palpation of the joint structure. In such circumstances, ultrasound guidance increase the success rate of the procedure.

Keywords: Wrist, Palpation, Ultrasonography, Arthrography


Gökhan Polat, Ahmet Yalçın. Comparison of Effectiveness of Ultrasound Guided Injection and Injection with Palpation to the Radiocarpal Joint. Van Med J. 2018; 25(4): 487-491

Sorumlu Yazar: Ahmet Yalçın, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2019 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale