E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Hastane Ortamında Kullanılan Tekstil Ürünlerinin Antibakteriyel Etkinliği [Van Med J]
Van Med J. 2019; 26(3): 268-272 | DOI: 10.5505/vtd.2019.14238  

Hastane Ortamında Kullanılan Tekstil Ürünlerinin Antibakteriyel Etkinliği

Şahin Direkel1, Elif Sultan Akpınar2, Emel Uzunoğlu Karagöz1, Gül Bayram Abiha3
1Giresun Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Giresun
2Giresun Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Tekstil Teknolojisi Bölümü, Giresun
3Mersin Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü, Mersin

GİRİŞ ve AMAÇ: Hastane ortamında hastaların yataklarında kullanılan çarşaf, yatak örtüsü ve yastık gibi kullanılan tekstil yapılarının aralarına yerleşen mikroorganizmalar tekstil ürünün kendisine ve kullanıcıya zarar verebilmektedir. Bu çalışmada çeşitli kimyasal maddelerle kaplanarak antibakteriyel özelliğe sahip olduğu söylenen piyasaya sürülmüş beş farklı kumaşın altı farklı standart bakteri izolatına karşı antibakteriyel aktivitesinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Piyasaya antibakteriyel çarşaf olarak sürülen kumaşlar, ülkemizin farklı illerinde üretim yapan beş farklı firmadan temin edilmiştir. Klinik ve Laboratuvar Standartları Enstitüsü (CLSI) disk difüzyon referans yönteminden esinlenerek antimikrobik duyarlılık testi kullanılmış olup, Mueller Hinton Agar besiyeri kullanılarak antibakteriyel aktivite değerlendirilmiştir. Çalışmada kumaşların antibakteriyel aktiviteleri Metisilin dirençli Staphylococcus aureus (MRSA), Enterococcus faecalis, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa olamak üzere altı standart bakteri izolatına karşı değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışmada beş kumaştan dördünde hiçbir standart bakteri izolatına karşı antibakteriyel aktivite saptanmamıştır. Sadece kumaş beşte MRSA izolatına karşı iyi bir antibakteriyel aktivite gözlenmiştir. Aynı kumaşın E.coli izolatına karşı zayıf bir antibakteriyel aktivite gösterdiği belirlenmiştir. Kumaş beşin diğer dört bakteriye karşı herhangi bir antibakteriyel aktivitesi saptanmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Antibakteriyel etki, kullanılan kimyasal maddenin cinsine, kumaş üzerinde etkinliğini sürdürme süresine, yıkanma ve yıpranma gibi fiziksel etkenlere bağlı olarak değişmektedir. Çalışma test edilen kumaşlardan daha imal aşamasında numune alınmasına rağmen beklenen antibakteriyel aktiviteye rastlanmamıştır. Piyasaya sürülen kumaşların ne kadar antibakteriyel olduğu tartışmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anti bakteriyel aktivite, hastane enfeksiyonu, kumaş.


Antibacterial Activity of Textile Products Used in Hospital Environment

Şahin Direkel1, Elif Sultan Akpınar2, Emel Uzunoğlu Karagöz1, Gül Bayram Abiha3
1Giresun University, Faculty Of Medicine, Department Of Medical Microbiology, Giresun
2Giresun University, Vocational School Of Technical Sciences, Department Of Textile Technology, Giresun
3Mersin University, Vocational School Of Health Services, Department Of Medical Services And Techniques, Mersin

INTRODUCTION: The microorganisms situated in the hospital environment, such as bed sheets, bedspreads and cushions, can damage the textile product itself and the user. In this study, it was aimed to determine the anti bacterial activity of five different fabrics, suggested to have anti bacterial properties by coating with various chemical substances, applied to the market, against six different standard bacterial isolates.
METHODS: Fabrics were supplied from market belong to five different companies producing fabrics in different regions in our country. Antimicrobial susceptibility test was applied according to CLSI disk diffusion reference method and antibacterial activity was evaluated by using Mueller Hinton Agar medium. The antibacterial activities of the fabrics in the study were evaluated against six standard bacterial isolates including methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Enterococcus faecalis, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia and Pseudomonas aeruginosa.
RESULTS: No anti bacterial activity against any standard bacterial isolate was detected in four of the five fabrics in the study. Proper good anti bacterial activity against MRSA isolate was observed in the fabric five. The same fabric was defined to exhibit a weak anti bacterial activity against E. coli isolate. No anti bacterial activity was detected against other four bacterial species in fabric five.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The antibacterial effect varies depending on the type of chemical substance used, the duration of activity on the fabric, and physical factors such as washing and abrasion. Anticipated anti bacterial activity was not observed. It is controversial how anti bacterial the fabrics that are available on the market.

Keywords: Antibacterial activity, nosocomial infection, fabrics.


Şahin Direkel, Elif Sultan Akpınar, Emel Uzunoğlu Karagöz, Gül Bayram Abiha. Antibacterial Activity of Textile Products Used in Hospital Environment. Van Med J. 2019; 26(3): 268-272

Sorumlu Yazar: Gül Bayram Abiha, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2019 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale