E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine İntihar Girişimi Nedeni ile Başvuran Olguların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri; Retrospektif Bir Çalışma [Van Med J]
Van Med J. 2018; 25(4): 514-519 | DOI: 10.5505/vtd.2018.15013  

Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine İntihar Girişimi Nedeni ile Başvuran Olguların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri; Retrospektif Bir Çalışma

Dursun Hakan Delibaş, Esin Erdoğan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: İntihar girişimi tamamlanmış intihar için önemli bir risk etkenidir. İntihar girişimi için riskli olan olguların belirlenmesi koruyucu ve önleyici yaklaşım açısından önemlidir. Bu araştırmada amacımız, hastanemiz acil servisine başvuran intihar girişimi olgularının sosyodemografik ve klinik özelliklerini geriye dönük olarak araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, Eylül 2014 - Aralık 2015 tarihleri arasında intihar girişimi nedeni ile acil servisimize başvuran 257 olgunun, acil tıp kliniği intihar girişimleri kayıt formunun ve psikiyatrik konsultasyonlarının geriye dönük olarak incelenmesi ile yapılmıştır.
BULGULAR: Olguların 156’si (%60.7) kadın, 101’i (%39.3) erkekti. %42.8’si 15-24 yaş aralığındaydı ve %51’i bekardı. %42.4’ü işsiz, 136’sı (%52.9) ilkokul mezunuydu. 30 olguda (%11.7) tekrarlayıcı intihar girişimi vardı. En sık görülen psikiyatrik tanı, depresyondu (s=14, %5.4). Kadınların evlilik oranı erkeklerden yüksekti (p<.000). Tekrarlayıcı intihar girişimi açısından cinsiyetler arasında fark yoktu (p>0.057).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Genç, eğitim seviyesi düşük ve evli kadınlarda intihar girişimi daha sık görülmektedir. İntihar girişimi açısından riskli olan bu gruplara yönelik psikososyal müdahaleler intihar girişimi ve tamamlanmış intiharları önlemek açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, intihar etme, risk faktörleri


Sociodemographic and Clinical Characteristics of Patients with Suicide Attempt to a Training and Research Hospital Emergency Department; A Retrospective Study

Dursun Hakan Delibaş, Esin Erdoğan
Health Sciences University, İzmir Bozyaka Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: Suicide attempt is an important risk factor for completed suicide. Determining risky cases for suicide attempts is important in terms of protective and preventive approach. In this study, we aimed to investigate the sociodemographic and clinical characteristics of suicide attempted patients who applied to our emergency department.
METHODS: This study was carried out retrospective analysis of emergency medical clinic suicide attempt enrollment form and psychiatric consultations of 257 patients who applied to our emergency department for the purpose of suicide attempt between September 2014 and December 2015.
RESULTS: 156 cases (60.7%) were women and 101 (39.3%) cases were males. 42.8% were in the age range of 15-24 years and 51% were bachelor. 42.4% were unemployed and 136 (52.9%) were primary school graduates. In 30 cases (11.7%), there was recurrent suicide attempt. The most common psychiatric diagnosis was depression (n =14, 5.4%), The marriage rate of women was higher than that of men (p<.000). There was no difference between the genders in terms of recurrent suicide attempts (p> 0.057).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Suicide attempts are more common in young, low-educated and married women. Psychosocial interventions for those groups that are at risk for suicide attempts are important to prevent suicide attempts and completed suicides.

Keywords: Emergency service, suicide, risk factors


Dursun Hakan Delibaş, Esin Erdoğan. Sociodemographic and Clinical Characteristics of Patients with Suicide Attempt to a Training and Research Hospital Emergency Department; A Retrospective Study. Van Med J. 2018; 25(4): 514-519

Sorumlu Yazar: Dursun Hakan Delibaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2019 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale