E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Üst ekstremite cerrahilerinde ultrasonografi eşliğinde uygulanan supraklavikular bloğun geleneksel yöntemlerle ve perfüzyon indeksi ile değerlendirilmesi [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(1): 38-44 | DOI: 10.5505/vtd.2020.15679  

Üst ekstremite cerrahilerinde ultrasonografi eşliğinde uygulanan supraklavikular bloğun geleneksel yöntemlerle ve perfüzyon indeksi ile değerlendirilmesi

Onur Avcı, Oğuz Gündoğdu
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Blok başarısını değerlendirmede son dönemlerde perfüzyon indeksi (PI) ile ilgili birçok çalışma yapılmaktadır. Çalışmamızın amacı supraklaviküler blok başarısını ve yeterliliğini perfüzyon indeksi ile değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma için etik kurul onayı alındıktan sonra; el, el bileği, ön kol, dirsek ve kol operasyonu uygulanacak, 18-70 yaş, Amerikan Anestezistler Derneği (ASA) I-II olan 30 gönüllü ortopedi ve travmatoloji hastası yazılı onamı alındıktan sonra dâhil edilmiştir. Bu prospektif çalışmada hastalara 12.5 ml prilokain+12.5 ml bupivakain’den oluşan 25 ml’lik lokal anestezik ile ultrasonografi rehberliğinde supraklaviküler blok uygulandıktan sonra 3 dakikada bir pin-prick testi ile duyusal blok, 2 dakikada bir Bromage skalasına göre motor blok, 0., 5., 10., 15., 20., 25. ve 30. dk’larda ise hemodinamik parametreler ve PI değerleri kaydedildi.
BULGULAR: Ölçülen perfüzyon indeksi değerleri karşılaştırıldığında, farklılıklar anlamlı bulundu. Ölçümler ikişerli olarak karşılaştırıldığında, bazal ile 5. dk, 10. dk, 15. dk, 20. dk, 25. dk, 30. dk arası farklılıklar anlamlı bulundu. Pin-prick testi pozitif olma zamanı 8.83±2.70 dk (min 5 dk ve max 15 dk), motor blok başlama zamanı 6.7±2.89 dk (min 2 dk ve max 13 dk), tam motor bloğun oluşma zamanı 10.83±3.07 dk (min 6 dk ve max 19) olarak tespit edildi. 5. Dakika PI değerlerinde ise bazal PI değerlerine oranla ortalama %148’lik bir artış tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Supraklaviküler blokta diğer üst ekstremite bloklarına göre daha hızlı duyu-motor blok sağlandı. Blok başarısını değerlendirmede, duyu ve motor bloktan önce gelişen vazodilatasyon nedeniyle, perfüzyon indeksinin geleneksel yöntemlere göre daha hızlı, objektif ve basit bir yöntem olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Brakial pleksus bloğu, supraklaviküler blok, perfüzyon indeksi, prilokain


Evaluation of ultrasound guided supraclavicular block with traditional methods and perfusion index on upper extremity surgeries

Onur Avcı, Oğuz Gündoğdu
Cumhuriyet University School of Medicine Department of Anestesiology and Reanimation

INTRODUCTION: In recent years, many studies have been conducted on the perfusion index (PI) in the evaluation of block success. Aim of this study is to assess the success and efficiency of supraclavicular block by perfusion index.
METHODS: After the approval of the ethics committee for the study; 30 volunteer orthopedics and traumatology patients with American Society of Anesthesiologists (ASA) I-II, 18-70 years who are gonna have hand, wrist, forearm, elbow and arm surgery, were included in the study. In this prospective study; after ultrasound guided supraclavicular block has been applied by enjecting local anesthetic that consists of prilocaine 12.5 ml+bupivacaine 12.5 ml to all patients,sensory block was checkhed with pin-prick test every 3 minute, motor block was checked by using modified Bromage scale every 2 minute,hemodynamic parameters and PI values were recorded on 0th,5th,10th,15th,20th,25th,30th minutes.
RESULTS: When the measured perfusion index values were compared, the differences were significant. When the PI measurements were compared in pairs, the differences between basal and 5th min,10 min,15 min,20 min,25 min and 30 min were significant. Positivity time for pin-prick test was 8.83±2.70 min,motor blok onset time was 6.7±2.89 min,total motor block onset time was 10.83±3.07 min.In the 5 th minute PI values, an average increase of 148% was observed compared to basal PI values.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The supraclavicular block provided faster sensory-motor block than other upper extremity blocks.It was concluded that perfusion index was faster,more objective and simpler than traditional methods on assessment of block success, because of vasodilatation that is occured before sensory and motor block.

Keywords: Brachial plexus block, supraclavicular block, perfusion index, prilocaine


Onur Avcı, Oğuz Gündoğdu. Evaluation of ultrasound guided supraclavicular block with traditional methods and perfusion index on upper extremity surgeries. Van Med J. 2020; 27(1): 38-44

Sorumlu Yazar: Onur Avcı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2020 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale