E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Çölyak Hastalarında Demografik, Histopatolojik ve Klinik Özellikler [Van Med J]
Van Med J. 2019; 26(3): 363-369 | DOI: 10.5505/vtd.2019.17363  

Çölyak Hastalarında Demografik, Histopatolojik ve Klinik Özellikler

Yusuf Kayar1, Neslihan Sürmeli2, Ramazan Dertli1, Mehmet Ali Bilgili3, Mehmet Ağın4, Narin Yıldırım Doğan1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kliniği, Van, Türkiye
2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Van, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Kliniği, Van, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Ana Bilim Dalı, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kliniği, Van, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çölyak Hastalığı (ÇH) dünyada yaygın olarak görülmektedir. Çalışmamızda kliniğimizde ÇH tanısı ile takip ettiğimiz hastaların demografik, antropometrik, histopatolojik ve klinik özelliklerini retrospektif olarak değerlendirdik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Polikliniğimize 2009-2019 yılları arasında başvuran toplam 23.250 hastadan 250'si (%1.07) ÇH tanısı almıştı. Bunlardan verileri eksiksiz, 18-65 yaş aralığında olan 115 hasta çalışmaya alındı. Hastalarda yaş, cinsiyet, hastalığın başlangıç yaşı, hastalık süresi, aile öyküsü varlığı, sigara,alkol kullanımı, eğitim, medeni durumu, vücut kitle indeksi (VKİ), bel-kalça çevresi ve hastaların ilk başvuru anındaki semptomları kaydedildi.
BULGULAR: Hastaların 85’i (%73.9) kadın, 30’u (%26.1) erkekti. Ortalama yaşları 33±10.6 yıl, hastalığın başlangıç yaşı 29.9±5.8 yıl idi. Hastalık süresi 0-17 yıl aralığında olup, ortalama 4.96±3.6 yıl idi. Aile öyküsü 26(%22.6) hastada görüldü. Sigara kullanan hasta sayısı 26(%22.6), alkol kullanan hasta sayısı birdi. Ortalama VKİ düzeyi 22.1±4.2 olmakla birlikte; hastalardan 20(%17.3)'sinin zayıf olduğu görüldü. Hastaların bel-kalça oranı 0.63-0.98 arasında değişirken, ortalama 0.81±0.07 idi. Hastaların ilk başvuru semptomları değerlendirildiğinde; 83(%72.2) hastada gastrointestinal sistem (GİS) ile ilişkili semptomlar, 22(%19.1) hastada GİS-dışı semptomlar ve 10(%8.7) hastada hem GİS hem de GİS-dışı semptomlar vardı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çölyak hastalığında gelişme geriliği ve kronik ishal gibi klasik bulgular uyarıcı olmakla birlikte atipik bulgularla prezente olabileceğide unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çölyak Hastalığı, Demografik Özellikler, Klinik Özellikler


Demographic, Histopathological and Clinical Features of Patients with Celiac Disease

Yusuf Kayar1, Neslihan Sürmeli2, Ramazan Dertli1, Mehmet Ali Bilgili3, Mehmet Ağın4, Narin Yıldırım Doğan1
1Department of Internal Medicine, Division of Gastroenterology, Van Education and Research Hospital, Van, Turkey
2Department of Nutrition and Dietetics, Yuzuncu Yıl University, Van, Turkey
3Department of Emergency Medicine, Van Education and Research Hospital, Van, Turkey
4Department of Pediatry, Division of Gastroenterology, Van Education and Research Hospital, Van, Turkey

INTRODUCTION: Celiac disease (CD) is common in the world. In our study, we retrospectively evaluated the demographic, anthropometric, histopathological and clinical features of the patients followed up with the diagnosis of CD in our clinic.
METHODS: Out of 23,250 patients admitted to our outpatient-clinic between 2009-2019, 250(1.07%) were diagnosed with CD. Total of 115 patients (18-65 years) were included in the study. Age, gender, onset of disease, duration of illness, family history, smoking, alcohol use, education, marital status, body mass index (BMI), waist-hip circumference and the symptoms of the patients at the time of admission were recorded.
RESULTS: Of the patients, 85 (73.9%) were female and 30 (26.1%) were male. The mean age was 33±10.6 years and the age of onset was 29.9±5.8 years. The duration of the disease was between 0-17 years and the mean duration was 4.96±3.6 years. Family history was seen in 26 (22.6%) patients. The number of smokers was 26(22.6%) and the number of patients using alcohol was one. Although the average BMI level is 22.1±4.2; 20(17.3%) patients were weak. The waist-to-hip ratio of the patients ranged from 0.63-0.98, with an average of 0.81±0.07. When the first presentation symptoms of the patients were evaluated; 83(72.2%) patients had symptoms related to gastrointestinal system (GIS), 22(19.1%) had non-GIS symptoms and 10(8.7%) had both GIS and non-GIS symptoms.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although the classic findings such as grow thretardation and chronic diarrhea may be stimulating in celiac disease, they may present with atypical findings.

Keywords: Celiac Disease, Demographic Characteristics, Clinical Features


Yusuf Kayar, Neslihan Sürmeli, Ramazan Dertli, Mehmet Ali Bilgili, Mehmet Ağın, Narin Yıldırım Doğan. Demographic, Histopathological and Clinical Features of Patients with Celiac Disease. Van Med J. 2019; 26(3): 363-369

Sorumlu Yazar: Yusuf Kayar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2019 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale