E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Helicobacter pylori enfeksiyonu olan çocuklarda tanı testlerinin, klinik ve histopatolojik bulguların değerlendirilmesi [Van Med J]
Van Med J. 2019; 26(3): 298-302 | DOI: 10.5505/vtd.2019.24392  

Helicobacter pylori enfeksiyonu olan çocuklarda tanı testlerinin, klinik ve histopatolojik bulguların değerlendirilmesi

Burcu Güven1, Hacer Fulya Gülerman2, Birgül Kaçmaz3
1Yüzüncü Yıl Üni̇versi̇tesi̇ Tıp Fakültesi̇, Çocuk Gastroenteroloji̇ Bi̇li̇m Dalı, Van
2Kırıkkale Üni̇versi̇tesi̇ Tıp Fakültesi̇, Çocuk Gastroenteroloji̇ Bi̇li̇m Dalı, Kırıkkale
3Kırıkkale Üni̇versi̇tesi̇ Tıp Fakültesi̇, Enfeksiyöz Hastalıklar ve Klinik Mikrobiyoloji anabilim Dalı, Kırıkkale

GİRİŞ ve AMAÇ: Ağır klinik tablo genelde erişkinlerde görülmekle beraber Helicobacter pylori (H.pylori) enfeksiyonu çocukluk çağında kazanılmaktadır. Bu da erken yaşta tanının önemini arttırmaktadır. Bu araştırmanın amacı, çocuklarda H.pylori enfeksiyonunu yaş, cinsiyet, tanı testleri, klinik ve histopatolojik bulgularla değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Merkezimizde üst gastrointestinal sistem (ÜGS) endoskopisi yapılan ve biyopsi örneklerinde H. pylori saptanan çocuk hastaların yaşları, cinsiyetleri, geliş şikayetleri, fekal H.pylori antijen sonuçları ve histopatolojik bulguları retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 148 hastanın 111’i (%75) kız, 37’si (%25) erkekti. Yaş ortalaması 14.2 yıl (1-18 yıl, ortanca 15 yıl) idi. Hastaların %60,1’i karın ağrısı, %9,5’i bulantı, %2’si ise retrosternal yanma şikayeti ile başvurdu. H. pylori ve inflamasyon yoğunluğu arasında pozitif korelasyon bulundu (p<0.001). Fekal H.pylori antijen testi duyarlılığı %21,4 bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocuklarda H.pylori enfeksiyonu, karın ağrısı ve bulantı gibi nonspesifik bulgularla görülebilmektedir. Tanı için invaziv yöntemlere ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Helicobacter pylori, pediatri, histopatoloji


Evaluation of diagnostic tests, clinical and histopathological findings with Helicobacter pylori infection in pediatrics

Burcu Güven1, Hacer Fulya Gülerman2, Birgül Kaçmaz3
1Department Of Pedi̇atri̇c Gastroenterology, Yuzuncu Yıl Unıversıty, Van, Turkey
2Department Of Pedi̇atri̇c Gastroenterology,Kırıkkale Unıversıty, Kırıkkale, Turkey
3Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey

INTRODUCTION: Although severe diseases are seen in adults, Helicobacter pylori (H.pylori) infection is usually acquired during childhood. Because of that, it is more important to diagnose H. pylori infection in children correctly. The objective of this study to evaluate age, gender, diagnostic tests, clinical and histopathological findings with H.pylori infection in pediatrics.
METHODS: Retrospectively, pediatric patients applied upper gastrointestinal endoscopy and detected H.pylori infection, were evaluated according age, gender, complaints, fecal H.pylori antigen and histopathological findings.
RESULTS: The mean age of study population was 14.2 years (Range 1-18 years), median 15 years; 75% (111/148) were girls. Patients were admitted to hospital with abdominal pain (60,1%), nausea (9,5%), retrosternal burn (2%). A significant relationship was found between H.pylori intensity and inflammation (p<0.001). The sensitivity of stool H.pylori antigen test was 21.4%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In pediatrics, H. pylori infection may be presented with nonspecific symptoms such as abdominal pain and nausea. Invasive tests are necessary for diagnosis.

Keywords: Helicobacter pylori, pediatric, histopathology


Burcu Güven, Hacer Fulya Gülerman, Birgül Kaçmaz. Evaluation of diagnostic tests, clinical and histopathological findings with Helicobacter pylori infection in pediatrics. Van Med J. 2019; 26(3): 298-302

Sorumlu Yazar: Burcu Güven, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2019 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale