E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Karbon monoksit zehirlenmesi laktat ve kardiyak belirteç ilişkisi [Van Med J]
Van Med J. 2019; 26(3): 285-288 | DOI: 10.5505/vtd.2019.24993  

Karbon monoksit zehirlenmesi laktat ve kardiyak belirteç ilişkisi

Serdar Özdemir, İbrahim Altunok, Serkan Emre Eroğlu
SBÜ Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Karbonmonoksit (CO), hemoglobine bağlanarak, kanın oksijen taşıma kapasitesini düşürür ve doku hipoksisine neden olmaktadır. CO zehirlenmesiyle başvuran hastaları inceleyerek, bu olgularda miyokart hasar belirteçlerinden Troponin I ve doku hipoksisi belirteçlerinden laktat ile karboksihemoglobin düzeyi arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimize 01.01.2015 ve 01.01.2017 tarihleri arasında başvuran karboksihemoglobin düzeyi %15 üzerinde olan hastalar hastane bilgisayar tabanlı veri sisteminden retrospektif olarak tarandı. Hastaların demografik özellikleri, başvurdukları mevsim, hemoglobin, lökosit, trombosit, ortalama trombosit hacmi, pH, karboksihemoglobin, laktat, troponin I düzeyleri ve bunlar arasındaki ilişkiler değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmamıza 135 hasta dâhil edildi. Kadın cinsiyet ağırlıklı (% 59,4, n= 8 2) idi. Hastaların %65,9’unun (n=91) kış mevsiminde başvurduğu görüldü. Çalışmamızda, yaş ile Troponin I değeri arasında istatistiksel anlamlı zayıf doğrusal ilişkisi bulunduğu saptandı. (r=0,269; p=0,008) Bununla birlikte, karboksihemoglobin’in, troponin ile çok zayıf (r=0,239; p=0,019); laktat ile zayıf (r= 0,361; p < 0.001) pozitif doğrusal ilişkisinin olduğu görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız, Troponin I ve laktat ile zehirlenmenin derecesi ile ilişkiyi göstermiş olsa da, bu alanda yapılacak kapsamlı çalışmalar ile kanıt değeri ortaya konulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: laktat, karboksihemoglobin, karbon monoksit, troponin


Relationship between carbon monoxide poisoning, lactate and cardiac marker

Serdar Özdemir, İbrahim Altunok, Serkan Emre Eroğlu
SBÜ Ümraniye Training and Research Hospital, Emergency Medicine Clinic, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Carbon monoxide reduces blood oxygen transport capacity and causes tissue hypoxia by binding to hemoglobin. We aimed to evaluate the relationship between Troponin I, a myocardial injury marker, Lactate, a tissue hypoxia marker and Carboxyhemoglobin levels in patients presenting with CO poisoning.
METHODS: Patients with a carboxyhemoglobin level of more than 15% who applied to our clinic between 01.01.2015 and 01.01.2017 were retrospectively screened from the hospital computerized patient information management system. The demographic characteristics of the patients, the season they applied, hemoglobin, leukocyte, platelet, mean platelet volume, pH, carboxyhemoglobin, lactate, troponin I levels and their relationships were evaluated.
RESULTS: 135 patients were included in our study. Female gender was predominant (59.4%, n=82). It was seen that 65.9% of the patients (n = 91) applied in winter. In our study, it was found that there was statistically significant weak linear relationship between age and Troponin I levels (r=0.269, p=0.008). Besides, there was very weak positive relationship between Carboxyhemoglobin and Troponin I levels (r=0.239, p=0.019) and weak positive relationship between Carboxyhemoglobin and Lactate values (r=0.361, p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although our study showed that Troponin I and Lactate levels were associatend with the degree of intoxication, the value of the evidence should be established with comprehensive studies in this area.

Keywords: carboxyhemoglobin, carbon monoxide, lactate, troponin


Serdar Özdemir, İbrahim Altunok, Serkan Emre Eroğlu. Relationship between carbon monoxide poisoning, lactate and cardiac marker. Van Med J. 2019; 26(3): 285-288

Sorumlu Yazar: Serdar Özdemir, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2019 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale