E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Çocuklarda Ovarian Teratomlar: 7 Yıllık Deneyimimiz [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(1): 22-25 | DOI: 10.5505/vtd.2020.27147  

Çocuklarda Ovarian Teratomlar: 7 Yıllık Deneyimimiz

burhan beger1, Erbil Karaman2, Baran Serdar Kızılyıldız4, Metin Şimşek3, Ebuzer Düz1
1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi,çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı,van
2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi,Kadın doğum Anabilim Dalı,van
3Van Bölge Eğitim Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Van
4Van Lokman Hekim Hastanesi, çocuk hastalıkları, VAN

GİRİŞ ve AMAÇ: Torsiyon ile ilişkili olarak kist içine kanama nedeniyle kitle görünümü oluşabilmektedir ve over dokusunun kanlanması radyolojik olarak net değerlendirilemeyebilir. Bu nedenle torsiyone ve torsiyone olmayan MKT’ lerin tanısı ciddi bir ikilem olmaya devam etmektedir
YÖNTEM ve GEREÇLER: CRP yüksekliği torsiyonun eşlik etiği vakaların %40ında anlamlı derecede yüksek(>5mg/l) bulundu. En sık yapılan cerrahi, 14 vakada uygulanan fertilite koruyucu kistektomi (%77) idi.
BULGULAR: Torsiyon olan ve olmayan ovaryan teratomların laboratuvar ve görüntüleme yöntemleri istatistiksel yöntemle karşılaştırıldı. Sonuçlar SPSS versiyon 24 kullanılarak istatistiksel olarak değerlendirildi. Normallik kontrolleri Shapiro-Wilk testi ile yapıldı. Gruplar bağımsız örneklem t-testi ile karşılaştırıldı. İstatistiksel anlamlılık p <0.05 idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Prospektif ve çok sayıda hasta ile çalışmanın planlanması uygun olacaktır. Benign overyan kitlelerde ilk tercih fertilite koruyucu cerrahidir. CRP,WBC ve CA19-9 özellikle torsiyon vakalarında işaretleyici olabilir.

Anahtar Kelimeler: matür kistik teratom, ovarian torsiyon, çocuk


Ovarıan Teratoma In Pedıatrıc Populatıon: Our Clınıcal Experıence Of Seven Years

burhan beger1, Erbil Karaman2, Baran Serdar Kızılyıldız4, Metin Şimşek3, Ebuzer Düz1
1Van Yuzuncu Yıl University,pediatric Surgery Department,van,turkey
2Van Yuzunciyil University, Obstetric and Gynecology Department, VAN/ TURKEY
3Van Training And Research Hospital, Pediatric Surgery Department, Van/ Turkey
4Van Lokman Hekim Hospital, Pediatric department, VAN/ TURKEY

INTRODUCTION: In relation to torsion, mass appearance may occur due to hemorrhage into the cyst, and blood supply of the over tissue may not be well evaluated radiologically. For this reason, the diagnosis of torsion and non-torsion MCT continues to be a serious dilemma.
METHODS: The laboratory and imaging methods of ovarian teratomas with or without torsion were compared with the statistical method. The results were evaluated statistically by using SPSS version 24. Normality checks were performed with the Shapiro-Wilk test. The groups were compared with the independent samples t-test. Statistical significance was p <0.05.
RESULTS: 40% of the cases with CRP level elevation, torsion were significantly higher (> 5 mg / L). The most common surgical approach was fertilization protective cystectomy applied in 14 cases (77 %).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The first choice in benign ovarian masses is fertility protective surgery. CRP, WBC and CA19-9 can be a marker, especially in torsion cases. The planning of the study with prospective and large number of patients will be appropriate.

Keywords: mature cystic teratoma, ovarian torsion, pediatrics


burhan beger, Erbil Karaman, Baran Serdar Kızılyıldız, Metin Şimşek, Ebuzer Düz. Ovarıan Teratoma In Pedıatrıc Populatıon: Our Clınıcal Experıence Of Seven Years. Van Med J. 2020; 27(1): 22-25

Sorumlu Yazar: burhan beger, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2020 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale