E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Doğu Anadoluda Total Laparoskopik Histerektomi Deneyimlerimiz Tersiyer Bir Merkezin Retrospektif sonuçları [Van Med J]
Van Med J. 2018; 25(3): 338-343 | DOI: 10.5505/vtd.2018.27879  

Doğu Anadoluda Total Laparoskopik Histerektomi Deneyimlerimiz Tersiyer Bir Merkezin Retrospektif sonuçları

Nur Gozde Kulhan, Cenk Naykı
Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ana Bilim Dalı, Erzincan

GİRİŞ ve AMAÇ: Total Laparoskopik Histerektomi (TLH) operasyonunun uygulanabilirliğini, avantaj ve dezavantajlarını göstermek ve Doğu Anadolu’da bulunan kliniğimizde yapılan TLH olgularının postoperatif bulgu ve komplikasyonlarını literatür ışığında tartışmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Toplam 25 hasta TLH yöntemi ile ameliyat edildi. Enerji modalitesi olarak LigaSure ve harmonik kullanıldı. Ortalama ameliyat süresi, intraoperatif kanama miktarı, hemoglobin konsantrasyonunda düşme, majör ve minör postoperatif komplikasyonlar ve Laparatomiye geçiş oranları incelendi.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 52,20±8,17 ±SD olup en yaşlı hasta 73, en geç hasta ise 40 yaşında idi. TLH için en sık endikasyon %24 oranıyla Servikal intraepitelyal lezyon (CIN) idi. Ortalama ameliyat süresi 105,12±26,33 ±SD olup, bir (%4) hastada mesane yaralanması, 1 (% 4) hastada ise transfüzyon gerektirecek hemoraji major komplikasyon olarak oluştu. Yalnızca 1 (%4) hastada alt segment yerleşimli myom ve ciddi barsak yapışıklıkları nedeni ile TLH’dan laparatomiye geçildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: TLH güvenle uygulanabilecek bir prosedürdür. Hasta seçimi ve deneyimli bir cerrahi ekip, TLH esnasında oluşabilecek komplikasyonları minimalize etmeye yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Histerektomi, Laparoskopi, Total laparoskopik histerektomi


Total Laparoscopic Hysterectomy Experience in Eastern Anatolia Retrospective Results of a Tertiary Center

Nur Gozde Kulhan, Cenk Naykı
Erzincan University School Of Medicine, Department Of Obstetrics And Gynecology, Erzincan

INTRODUCTION: To demonstrate the feasibility, advantages and disadvantages of Total Laparoscopic Hysterectomy (TLH) operation and to discuss the postoperative findings and complications of TLH cases in our clinic in Eastern Anatolia.
METHODS: Twenty-five patients underwent TLH surgery. LigaSure and harmonics were used as energy modalities. Mean operative time, intraoperative bleeding amount, decrease in hemoglobin concentration, major and minor postoperative complications, and laparatomy transition rates were evaluated.
RESULTS: The mean age of the patients was 52,20 ± 8,17 ± SD, the oldest patient was 73, the latest patient was 40 years old. Cervical intraepithelial lesion (CIN) was the most frequent indication for TLH with 24%. Mean operative time was 105,12 ± 26,33 ± SD, one (4%) patient had bladder injury, and 1 (4%) patient had hemorrhage requiring transfusion were seen as the major complications. Only 1 patient (4%) underwent laparotomy from the TLH due to myoma located in the lower segment and severe bowel adhesions.
DISCUSSION AND CONCLUSION: TLH is a procedure that can be safely applied. Patient selection and an experienced surgical team can help to minimize the complications that may occur during TLH.

Keywords: Hysterectomy, Laparoscopy, Total laparoscopic hysterectomy


Nur Gozde Kulhan, Cenk Naykı. Total Laparoscopic Hysterectomy Experience in Eastern Anatolia Retrospective Results of a Tertiary Center. Van Med J. 2018; 25(3): 338-343

Sorumlu Yazar: Nur Gozde Kulhan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2020 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale