E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Pulse Oksimetre Cihazıyla Kritik Konjenital Kalp Hastalıklarının Taranması [Van Med J]
Van Med J. 2018; 25(4): 466-471 | DOI: 10.5505/vtd.2018.28863  

Pulse Oksimetre Cihazıyla Kritik Konjenital Kalp Hastalıklarının Taranması

Ali Aybar1, Ramazan Özdemir2, Cemşit Karakurt3, Hatice Turgut2, İsmail Kürşad Gökçe2
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Malatya
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, Malatya

GİRİŞ ve AMAÇ: Konjenital kalp hastalıklarının (KKH) insidansı 1000 canlı doğumda yaklaşık olarak 8-10 civarındadır Kritik KKH, yaşamın ilk bir yılı içinde amaliyat veya kateter bazlı müdahale gerektiren hastalık olarak tanımlanır ve bu KKH’larının %25’ini oluşturur. Bu nedenle kritik KKH’lı çocukların tanısının erken konulması ve tedavi planının yapılması gerekir. Bizim çalışmada amacımız Masimo Radikal 7® pulse oksimetre cihazı ile postnatal erken dönemde yenidoğanların kritik KKH’ları açısından taramak ve kendi hastanemizin sonuçlarını ortaya koymaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Temmuz 2015 ile Mart 2016 tarihleri arasında hastanemiz Kadın Doğum Servisinde yatan yenidoğan bebekler ile hastanemizde doğup yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan gestasyonel olarak 34 haftadan büyük olan tüm yenidoğan bebekler çalışmaya alındı. Toplam 623 yenidoğan bebek Radikal-7 pulse oksimetre cihazı ile tarandı.
BULGULAR: Tarama yaptığımız 623 yenidoğan bebeğin 298 (%47,8)’i kız, 325 (%52,2)’i erkekti. 623 yenidoğan bebekten 594 (%95,3)’ü taramayı geçmiş olup, 29 (%4,7)’ü taramayı geçmedi. Taramayı geçmeyen bebeklere 24 saat içerinde ekokardiyografi yapıldı. Taramadan kalan 6 (%20,6) bebeğe ekokardiyografi sonucuna göre kritik KKH tanısı konuldu. Taramadan geçen 594 bebek taburculuk sonrası 6 haftaya kadar takip edildi. Taramayı geçen 594 bebekten sadece bir bebeğe taburculuk sonrası ilk 4 hafta içerinde kritik KKH tanısı konuldu. Bizim çalışmamızda Masimo Radikal-7® cihazın duyarlılığı %85,7, seçiciliği %96,3, pozitif öngörü değeri %20,7 ve negatif öngörü değeri %99,8 olarak bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kardiyovasküler malformasyonlar, konjenital malformasyonun sık bir türüdür. Ancak bu hastaların önemli bir bölümü rutin yenidoğan muayenesi ile tespit edilmez. Bizim çalışmamız doğrultusunda kritik KKH tanısı koymada pulse oksimetre ile yenidoğan bebeklerin tarama programına almasını gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Kritik Konjenital Kalp Hastalığı, Pulse Oksimetre, Masimo Radikal-7®


Critical Congenital Heart Diseases Screening Using Pulse Oximetry

Ali Aybar1, Ramazan Özdemir2, Cemşit Karakurt3, Hatice Turgut2, İsmail Kürşad Gökçe2
1Inonu University School Of Medicine, Department Of Pediatrics, Malatya
2Inonu University School Of Medicine, Department Of Pediatrics, Division Of Neonatology, Malatya
3Inonu University School Of Medicine, Department Of Pediatrics, Division Of Pediatric Cardiology, Malatya

INTRODUCTION: The incidence of congenital heart disease varies from about 8-10 /1,000. Critical CHD, defined as requiring surgery or catheter-based intervention in the first year of life, occurs in approximately 25 percent of those with CHD. Therefore, it's necessary to diagnose children with critical CHD as soon as possible, and develop a treatment plan. This study aims to screen newborns in terms of critical CHD in the early postnatal period using the Masimo Radical-7® pulse oximeter as well as revealing the screening results of our hospital.
METHODS: All newborns, hospitalized in our hospital, in the Maternity Ward, and the newborns over 34 weeks of gestational age, who had been screened between July 2015 and March 2016 were included in the study. A total of 623 newborns were screened.
RESULTS: Of the 623 neonates screened, 298 (47.8%) were female. 29 neonates(4.7%) were unable to pass the screening. These 29 neonates underwent echocardiography within the first 24 hours. Six (20.6%) neonates, who failed this screening, were diagnosed with critical CHD according to the results of echocardiography. Only one of the 594 neonates was diagnosed with critical CHD. In this study, the Masimo Radical-7® device was found to have 85.7% sensitivity, 96.3% selectivity, and 20.7% and 99.8% of positive and negative predictive values respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Cardiovascular malformations are a common type of congenital malformations. However, significant portion of these malformations cannot be detected by routine neonatal screening. In line with our study results, newborn pulse oximetry screening is suggested for early detection of CHD.

Keywords: Critical Congenital Heart Disease, Pulse Oximetry, Masimo Radical-7®


Ali Aybar, Ramazan Özdemir, Cemşit Karakurt, Hatice Turgut, İsmail Kürşad Gökçe. Critical Congenital Heart Diseases Screening Using Pulse Oximetry. Van Med J. 2018; 25(4): 466-471

Sorumlu Yazar: Ali Aybar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2019 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale