E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Çocukluk Çağı Tiroid Nodül Hacmi ve Multisentrisite Malignite Üzerine Etkili midir? [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(1): 93-96 | DOI: 10.5505/vtd.2020.36604  

Çocukluk Çağı Tiroid Nodül Hacmi ve Multisentrisite Malignite Üzerine Etkili midir?

KEMAL AYENGİN, veli avci
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Tiroid kanserleri en sık görülen endokrin doku malignitelerindendir. Son yıllarda tüm dünyada çocukluk çağında gittikçe artan oranlarda görülmektedir. Bu çalışmada amaç kliniğimizde cerrahi işlem uygulanan tiroid hastalarında tiroid nodül hacminin, çapının ve multisentrisitenin malignite üzerine etkisini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2014-2019 yılları arasında troid nodülü nedeni ile total tiroidektomi ve/veya lobektomi uygulanan 1-17 yaş arası toplam 20 çocuk hasta değerlendirildi. Hastaların yaş, cinsiyet, nodül çapı, hacmi ve multisentrisitenin malignite üzerine etkisi açısından geriye dönük incelendi.
BULGULAR: Çalışmadaki hastaların 15’i kız, 5’i erkekti. Hastaneye başvuru yaşı ortalama 14 yıl, nodül çapı malignlerde 3 cm, benignlerde 2 cm iken; nodül hacmi hem malign hem de benignlerde 7,8 cm3 bulundu. Cerrahi işlem sonrası patoloji sonuçlarına göre multisentrisite dokuz hastada mevcuttu. Bu dokuz hastanın yedisi malign, ikisi benign karekterdeydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmada artmış nodül çapı, hacmi ve multisentrisitenin malignite riskini arttırmadığı görüldü. Bu yüzden tiroid cerrahisinde işleme karar verilirken nodülün çapı, hacmi ve multisentrisitenin maligniteyi tahmin etmek veya cerrahi rezeksiyona karar vermek için kullanılamayacağı kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Tiroid nodülü, Çocuk, Nodül hacmi, Nodül Çapı, Multisentrisite, Malignite.


Do Thyroid Nodule Volume and Multicentricity in Childhood Effective on Malignancy?

KEMAL AYENGİN, veli avci
Van Yuzuncu Yil University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery

INTRODUCTION: Thyroid cancers are the most common endocrine tissue malignancies. In recent years, it has been increasingly seen in childhood throughout the world. The aim of this study was to investigate the effect of thyroid nodule volume, diameter and multicentricity on malignancy in patients undergoing surgical procedures in our clinic.
METHODS: A total of 20 pediatric patients aged 1-17 years who underwent total thyroidectomy and / or lobectomy for thyroid nodule between 2014-2019 were evaluated. The effect of age, sex, nodule diameter, volume and multicentricity in the patients were examined on malignity retrospectively.
RESULTS: The study patients were 15 female and 5 male. The mean age of the patients was 14 years, nodule diameter was 3 cm in malignancies and 2 cm in benign tumors, while nodal volume was 7.8 cm3 in both malignant and benign patients. According to the pathology results after surgery, multicentricity was present in nine patients. Seven of the these nine patients were malignant and two were benign.
DISCUSSION AND CONCLUSION: High nodule diameter, volume and multicentricity did not increase risk of malignancy. Therefore, we concluded that the diameter, volume and multicentricity of the nodule cannot be used to predict malignancy or to decide surgical resection.

Keywords: Thyroid nodule, Child, Nodule volume, Nodule diameter, Multicentricity, Malignancy


KEMAL AYENGİN, veli avci. Do Thyroid Nodule Volume and Multicentricity in Childhood Effective on Malignancy?. Van Med J. 2020; 27(1): 93-96

Sorumlu Yazar: KEMAL AYENGİN, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2020 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale