E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Nizatidinin Böbrek İskemi Reperfüzyon Hasarına Etkisi [Van Med J]
Van Med J. 2019; 26(3): 303-308 | DOI: 10.5505/vtd.2019.37084  

Nizatidinin Böbrek İskemi Reperfüzyon Hasarına Etkisi

Renad Mammadov, Bahadır Süleyman, Aslı Özbek Bilgin
Erzincan Binaliyıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı. Erzincan, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: İskemili dokuya yapılacak olan ilk müdahale dokunun yeniden kanlanmasını sağlamaktır. Ancak, reperfüzyonda iskemili dokuya, arteryel kanla bol miktarda oksijen sunulmaktadır. Dokuda artan moleküler oksijen aşırı serbest oksijen radikalinin oluşmasına ve oksidatif strese yol açmaktadır. Bu da iskemi/reperfüzyon (I/R) hasarının azaltılmasında antioksidan tedavinin yararlı olabileceğini göstermektedir. Çalışmamızda, böbrek I/R hasarına etkisini araştıracağımız niazatidin, peptik ülser tedavisinde kullanılan H2 reseptör antagonisti antiülser bir ilaçtır. Nizatidinin sitoprotektif etkisinin antioksidan özelliğinden kaynaklandığı bilinmektedir. Literatürlerde, nizatidinin böbrek I/R hasarı üzerindeki koruyucu etkisine dair bir çalışmaya rastlanmadı. Çalışmamızın amacı, nizatidinin sıçanlarda I/R ile oluşturulan oksidatif böbrek hasarına etkisini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada albino Wistar türü 18 adet erkek sıçan renal iskemi-reperfüzyon (RİR), 50 mg/kg nizatidin + renal iskemi-reperfüzyon (NIR-50) ve şam operasyonu uygulanacak (SG) gruplara ayrıldı.
BULGULAR: Biyokimyasal deney sonuçlarımız İ/R işlemi gerçekleştirilen RİR grubunun böbrek dokusunda malondialdehit (MDA) ve myeloperoksidaz (MPO) gibi oksidatif stres belirteçlerinin SG grubuna göre anlamlı (p<0.0001) yükseldiğini, süperoksit dismutaz (SOD) ve glutatyon peroksidaz (GPO) gibi endojen antioksidanların ise anlamlı (p<0.0001) düştüğünü göstermiştir. Nizatidin böbrek dokusunda MDA ve MPO’nun artmasını, SOD ve GPO’nun ise azalmasını anlamlı olarak (p<0.0001) önlemiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Deney sonuçlarımız, nizatidinin böbrek dokusunu İ/R hasarına karşı koruduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Nizatidin, böbrek, iskemi, reperfüzyon.


Effect of Nizatidine on Renal Ischemia-Reperfusion Damage

Renad Mammadov, Bahadır Süleyman, Aslı Özbek Bilgin
Department Of Pharmacology, Faculty Of Medicine, Erzincan Binaliyildirim University, Erzurum-turkey

INTRODUCTION: The first intervention needed for ischaemic tissue is to restore blood flow. However, the abundant molecular oxygen that is supplied to the ischaemic tissue via arterial blood after reperfusion results in the formation of excessive free oxygen radicals and oxidative stress. This suggests a potential benefit from treatment with antioxidants for reducing the ischaemia-reperfusion (I/R) damage. In our study, we investigated the effect of nizatidine, an H2 receptor antagonist antiulcer drug for the treatment of peptic ulcers, on renal I/R damage. The cytoprotective effect of nizatidine is known to originate from its antioxidant characteristics. No information was found in the literature regarding the protective effect of nizatidine on renal I/R damage. The objective of this study was to investigate the effect of nizatidine on oxidative renal damage induced in rats by I/R.
METHODS: In this study, albino Wistar male rats were grouped into renal ischaemia-reperfusion (RIR), nizatidine 50 mg/kg + renal ischaemia-reperfusion (NIR-50), and sham surgery (SG) conditions.
RESULTS: Our biochemical test results showed that oxidative stress markers, such as malondialdehyde (MDA) and myeloperoxidase (MPO), increased significantly (p<0.0001) in the renal tissue of the RIR group with I/R, compared with the SG group, while endogenous antioxidants, such as superoxide dismutase (SOD) and glutathione peroxidase (GPO), decreased significantly (p<0.0001). Nizatidine significantly attenuated the increases in MDA and MPO in kidney tissue and the decreases in SOD and GPO (p<0.0001).


DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results demonstrate that nizatidine protects kidney tissue against I/R injury

Keywords: Nizatidine, kidney, ischaemia, reperfusion.


Renad Mammadov, Bahadır Süleyman, Aslı Özbek Bilgin. Effect of Nizatidine on Renal Ischemia-Reperfusion Damage. Van Med J. 2019; 26(3): 303-308

Sorumlu Yazar: Renad Mammadov, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2019 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale