E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerin Algıladıkları Düşme Risk Faktörleri ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi [Van Med J]
Van Med J. 2019; 26(3): 315-323 | DOI: 10.5505/vtd.2019.38233  

Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerin Algıladıkları Düşme Risk Faktörleri ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Hesna Gürler1, Fatma Özkan Tuncay2, Tülay Kars Fertelli2
1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Sivas
2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Sivas

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin düşmelere ilişkin algıladıkları risk faktörleri ve bilgi düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak planlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmaya huzurevinde yaşayan 53 yaşlı birey alındı. Veri toplama amacıyla, araştırmacılar tarafından literatür taraması sonucu oluşturulan Tanıtıcı Özellikleri Belirleme Formu, Düşme Risk Faktörlerinin Belirlenmesi Formu, Düşmelere Yönelik Bilgi Belirleme Formu kullanıldı. Veriler araştırmacılar tarafından anket yolu ile birey kurumda ziyaret edilerek yüz yüze görüşme tekniği ile toplandı.
BULGULAR: Yaşlı bireylerin yarıya yakınının (%45,3) daha önce düşme öyküsü olduğu, düşen bireylerin %33.3’ünün huzurevinde düştüğü, bireylerin düşme risk sayısının ortalama 10,73±4,35, düşmelere ilişkin bilgi skorunun ise 7,20±1,74 olduğu belirlendi. Yaşlı bireylerin %67,9’unun düşmelerin önlenebileceğini ifade ettiği ve %20,8’inin düşmelerin nasıl önleneceğini bilmediği saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yaşlı bireylerin çok sayıda düşme risk faktörü olduğu ve düşmelere ilişkin bilgilerinin yeterli olmadığı, düşmeleri normal ve yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonucu olarak gördüğü belirlendi. Çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda huzurevinde yaşayan bireylerin düzenli aralıklarla düşme risk faktörleri yönünden değerlendirilmeleri ve düşmelerin önlenmesine ilişkin eğitimsel programlar düzenlenerek yaşlıların farkındalıklarının artırılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı birey, huzurevi, düşme


The Determination of Perceived Risk Factors and The Level of Knowledge for Falls in Older People Who Lives in a Nursing Home in Turkey

Hesna Gürler1, Fatma Özkan Tuncay2, Tülay Kars Fertelli2
1Sivas Cumhuriyet University Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Department of Surgical Diseases Nursing, Sivas
2Sivas Cumhuriyet University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Department of Medical Nursing, Sivas

INTRODUCTION: This study was carried out as descriptive to evaluate the risk factors and knowledge level about falls of the older people living in a nursing home.
METHODS: The study included 53 older people living in a nursing home. The data were collected with Personal Information Form, Fall Risk Factors Form, Falls Knowledge Form. Data were collected by face to face interview by visiting Nursing Home by researchers.
RESULTS: In regards to the fall characteristics of the older individuals, approximately half of the older people fallen before (45.3%), 33.3 % of the older people were falled in nursing home. The number of risk factors of older people was 10.73±4.35 and knowledge score was 7.20±1.74. It was found that 67.9% of the older people stated preventability of falls was 20.8% of older people stated they didn’t know how falls could be prevented.
DISCUSSION AND CONCLUSION: : It was determined that older people had a large a number of risk factors for falls and the knowledge level of the falls was not adequate, they saw the falls as normal and inevitable result of aging. In line with the findings obtained from the study, it is recommended that elderly individuals nursing homes should be evaluated in terms of fall risk factors and educational programs on fall risk factors and prevention of falls should be development increase the awareness of older people.

Keywords: Older people, nursing home, falling.


Hesna Gürler, Fatma Özkan Tuncay, Tülay Kars Fertelli. The Determination of Perceived Risk Factors and The Level of Knowledge for Falls in Older People Who Lives in a Nursing Home in Turkey. Van Med J. 2019; 26(3): 315-323

Sorumlu Yazar: Hesna Gürler, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2019 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale