E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Büyük Safen Ven Yetmezliğinin Endovenöz Radyofrekans Ablasyon ile Tedavisinde İki Anestezi Tekniğinin Kullanımı ve Sonuçlarımız [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(1): 63-67 | DOI: 10.5505/vtd.2020.41033  

Büyük Safen Ven Yetmezliğinin Endovenöz Radyofrekans Ablasyon ile Tedavisinde İki Anestezi Tekniğinin Kullanımı ve Sonuçlarımız

mesut engin, hasan aydın
Sağlık Bi̇li̇mleri̇ Üni̇versi̇tesi̇, Mehmet Aki̇f İnan Eği̇ti̇m Ve Araştırma Hastanesi̇, Kalp Ve Damar Cerrahi̇si̇ Kli̇ni̇ği̇, Şanlıurfa, Türki̇ye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kronik venöz yetmezlik(KVY) toplumda yaygın görülen bir hastalıktır. Bu hastalığın tedavisinde son yıllarda endovasküler işlemler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada büyük safen ven yetmezliği tedavisinde radyofrekans ablasyon(RFA) tedavisi sonuçlarımızı ve lokal/ spinal anestezi yöntemlerini karşılaştırmayı amaçladık
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 2016 Ocak- 2019 Ocak tarihleri arasında büyük safen ven yetmezliğine bağlı olarak RFA tedavisi uyguladığımız 153 hasta retrospektif olarak dahil edildi. Operasyonlar spinal anestezi veya lokal anestezi altında gerçekleştirildi. Lokal anestezi kullanılan hastalar Grup 1, spinal anestezi kullanılan hastalar ise Grup 2 olarak belirlendi.
BULGULAR: Hastaların 105(%68.6) inde lokal anestezi(Grup 1) kullanılmış olup 48(%31.4) hastada spinal anestezi(Grup 2) kullanıldı. Grup 1 de hastaların ortalama yaşları 36.1±9.2, Grup 2 de ise 36.5±7.7 idi(p=0.794).Kadın cinsiyet oranları Grup 1 de %60, Grup 2 de ise %54.2 idi (p=0.497). Operasyon sonrası takiplerinde 9 hastada ekimoz, 9 hastada hematom, 4 hastada tromboflebit, 3 hastada selülit, 11 hastada parestezi ve 1 hastada derin ven trombozu gelişti. Komplikasyonlar açısından gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı fark yoktu. Hastaları total hastanede kalış süreleri 11.9 ±8.5 saat idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Büyük safen ven yetmezliği tedavisinde RFA yöntemi güvenli olarak kullanılabilir. Bu tedavide lokal anestezinin kullanılması hastane yatışlarını kısaltabilir.

Anahtar Kelimeler: Kronik venöz yetmezlik, Büyük safen ven, Radyofrekans ablasyon, Lokal anestezi, Spinal anestezi


The Use of Two Anesthesia Techniques in Endovenous Radiofrequency Ablation of Great Saphenous Vein Insufficiency and Our Results

mesut engin, hasan aydın
1university Of Health Sciences, Mehmet Akif İnan Training And Research Hospital, Department Of Cardiovascular Surgery, Sanlıurfa, Turkey

INTRODUCTION: Chronic venous insufficiency (CVI) is a common disease in the community. Endovascular procedures have been widely used in the treatment of this disease in recent years. In this study, we aimed to reveal the results of radiofrequency ablation (RFA) treatment and compare the local / spinal anesthesia in the treatment of great saphenous vein insufficiency.
METHODS: One hundred and fifty-three(153) patients who underwent RFA treatment due to great saphenous vein insufficiency between January 2016- 2018 were included in the study retrospectively. Operations were performed under spinal anesthesia or local anesthesia. Group 1 was used for local anesthesia while Group 2 was used spinal anesthesia.
RESULTS: Local anesthesia was used in 105(68.6%) patients(Group 1) and spinal anesthesia was used in 48 (31.4%) patients(Group 2). The mean age of the patients was 36.1 ± 9.2 years in Group 1 and 36.5 ± 7.7 in Group 2 (p = 0.794). Female gender ratios were 60% in Group 1 and 54.2% in Group 2 (p = 0.497). Postoperatively, 9 patients had ecchymoses, 9 patients had hematoma, 4 patients had thrombophlebitis, 3 patients had cellulitis, 11 patients had paresthesia and 1 patient developed deep vein thrombosis. There was no statistically significant difference between the groups in terms of complications. The total stay of hospitalization was 11.9 ± 8.5 hours.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The RFA method can be used safely to treat great saphenous vein insufficiency. Use of local anesthesia in this treatment may shorten hospitalizations.

Keywords: Chronic venous insufficiency, Vena saphena magna, Radiofrequency ablation, Local Anesthesia, Spinal anesthesia


mesut engin, hasan aydın. The Use of Two Anesthesia Techniques in Endovenous Radiofrequency Ablation of Great Saphenous Vein Insufficiency and Our Results. Van Med J. 2020; 27(1): 63-67

Sorumlu Yazar: mesut engin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2020 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale