E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Üst Gastrointestinal kanamalı Hastalarda Hastanede Yatış Süresini Ve Mortaliteyi Etkileyen Parametreler: 71 vakanın değerlendirilmesi [Van Med J]
Van Med J. 2018; 25(3): 344-348 | DOI: 10.5505/vtd.2018.43265  

Üst Gastrointestinal kanamalı Hastalarda Hastanede Yatış Süresini Ve Mortaliteyi Etkileyen Parametreler: 71 vakanın değerlendirilmesi

Harun Düğeroğlu1, Yasemin Kaya1, Muhammet Özbilen2
1Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ordu
2Sağlık Bakanlığı-ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Ordu

GİRİŞ ve AMAÇ: Servisimizde üst gastrointestinal sistem kanama tanısı ile yatırılıp tedavi edilen hastaların hastanede yatış süresini ve mortaliteyi etkileyen parametreleri tespit etmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları servisinde, 2015-2017 yılları arasında üst gastrointestinal kanama nedeni ile yatırılıp tedavi gören 71 hastanın arşiv kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastalar yaş, cinsiyet, ek hastalık varlığı, kanamaya sebep olabilecek ilaç kullanım öyküsü, başvuru anındaki hemogram değerleri, kanamanın şekli, kayıtlı endoskopik tanıları, hastanede yatış süreleri ve hastalara yapılan kan transfüzyon miktarları açısından değerlendirildi.
BULGULAR: Endoskopik tanı olarak en sık Duedonal ülser(%42,2), ikinci sıklıkda Gastrik ülser(%25,3), üçüncü sıklıkta akut eroziv gastrit(%15,4) idi. Hastaların 56’sında(%78,8)Nonsteroid analjezik ilaç kullanımı, 12’sinde(%16,9) antikougulan ilaç kullanım öyküsü mevcuttu. Hastanede en uzun süre yatan hastaların ileri yaşda (81 yaş ve üzeri ortalama yatış süresi 5,8±2,6 gün)ve beraberinde ek yandaş hastalıkları olduğu görüldü.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastalarımızda en sık üst gastrointestinal kanama sebebi Duedonal ülser, ikinci sıklıkda Gastrik ülser olarak bulunmuştur. Nonsteroid analjezik ilaç kullanım öyküsü, kanamada önemli bir riskfaktörü olarak saptandı. Ayrıca, üst gastrointestinal sistem kanaması ile gelen hastaların hastanede yatış süresini ve mortaliteyi etkileyen faktörlerin başında, ileri yaş ve beraberinde eşlik eden komorbid hastalık varlığının bir risk faktörü olarak saptadık

Anahtar Kelimeler: Üst gastrointestinal kanama, ileri yaşlı, mortalite, endoskopi,


Parameters Affecting Hospitalization and Mortality in Patients with Upper Gastrointestinal Hemorrhage: Evaluation of 71 cases

Harun Düğeroğlu1, Yasemin Kaya1, Muhammet Özbilen2
1Department Of İnternal Medicine, Ordu University Medical Faculty, Ordu
2Ministry Of Health-ordu University Training And Research Hospital, İnternal Medicine Clinic, Ordu

INTRODUCTION: We aimed to determine the duration of hospitalization and the parameters affecting mortality of the patients hospitalized with upper gastrointestinal bleeding diagnosis in our service
METHODS: Archive records of 71 patients hospitalized and treated for upper gastrointestinal bleeding between 2015-2017 were retrospectively reviewed at Ordu University Medical School Training and Research Hospital Internal Medicine Service. Patients were evaluated for age, gender, presence of additional illness, history of drug use that could lead to bleeding, hemogram values at presentation, shape of bleeding, recorded endoscopic diagnosis, length of stay in hospital and blood transfusion volume
RESULTS: The most frequent endoscopic diagnoses were duodenal ulcer (%42,2), gastric ulcer in second frequency(%25,3) and acute erosive gastritis in third frequency(%15,4). Nonsteroidal analgesic drug use was used in 56 (%78.8) patients and anticoagulant drug use was used in 12 (%16.9) patients. Patients who were hospitalized for the longest time in the hospital were found to have additional comorbid diseases in the elderly (average age of 81 years and over was 5,8 ± 2,6 days).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The most common cause of upper gastrointestinal bleeding in our patients is duodenal ulcer, the second most common gastric ulcer. Nonsteroid analgesic drug use history was found to be a significant risk factor for bleeding. We also found that patients with upper gastrointestinal bleeding were at the beginning of hospitalization and factors affecting mortality, older age and accompanying comorbid disease as a risk factor.

Keywords: Upper gastrointestinal hemorrhage, elderly, mortality, endoscopy


Harun Düğeroğlu, Yasemin Kaya, Muhammet Özbilen. Parameters Affecting Hospitalization and Mortality in Patients with Upper Gastrointestinal Hemorrhage: Evaluation of 71 cases. Van Med J. 2018; 25(3): 344-348

Sorumlu Yazar: Harun Düğeroğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2020 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale