E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Van İlindeki Erişkinlerde Önemli Sağlık Standartları ve Bazı Hastalıkların Prevalanslarının Araştırılması: Metodolojinin İncelenmesi [Van Med J]
Van Med J. 2002; 9(3): 78-82

Van İlindeki Erişkinlerde Önemli Sağlık Standartları ve Bazı Hastalıkların Prevalanslarının Araştırılması: Metodolojinin İncelenmesi

Halis Aksoy1, Reha Erkoç2, Süleyman Alıcı3, Mahmut İlhan4, İmdat Dilek5, Kürşat Türkdoğan1, Mehmet Sayarlıoğlu6, Cevat Topal3
1Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Nefroloji AD, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Van
4YYÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Van
5Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Hematoloji BD, Van
6Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Van

Van ilindeki önemli sağlık problemleri ile ilgili yeterli sayıda epidemiyolojik çalışma yoktur. Yöremizin öncelikli sağlık sorunlarını ortaya çıkarmak ve çözümü için bir başlangıç noktası oluşturmak amacıyla kesitsel bir toplum taraması yapıldı. Van ilini nüfus dağılımı, sosyal ve coğrafi konum olarak temsil eden, merkezde üç sağlık ocağı ve dört merkez köyü, ve ilçelerde dokuz ilçe merkezi ve 11 köy seçildi. Bu yerleşim yerlerinden sistematik örnekleme yöntemi ile toplam 512 haneden seçilen 587 erkek ve 1447 kadın; toplam 2034 kişi değerlendirildi. Bireylerden anemnez alındı, fizik muayeneleri yapıldı, kan alındı ve gerekli olduğunda EKG çekildi. Veriler bilgisayara Excel v 7.0 programı kullanılarak girildi. Çalışmanın metodu, yapılma şekli, koşulları ve kısıtlamaları tartışıldı. Halkın bu tür çalışmalara yaklaşımı ilerideki çalışmaları özendirici nitelikte olup metodolojideki aksaklıkların giderilmesi ve teknik ve mali konularda daha kapsamlı ve gerçekçi yaklaşımlarla çok daha başarılı çalışmalar yapılabileceği kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Van, Türkiye, epidemiyoloji, prevalans, metot


Some Important Health Standarts And Disease Prevalences Among Adults In Van: Discussion Of The Methodology

Halis Aksoy1, Reha Erkoç2, Süleyman Alıcı3, Mahmut İlhan4, İmdat Dilek5, Kürşat Türkdoğan1, Mehmet Sayarlıoğlu6, Cevat Topal3
1YYÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Van.
2YYÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Van.
3YYÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Van.
4YYÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Van.
5YYÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Van.
6YYÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Van.

Epidemiological studies regarding important health problems of Van city are insufficient. A cross-sectional public survey was conducted in order to determine the important health problems and provide a starting point for solutions. Centrally three local health center fields and four central villages and peripherally 9 districts and 11 villages were chosen to represent whole population of Van city. According to systematic sampling technique from 512 houses, 587 man and 1447 women, total 2034 persons were evaluated. After anamnesis and physical examination, blood was drawn and ECGs were recorded as needed. Data were recorded to PC by using program Excel v7.0®. The methods, conditions and limitations of the study were discussed. The approach of the people to such study is encouraging. More successful studies can be done with more realistic and detailed approach to technical and financial issues and with resolved methodological problems.

Keywords: Van, Turkey, epidemiology, prevalence, method


Halis Aksoy, Reha Erkoç, Süleyman Alıcı, Mahmut İlhan, İmdat Dilek, Kürşat Türkdoğan, Mehmet Sayarlıoğlu, Cevat Topal. Some Important Health Standarts And Disease Prevalences Among Adults In Van: Discussion Of The Methodology. Van Med J. 2002; 9(3): 78-82


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2019 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale