E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Refraktif – Difraktif Özellikli Göz İçi Lensi Takılan Hastalarda Refraktif ve Görsel Sonuçlar [Van Med J]
Van Med J. 2019; 26(3): 358-362 | DOI: 10.5505/vtd.2019.46872  

Refraktif – Difraktif Özellikli Göz İçi Lensi Takılan Hastalarda Refraktif ve Görsel Sonuçlar

Aydin Yıldız
18 mart üniversitesi tıp fakültesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: Refraktif ve difraktif yapıda çok odaklı bir göz içi lensinin (GİL) görsel ve fotik bulgularını araştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Materyal ve Metod: 2014-2018 yılları arasında fakoemülsifikasyon cerrahisi ile çok odaklı bir GİL olan Eye-Diff Plus implante edilen 184 hastanın 184 gözü retrospektif olarak incelendi. Uzak görme testi Snellen eşeli ile, yakın görme testi ise Jaeger (J) eşeli ile yapıldı. Altıncı aydaki kontrol muayenelerinde uzak ve yakın görme düzeyleri kaydedildi. Uzak ve yakın için refraksiyon durumları, memnuniyetler, fotik semptomlar sorgulandı.
BULGULAR: Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 66.4 yıl idi. Düzeltmesiz uzak görme keskinliği ortalama 0,85±0,12 ve düzeltmeli olarak 0,97±0,11 idi. Düzeltmeli uzak görme hastaların tamamında >0.8 iken memnuniyet %94.6 idi. Uzak gözlük ihtiyacı %3.8 (7 hasta) oranında idi. Yakın görme keskinliği Jaeger (J) eşeline göre, hastaların %95.1’ inde J2 ve J1 düzeyinde idi. Yakın görmesinden memnun olmayan hasta oranı %6.5 (12 hasta) idi. Gözlük takma oranı uzak için % 3.8 iken, yakın için % 6.5 idi. Hiçbir hastada GİL eksplantasyonu yapılmadı. Hastaların %9.8’ i kamaşma şikayeti, %8,7’si halo şikayeti belirtti. Hem uzak hem yakın görme memnuniyeti %90’ın üzerindeydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç: Uygun hasta seçimi ile refraktif – difraktif özelliğe sahip bir GİL ile hem uzak hem yakın iyi görsel değerlere ulaşılmış ve fotik semptomlar açısından da tatminkar sonuçlar elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Göz İçi Lensi, fotik bulgular, cerrahi


Refractive and Visual Results in Patients with Refractive - Diffractive Intraocular Lens

Aydin Yıldız
Department of Ophthalmology, School of Medicine, Canakkale Onsekiz Mart University

INTRODUCTION: Aim: To search visual and photic results of a newly designed refractive-diffractive intraocular lens (IOL).
METHODS: Patients and Methods: One hundred eighty four eyes of 184 patients who underwent uncomplicated cataract surgery with Eye-Diff Plus IOL implantation were retrospectively evaluated. The distance visual acuity was evaluated with the Snellen chart and the near vision with the Jaeger test, at the sixth month follow-up. Corrections for distance and near vision, patients’ satisfaction, photic symptoms were questioned
RESULTS: Results: The mean age was 66.4 years. The mean visual acuity was 0.85 without correction and 0.97 with correction. Corrected distance vision was ≥0.8 in all patients, and satisfaction was 94.6%. The need for distant glasses was 3.8% with 7 patients. Near visual acuity was J2 and J1 in 95.1% of patients. The rate of patients who were not satisfied with the near vision was 6.5% (12 patients). The rate of wearing glasses was 3.8% for far, and 6.5% for near. None of the patients underwent IOL explantation. Of the patients, 9.8% complained of glare and 8.7% of them reported halo. Both distant and near vision satisfaction was over 90%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Sonuç: With appropriate patient selection, both far and near good visual results and satisfactory lower photic symptoms were achieved by a newly developed refractive - diffractive intraocular lens.

Keywords: intraocular lens (IOL)., fotic symptoms, surgery


Aydin Yıldız. Refractive and Visual Results in Patients with Refractive - Diffractive Intraocular Lens. Van Med J. 2019; 26(3): 358-362

Sorumlu Yazar: Aydin Yıldız, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2019 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale