E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Van ili genelinde birinci basamakta görev yapan aile hekimlerinin baş ağrısı konusundaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi [Van Med J]
Van Med J. 2018; 25(3): 289-295 | DOI: 10.5505/vtd.2018.47135  

Van ili genelinde birinci basamakta görev yapan aile hekimlerinin baş ağrısı konusundaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi

Ergin Karakaya, Aysel Milanlıoğlu, Vedat Çilingir, Abdullah Yılgör, Aydın Çağaç
Yüzüncü Yıl Üniversirtesi, Tıp Fakültesi,Nöroloji Departmanı

GİRİŞ ve AMAÇ: Birinci basamak sağlık hizmetlerinde baş ağrısı şikâyeti ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Primer baş ağrıları sağlık bakım hizmetlerinin sık kullanılmasına ve hastalarda yüksek oranda işgücü kaybına neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı Van ili birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev yapan aile hekimlerinin baş ağrıları hakkında bilgi düzeylerinin değerlendirilmesidir.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya dahil edilen 120 aile hekimi primer baş ağrısı sendromlarından sık görülen baş ağrılarının tanısal özellikleri ve tedavileri hakkında bilgi düzeyleri, tutum ve davranışlarını içeren sorulardan oluşan çalışma anketini doldurmuştur. Çalışma anketi yayınlanan tedavi rehberlerine ve International Headache Society (IHS) tanı kriterlerine uygun bir şekilde hazırlanmıştır.
BULGULAR: 120 hekimin sadece %4.2’sinin aile hekimliği ihtisası vardı, diğerleri genel pratisyen hekimdi. Hekimlerin %29.2’si baş ağrısı tanı ve tedavisinde bilgi ve tecrübelerini yeterli bulmaktaydı. Katılımcıların %73.3’ü baş ağrısıyla ilgili mezuniyet öncesinde aldıkları eğitimin yetersiz olduğunu düşünmekteydi. Hekimlerin sadece %55’i primer baş ağrıları tanısında anamnezin en önemli tanısal araç olduğunu düşünmekteydi. Hekimler migren tanı ve tedavisi hakkındaki soruların %6.7-47.5’ine, gerilim tipi baş ağrısı sorularının %11.7-40.8’ine, küme tipi baş ağrısı hakkındaki soruların ise %16.7-37.5’ine doğru yanıt vermişti. Hekimlerin %70’i baş ağrısıyla ilişkili düzenli eğitim programlarının olması gerektiğini düşünüyordu. Hekimlerin baş ağrıları hakkında en fazla ihtiyaç duydukları kaynaklar online kaynaklardı (%67,5).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma Van ili birinci basamak sağlık hizmetlerinde baş ağrılarına yaklaşımla ilgili önemli bilgiler sağlamış ve bu konuda sürekli eğitimin gerekliliğine ışık tutmuştur.

Anahtar Kelimeler: Baş ağrısı, birinci basamak, bilgi, aile hekimleri


Evaluation of knowledge levels of of family physicians about headache in primary care of Van district

Ergin Karakaya, Aysel Milanlıoğlu, Vedat Çilingir, Abdullah Yılgör, Aydın Çağaç
Yüzüncü Yıl University, Medicine Faculty, Neurology Department

INTRODUCTION: Headache is a common presentation in primary care. Primary headaches cause more disability and necessitate high utilisation of health care. The aim of this study was to investigate the knowledge level of family physicians about headache in primary care of Van district.
METHODS: A total of 120 family physicians completed a questionnaire relating to their knowledge, attitude and experience about diagnostic features of common primary headache syndromes and their treatment. The questionnaire was prepared according to IHS diagnostic criteria and published treatment guidelines.
RESULTS: Only 4.2% of 120 physicians had family medicine specialty, the others were general practitioners. 29.2% of the physicians thought that they have sufficient knowledge and experience for diagnosis and treatment of headache. 73.3% of the participants thought that the education they had received before the graduation related to headache was inadequate. Only 55% of physicians thought that anamnesis was the most important diagnostic tool for primary headache. Physicians responded correctly to questions of 6.7-47.5% in the management of migraine, 11.7-40.8% in tension type headache, and 16.7-37.5% in cluster type headache. 70% of physicians stated that they need for regular training programs related to headaches. The resource that physicians most needed for headaches was online source (67.5%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The study provides important information relating to the management of headache in primary care in Van district and highlights the need for continuing medical education.

Keywords: Headache, primary care, knowledge, family physicians


Ergin Karakaya, Aysel Milanlıoğlu, Vedat Çilingir, Abdullah Yılgör, Aydın Çağaç. Evaluation of knowledge levels of of family physicians about headache in primary care of Van district. Van Med J. 2018; 25(3): 289-295

Sorumlu Yazar: Aysel Milanlıoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2020 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale