E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Mikroinvaziv Meme Karsinomu: Yirmiyedi Vakalık Klinikopatolojik Değerlendirme [Van Med J]
Van Med J. 2018; 25(3): 411-417 | DOI: 10.5505/vtd.2018.47450  

Mikroinvaziv Meme Karsinomu: Yirmiyedi Vakalık Klinikopatolojik Değerlendirme

Betül Bolat Küçükzeybek1, Emel Tekin1, Seyran Yiğit1, Murat Kemal Atahan2, Ayşegül Akder Sarı1, Demet Etit1, Gülden Ballı2, Ahmet Alacacıoğlu3, Yüksel Küçükzeybek3
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İzmir
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Mikroinvaziv meme karsinomu (MİMK) Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1mm’ye eşit veya daha küçük boyutta meme stromasını infiltre eden bir veya birden fazla mikroskopik odak ile karakterize lezyon olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada MİMK tanılı hastalarda klinik ve patolojik parametrelerin, rekürrens, uzak metastaz gelişimi ve prognoz üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2006-Aralık 2014 tarihleri arasında meme kanseri tanısı konulan hastalar retrospektif olarak incelendi. MİMK tanısı konulan hastalar çalışmaya dahil edildi. Histopatolojik olarak invaziv meme karsinomunun tipi, nükleer derecesi, mikroinvaziv odak sayısı, lenf nodu metastazı varlığı, hormone reseptör durumu, insitu komponentin çapı, derecesi ve hormon reseptör durumu değerlendirildi. Ayrıca lokal rekürrens, uzak metastaz ve sağkalımlar ve histopatolojik parametrelerle ilişkisi değerlendirildi.
BULGULAR: MİMK tanılı 27 hasta çalışmaya dahil edildi. Bütün hastalar kadın cinsiyetteydi. Medyan tanı yaşı 56(25-78), medyan takip süresi 51(15-130)aydı. MİMK tanılı 27hastanın 25’inde klinik takip bilgilerine ulaşılabildi. Hastaların hiçbirisine neoadjuvan kemoterapi uygulanmadı. Hastaların 1/3’üne telle işaretleme ile eksizyon, 1/3’üne meme koruyucu cerrahi, 1/3’üne modifiye radikal mastektomi uygulandığı saptandı.. Olguların 13’ünde (%48,1) tek invaziv odak, 14’ünde (%51,9) birden çok invaziv odak mevcuttu. Duktal Karsinoma İn Situların medyan çapı 2,5(0,5-10)cm olarak hesaplandı. Yirmi hastanın hormon reseptör (östrojen ve progesteron) bilgilerine ulaşılabildi. Hormon reseptörleri 13 (%48,1) hastada pozitif, 7(%25,9) negatifti. Medyan 51 aylık izlemde 2(%8) hastada rekürrens meydana geldi,2(%8) hasta kaybedildi. Beş yıllık hastalıksız sağkalım%86.7, 5yıllık genel sağkalım %91.4 saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: MİMK tanılı olguların çoğunluğuna komedonekroz bulunan yüksek nükleer dereceli duktal karsinoma in situ eşlik etmekteydi. Mikroinvaziv odak sayısı, duktal karsinoma in situ çapı, nükleer derece ve hormon resptör ekspresyonunun rekürrens ve sağkalımlar ile ilişkisi saptanmadı.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, mikroinvaziv, prognoz


Mıcroınvasıve Breast Carcınoma: A Clınıcopathologıcal Evaluatıon Of Twenty-Seven Cases

Betül Bolat Küçükzeybek1, Emel Tekin1, Seyran Yiğit1, Murat Kemal Atahan2, Ayşegül Akder Sarı1, Demet Etit1, Gülden Ballı2, Ahmet Alacacıoğlu3, Yüksel Küçükzeybek3
1Izmir Katip Çelebi University Atatürk Training And Research Hospital, Department Of Pathology, Izmir
2Izmir Katip Çelebi University Atatürk Training And Research Hospital, Department Of General Surgery, Izmir
3Izmir Katip Çelebi University Atatürk Training And Research Hospital, Department Of Medical Oncology, Izmir

INTRODUCTION: The World Health Organisation defines microinvasive breast carcinoma (MIBC) as a lesion characterized by a single or multiple microscopic foci infiltrating the breast stroma, equal to 1 mm in size or smaller. The present study aims to investigate the impact of clinical and pathological parameters on the recurrence, metastasis, and prognosis in patients with the MIBC.
METHODS: A group of patients diagnosed with breast cancer from January2006 to December2014 were examined retrospectively. Patients diagnosed with the MIBC were included in the study. A histopathological examination included the type of the invasive breast carcinoma, nuclear grade, number of microinvasive foci, presence of a lymph node metastasis, and hormone receptor status, diameter and grade and hormone receptor status of insitu component. In addition, local recurrence, distant metastasis, and survival characteristics and their relationship to the histopathological parameters were evaluated
RESULTS: Twenty-seven patients with the MIBC were included in the study. All the patients were female. Median age was 56(25-78). Median follow-up duration was 51(15-130)months. Among 27cases of MIBC, clinical follow-up information was availiable in 25cases. There were only one invasive focus in 13 (48.1%) and multiple invasive focus in 14 (51.9%) patients. Five year disease free survival was 86.7% and 5year overall survival was91.4%. The number of microinvasive foci and ductal carcinoma in situ diamater and nuclear grade and hormone receptore expression were not related to recurrence and survival.

DISCUSSION AND CONCLUSION: The number of microinvasive foci and ductal carcinoma in situ diamater and nuclear grade and hormone receptore expression were not related to recurrence and survival.

Keywords: Breast cancer, microinvasive, prognosis


Betül Bolat Küçükzeybek, Emel Tekin, Seyran Yiğit, Murat Kemal Atahan, Ayşegül Akder Sarı, Demet Etit, Gülden Ballı, Ahmet Alacacıoğlu, Yüksel Küçükzeybek. Mıcroınvasıve Breast Carcınoma: A Clınıcopathologıcal Evaluatıon Of Twenty-Seven Cases. Van Med J. 2018; 25(3): 411-417

Sorumlu Yazar: Betül Bolat Küçükzeybek, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2020 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale