E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Smear ve kolposkopik biyopsi sonuçlarının Human Papilloma Virus DNA alt tipleri ile birlikte değerlendirilmesi [Van Med J]
Van Med J. 2018; 25(4): 472-476 | DOI: 10.5505/vtd.2018.54771  

Smear ve kolposkopik biyopsi sonuçlarının Human Papilloma Virus DNA alt tipleri ile birlikte değerlendirilmesi

Eren Altun1, Akın Usta2, Çağla Bahar Bülbül2, Gülay Turan1
1Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye
2Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Serviks kanseri tüm dünyada önemli bir sağlık sorunudur. Serviks kanserinin önlenmesinde ve erken teşhisinde, Human Papilloma Virus (HPV) varlığının ve HPV genotipinin belirlenmesi önem taşımaktadır. Çalışmamızda bölgemizde en sık rastlanan HPV genotiplerinin tespit edilmesi ve bu tiplerle ilgili olarak konvansiyonel smear, HPV-DNA ve Co-test taramasının birbirlerine olan üstünlüklerinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza Eylül 2015- Temmuz 2017 tarihleri arasında hastanemize başvuran smear örneklemesi ile HPV-DNA test ve kolposkopik biyopsi sonuçları mevcut olan toplam 55 hasta dâhil edilmiştir.
BULGULAR: Hastaların 44’ünde yüksek riskli HPV (%80), 4 hastada (%7,2) düşük riskli HPV saptandı ve 7 hastada ise (%12,3) HPV testi negatif olarak izlendi. Sitoloji sonuçları açısından değerlendirildiğinde, 24 hasta negatif İntraepitelyal lezyon veya malignite açısından negatif (ILMAN), 31 hasta ise pozitif (ASCUS ve diğerleri) olarak değerlendirildi. Histopatolojik incelemelerde; 25 hastada negatif, 16 hastada CIN I, 13 hastada CIN II-III ve 1 hastada ise yassı epitel hücreli karsinom tespit edildi. Sitolojik tanı sonuçları ile HPV tipleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardı (p=0,0119). HPV-DNA ve Co-testin duyarlılığı, konvansiyonel smear taramasına göre yüksek olmakla birlikte, duyarlılık ve özgüllükleri göz önüne alındığında konvansiyonel smear taraması, HPV DNA ve Co-teste göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek tespit edildi (p = 0,0211).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bizim çalışmamızda konvansiyonel smear, HPV DNA ve Co-test’in duyarlılık ve özgüllükleri göz önüne alındığında; her ne kadar Co-test ve HPV DNA testlerinin duyarlılıkları yüksek olsa da özgüllükleri düşük olduğu için konvansiyonel smear testi ile tarama ön plana çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Servikal Smear, HPV, Co-test, Servikal Kanser,


Evaluation of smear and colposcopic biopsy results together with Human Papilloma Virus DNA subtypes

Eren Altun1, Akın Usta2, Çağla Bahar Bülbül2, Gülay Turan1
1Balikesir University, Faculty Of Medicine, Department Of Pathology, Balikesir, Turkey
2Balikesir University, Faculty Of Medicine, Department Of Obstetrics And Gynecology, Balikesir, Turkey

INTRODUCTION: Cervical cancer is a major health problem in the world. In the early diagnosis and prevention of cervical cancer, it is important to identify the Human Papilloma Virus (HPV) infection and HPV types. In our study, we aimed to identify the most common types of HPV and to investigate the superiority of conventional smear, HPV-DNA and Co-test scanning on these types.
METHODS: A total of 55 patients, whose HPV-DNA test and colposcopic biopsy and smear results were present, applied to our hospital between September 2015 and July 2017, were included in the study.
RESULTS: High-risk HPV (80%) was observed in 44 of the patients, low-risk HPV in 4 patients (7.2%) and HPV test in 7 patients (12.3%). Twenty-four patients were negative (Intraepithelial lesion or malignancy negative, ILMAN) and 31 patients were positive (ASCUS and others) when cytology results were evaluated. In histopathological examinations; 25 patients were negative, 16 patients were CIN I, 13 patients were CIN II-III, and 1 patient was squamous cell carcinoma. There was a statistically significant correlation between cytological diagnosis results and HPV types (p = 0,0119). HPV-DNA and Co-test sensitivities were higher than conventional smear scannings, but when compared with conventional smear scannings, HPV-DNA and Co-test were significantly higher when sensitivity and specificity were considered (p = 0,0211).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, considering the sensitivity and specificity of conventional smear, HPV-DNA and Co-test in our study, screening with the conventional smear test is preliminary because Co-test and HPV-DNA tests have low specificity if they are highly sensitive.

Keywords: Cervical Smear, HPV, Co-test, Cervical Cancer,


Eren Altun, Akın Usta, Çağla Bahar Bülbül, Gülay Turan. Evaluation of smear and colposcopic biopsy results together with Human Papilloma Virus DNA subtypes. Van Med J. 2018; 25(4): 472-476

Sorumlu Yazar: Eren Altun, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2020 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale