E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Anjiotensin Konverting Enzim İnhibitörü ve Anjiotensin Reseptör Blokeri İlaç Tedavilerinde “Karın Ağrısı” [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(4): 313-317 | DOI: 10.5505/vtd.2016.55264  

Anjiotensin Konverting Enzim İnhibitörü ve Anjiotensin Reseptör Blokeri İlaç Tedavilerinde “Karın Ağrısı”

Şevket Arslan1, Ramazan Uçar1, Esma Uçar2, Bülent Savut3, Serhat Sayın2, Kültigin Türkmen4, Ahmet Zafer Çalışkaner1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilimdalı, Klinik İmmünoloji Ve Alerji Hastalıkları Bilimdalı, Konya, Türkiye
2Necmettin Erbakan Universitesi Meram Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilimdalı, Konya, Türkiye
3Necmettin Erbakan Universitesi Meram Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilimdalı, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilimdalı, Konya, Türkiye
4Necmettin Erbakan Universitesi Meram Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilimdalı, Nefroloji Bilimdalı, Konya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Anjiotensin konverting enzim inhibitörleri (ACEİ) ve anjiotensin reseptör blokerleri (ARB) hipertansiyon tedavisinde ilk sırada reçete edilen ilaçlar arasındadır. Bu grup ilaçların farkındalık düzeyi düşük bir yan etkisi de; intestinal ödeme bağlı olarak ortaya çıkan karın ağrısı ataklarıdır. Bu advers etki ile ilgili yayınlar olgu sunumu ve literatür taramaları şeklindedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi etik kurulundan onay alınarak, aynı hastanenin iç hastalıkları polikliniklerine herhangi bir şikayetle müracaat etmiş 8736 hastadan hipertansiyon endikasyonu ile ACE inhibitörü ve ARB kullanmakta olduğu tespit edilen 1010 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların bu ilaçları kullanmaya başladıktan sonra oluşan dil-dudakta şişlik, öksürük ve karın ağrısı semptomları sorgulandı. Karın ağrısı şikayeti olup herhangi bir patoloji saptanamayan hastalar, çalışmanın hedefini oluşturacak grup olarak belirlendi.
BULGULAR: Hastaların 650 (%64.3)’si kadın ve 360 (%35.6)’i erkek idi. Yaş ortalamaları 52±8.02 idi. 553 (%55.3) ‘ü ARB ve 447 (%44.7)’si ACEİ kullanmaktaydı. Hastaların ilacı kullanma süreleri ortalama ACEİ için 60±7.4 ay ARB için 56±8ay idi. Karın ağrısı tarifleyen 12 hastanın 7’si ACEİ, 5’i ARB kullanmaktaydı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: ACEİ ve/veya ARB kullanımında intestinal anjioödeme bağlı olarak gelişen karın ağrısı görülebilmektedir. Bu ilaçlarla gelişebilecek gastrointestinal manifestasyonların farkındalığı arttıkça bu klinik semptom hekimler tarafından daha iyi tanınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Anjiotensin konverting enzim inhibitörü, anjiotensin reseptör blokeri, karın ağrısı.


“Abdominal pain” due to angiotensin converting enzyme inhibitor and angiotensin receptor blocker treatment

Şevket Arslan1, Ramazan Uçar1, Esma Uçar2, Bülent Savut3, Serhat Sayın2, Kültigin Türkmen4, Ahmet Zafer Çalışkaner1
1Necmettin Erbakan University Meram School Of Medicine, Department Of Internal Medicine, Division Of Clinical Immunology And Allergy, Konya, Turkey
2Necmettin Erbakan University Meram School Of Medicine, Department Of Internal Medicine, Konya, Turkey
3Necmettin Erbakan University Meram School Of Medicine, Department Of Internal Medicine, Division Of Endocrinology And Metabolism Diseases, Konya, Turkey
4Necmettin Erbakan University Meram School Of Medicine, Department Of Internal Medicine, Division Of Nephrology, Konya, Turkey

INTRODUCTION: Angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEI) and angiotensin receptor blockers (ARB) are the first line drugs for the treatment of hypertension. Abdominal pain due to intestinal edema is another adverse effect which is not well recognized and so with lower levels of awareness. Data about this adverse effect is insufficient and limited with case reports.
METHODS: This study was approved by the Local Ethics Committee conducted Meram Faculty of Medicine, Necmettin Erbakan University. A total of 8736 patients were evaluated whom were admitted to outpatient clinic of internal medicine, Meram Faculty of Medicine. A total of 1010 patients included in the study whom were on ACEI or ARB therapy. The new symptoms of angioedema on lips and tongue, cough and abdominal pain were questioned after usage of these drugs. The patients with abdominal pain but without any pathology were selected as the study group.
RESULTS: 650 (64.3%) of the patients were male and 360 (35.6%) of them were male. The mean age was 52±8.02. 553 (55.3%) of patients were on ARB and 447 (44.7%) of them were on ACEI therapy. The mean duration of drug usage was 60±7.4 months for ACEI and 56±8 months for ARB. A total of 12 patients (ACEI=7, ARB=5) was found with abdominal pain.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Abdominal pain due to intestinal angioedema may be seen during ACEI and/or ARB usage. The gastrointestinal adverse effects of these drugs may be better recognized by physicians as the level of awareness as increased.

Keywords: Angiotensin converting enzyme inhibitor, angiotensin receptor blocker, abdominal pain.


Şevket Arslan, Ramazan Uçar, Esma Uçar, Bülent Savut, Serhat Sayın, Kültigin Türkmen, Ahmet Zafer Çalışkaner. “Abdominal pain” due to angiotensin converting enzyme inhibitor and angiotensin receptor blocker treatment. Van Med J. 2016; 23(4): 313-317

Sorumlu Yazar: Şevket Arslan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2020 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale