E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Van Depremini Yaşayan Tıp Fakültesi Öğrencileri Üzerinde Depremin Uzun Dönem Etkileri [Van Med J]
Van Med J. 2018; 25(3): 296-301 | DOI: 10.5505/vtd.2018.58076  

Van Depremini Yaşayan Tıp Fakültesi Öğrencileri Üzerinde Depremin Uzun Dönem Etkileri

Sinemis Çetin Dağlı1, Selin Tunalı Çokluk1, Abdullah Sert2, Ayşe Yüksel3
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Van
2Sur Toplum Sağlığı Merkezi, Diyarbakır
3İstanbul Arel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu,sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma YYÜ Tıp Fakültesi öğrencilerinden 2011 Van depremini yaşayanlarda depremin yol açtığı eğitim ve sağlık sorunlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı tiptedir. Çalışma Van depremini yaşayan 210 öğrenciye yapılmıştır. 23 soruluk anket uygulanmıştır. Veri analizleri SPSS 22.0’da yapılmış, istatistiksel analizlerde tanımlayıcı istatistikler, ki-kare ve Fisher’in kesin testi kullanılmış, p değerinin 0,05’in altında olması anlamlı kabul edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya katılanların %70,6’sı erkek, %29,4’ü kadındır. Katılımcıların %50,5’i oturduğu yerin az hasar, %30,4’ü ağır hasar gördüğünü belirtmiştir. Katılımcıların %2,8’i depremden sonra psikolojik problemler yaşadığını, %18,3’ü herhangi bir bağımlılık ve %36,5’inde herhangi bir korku geliştirdiğini belirtmiştir. Öğrencilerin %76,9’u deprem nedeniyle eğitiminde aksama yaşamış, %10,6’sı eğitimine ara vermiş, %3,8’i eğitimine başka bir tıp fakültesinde devam etmiş, %27,3’ü okul başarısında düşüş olduğunu belirtmiştir. Kız öğrencilerin eğitimlerinde aksama ve okul başarısında düşüş erkek öğrencilere göre anlamlı olarak fazla bulunmuştur (sırası ile p=0,01, p=0,04). Deprem sonrası maddi sıkıntı yaşayan öğrencilerin okul başarısındaki düşüş, maddi sıkıntı yaşamayanlara göre anlamlı olarak daha fazladır (p=0,02).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda depremin yarattığı en önemli sonuç eğitimin aksamasıdır. YYÜ kampüsündeki öğrencilerde yapılacak kesitsel bir çalışma olağandışı durumların uzun dönem etkileri konusunda daha aydınlatıcı bilgiler verebilir.

Anahtar Kelimeler: Van, Tıp Fakültesi Öğrencisi, Depremin Etkileri


The Longterm Effect Of Van Earthquake On Medical Student

Sinemis Çetin Dağlı1, Selin Tunalı Çokluk1, Abdullah Sert2, Ayşe Yüksel3
1Department Of Public Health, Yuzuncu Yil University, Van, Turkey
2Sur Community Health Center, Diyarbakir, Turkey
3Department Of Health Care Administration, School Of Health Sciences,ıstanbul Arel University, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The purpose of this study is to determine the education and health problems of medicine school students of YYU caused by the earthquake in Van 2011.
METHODS: The type of study is descriptive. The study was conducted to 210 students were living in Van when the earthquake had happened. A questionnaire of 23 questions was applied. SPSS 22.0 was used to analysis the data, and it was considered meaningful that p value less than 0.05 and descriptive statistics, chi-square and Fisher's exact test were used in statistical analysis.
RESULTS: 70.6% of the participants were male, 29.4% were female. 50.5 % of participants stated that, the residence had little and 30.4% severely damaged. 2.8% had experienced psychological problems after the earthquake, 18.3% had any addiction and 36.5% had developed any fear. 76.9% of the students experienced disruption in their education due to the earthquake, 10.6% stopped the education, 3.8% continued their education in another medical faculty, and 27.3% stated that the school achievement was in decline. The disruption in girls' education and the decline in school achievement were significantly higher than male students (p=0.01, p=0.04, respectively). The decrease in the school achievement of the students experiencing financial distress after the earthquake was significantly higher than that of those who did not experienced financial distress(p=0.02).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The most important result of the study was the disruption of education that the earthquake was caused. A cross-sectional study of students at the YYU campus may provide more informative information on the long-term effects of unusual circumstances.

Keywords: Van, Medical Faculty Student, Earthquake Effects


Sinemis Çetin Dağlı, Selin Tunalı Çokluk, Abdullah Sert, Ayşe Yüksel. The Longterm Effect Of Van Earthquake On Medical Student. Van Med J. 2018; 25(3): 296-301

Sorumlu Yazar: Sinemis Çetin Dağlı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2020 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale