E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Diz osteoartritli hastalarda ön çapraz bağ hasarı ile interkondiler çentik darlığı ilişkisinin MRG ile değerlendirilmesi [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(1): 10-16 | DOI: 10.5505/vtd.2020.58265  

Diz osteoartritli hastalarda ön çapraz bağ hasarı ile interkondiler çentik darlığı ilişkisinin MRG ile değerlendirilmesi

Ayşe Serap Akgün
İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızın amacı diz osteoartritli (OA) hastalarda femur interkondiler çentik morfolojisini değerlendirmek ve ön çapraz bağ (ÖÇB) hasar ilişkisini araştırmaktır. OA veya ÖÇB hasarı olan hastalarda çentik tipi, çentik genişlik indeksi (ÇGİ) ve α açısını değerlendirmek için manyetik rezonans görüntüleme (MRG) kullanıldı ve bu farklılıklar karşılaştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya OA’li 106 hasta ile sağlıklı 79 hasta dahil edildi. OA’li hastaların 52 tanesinde ÖÇB hasarı varken (OA + ÖÇB), 54’ünde ÖÇB hasarı yoktu (OA-ÖÇB). Interkondiler çentik şekli, tip A, tip U veya tip W olarak sınıflandırıldı. ÇGİ, popliteal oluk seviyesinde interkondiler çentik genişliğinin, distal femoral kondillerin genişliğine oranıydı. Femur uzun aksı ile Blumensaat çizgisi arasındaki açı ‘α açısı’ olarak tanımlandı. İstatistiksel analizler SPSS 17.0 programı ile yapıldı.
BULGULAR: OA+ÖÇB’li grupta daha fazla tip A çentik ve daha düşük ÇGİ değerleri görüldü. Gruplar arasında α açısı açısından istatistiksel anlamlı fark yoktu. Ön çapraz bağ yırtığı varlığını etkileyen faktörlerin regresyon analizi yapıldığında en güçlü bağın çentik tipi ile ilişkili olduğu gösterilmiş, tip A çentiğe sahip olmanın yırtık olasılığını 5,17 kat arttırdığı sonucuna varılmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: OA’li dizlerde ÖÇB hasarı ile çentik tipi ve ÇGİ arasında güçlü bir ilişki vardır; bunlardan tip A çentik tipi, ön çapraz bağ hasar ön görüsünde en güçlü risk faktörüdür.

Anahtar Kelimeler: Diz, osteoartrit, ön çapraz bağ hasarı, femoral interkondiller çentik, manyetik rezonans görüntüleme.


Evaluation of anterior cruciate ligament injury and intercondylar notch stenosis in patients with knee osteoarthritis with MRI

Ayşe Serap Akgün
İstanbul Medipol University, Faculty of Medicine, Department of Radiology, Istanbul,Turkey

INTRODUCTION: We aimed to evaluate intercondylar notch morphology of femur in patients with knee osteoarthritis (OA) and to investigate the relation of anterior cruciate ligament (ACL) injury. Magnetic resonance imaging (MRI) was used to assess the femoral notch type, notch width index (NWI) and α angle in patients with OA or ACL injury and compare these differences.
METHODS: The study was included 106 patients with OA and 79 healthy patients. Fifty-two of the patients with OA had ACL injuries (OA + ACL), 54 of them had no ACL injuries (OA-ACL). The intercondylar notch shape was classified as type A, type U or type W. NWI was the ratio of the width of the intercondylar notch to the width of the distal femoral condyles at the level of popliteal groove. The angle between the longitudinal femoral axis and the Blumensaat line was identified as the ‘α angle’.
RESULTS: More type A notch and lower NWI values were seen in the OA + ACL group. No statistically difference was detected between the groups for α angle. When the regression analysis of the factors affecting the presence of ACL rupture was performed, it was shown that the strongest link was associated with the notch type and it was concluded that having type A notches increased the probability of rupture by 5.17 fold.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In osteoarthritic knees, there is a strong relationship between ACL injury and notch type and NWI; Type A notch type is the most powerful risc factor for ACL injury.

Keywords: Knee, osteoarthritis, anterior cruciate ligament injury, femoral intercondylar notch, Magnetic resonance imaging.


Ayşe Serap Akgün. Evaluation of anterior cruciate ligament injury and intercondylar notch stenosis in patients with knee osteoarthritis with MRI. Van Med J. 2020; 27(1): 10-16

Sorumlu Yazar: Ayşe Serap Akgün, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2020 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale