E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Temel Yaşam Desteği Eğitimi Alan Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Bilgi ve Beceri Düzeyleri [Van Med J]
Van Med J. 2019; 26(3): 324-330 | DOI: 10.5505/vtd.2019.59480  

Temel Yaşam Desteği Eğitimi Alan Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Bilgi ve Beceri Düzeyleri

Atakan Yılmaz1, Ramazan Sabırlı2, Murat Seyit1, Mert Özen1
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Denizli
2Servergazi Devlet Hastanesi, Acil servis, Denizli

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızın amacı, geleceğin doktor adayları olan tıp fakültesi öğrencilerinin ani kardiyak arrest geliştiği durumlarda 112 acil yardım ambulans ekipleri olay yerine ulaşmadan TYD’ye hemen başlayabilme özgüvenlerini ve bu konu ile ilgili bilgi ve beceri düzeylerini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza XXXXXX Üniversitesi Tıp Fakültesi 2014-2015 öğretim yılında 1.-2.-3. sınıflarda öğrenim gören 289 öğrenci alınmıştır. Cinsiyet, ehliyet sahibi olup olmama, sporla ilgilenme, önceden sözel eğitim alma, üniversitede sözel eğitim almış olma, üniversitede maket üzerinde KPR eğitimi almış olmanın bası yeri, bası derinliği, bası hızı, bası ritmi puanlarına etkisi araştırılmıştır.
BULGULAR: Öğrencilerin 159’u (%55.1) kız, 130’u (%44.9) erkekti. Ehliyeti olan öğrenci sayısı 151’di (%52.2). Çalışma öncesinde üniversitede sözel eğitim alan öğrencilerin bası yeri puanları eğitim almayan öğrencilere göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek saptanmıştır (p=0.003). Çalışma öncesinde üniversitede maket eğitimi alan öğrencilerin bası yeri puanları eğitim almayan öğrencilere göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek saptanmıştır (p=0.009).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak yaşadıkları bölgelerde çoğu zaman olay yerine sağlık profesyonellerinden daha hızlı ulaşabilecek tıp fakültesi öğrencilerine TYD eğitimleri öğrenim hayatlarının ilk yıllarından başlayarak verilmeli, bilgi ve becerileri artırılması sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Temel Yaşam Desteği, TYD, Tıp Fakültesi Öğrencileri, Kardiyopulmoner resüsitasyon, KPR


Knowledge and Skill Levels of the Medical Students with Basic Life Support Education

Atakan Yılmaz1, Ramazan Sabırlı2, Murat Seyit1, Mert Özen1
1Department of Emergency Medicine, Pamukkale University, Denizli, Turkey
2Emergency Service, Servergazi State Hospital, Denizli, Turkey

INTRODUCTION: The purpose of our study is to determine the level of knowledge and skills of the medical students, who are medical candidates for the future,about the subject and the self-confidence of initiating BLS immediately without the 112 emergency aid ambulance crew arriving at the scene in case of a sudden cardiac arrest.
METHODS: The participants include 289 freshmen, sophomores, and junior students studying at the Faculty of Medicine,XXXXXX University,XXXXX,Turkey during the 2014-2015 academic year.The effects of gender, driving license, sporting interest, receiving word attack skills education before, receiving word attack skills education at university, having CPR training on the model at university upon the location of press, depth of press, speed of press, and pressure rhythm scores were investigated.
RESULTS: 159 students(55.1%) were female and 130 students(44.9%) were male.The number of students with a driving license was 151(52.2%).It was found that the scores for press location of the students who took word attack skills education at university prior to the study were significantly higher than their counterparts with no such education(p=0.003).The scores for press location of the students who received CPR training on the model at university before the study were found to be significantly higher than those with no such education (p=0.009).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, medical faculty students who are often capable of reaching the scene faster than the health care professionals in the regions where they live should be provided with BLS trainings down from the start of their education life in an attempt to increase their knowledge and skills.

Keywords: Basic Life Support, BLS, Medical Students, Cardiopulmonary Resusciation, CPR


Atakan Yılmaz, Ramazan Sabırlı, Murat Seyit, Mert Özen. Knowledge and Skill Levels of the Medical Students with Basic Life Support Education. Van Med J. 2019; 26(3): 324-330

Sorumlu Yazar: Atakan Yılmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2019 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale