E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran Bireylerin Kan Basıncı ve Nabız Değerlerinin Belirlenmesi [Van Med J]
Van Med J. 2018; 25(3): 367-373 | DOI: 10.5505/vtd.2018.63626  

Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran Bireylerin Kan Basıncı ve Nabız Değerlerinin Belirlenmesi

Levent Ciğerim, Volkan Kaplan
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Van

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı diş hekimliği fakültesine başvuran bireylerin ortalama kan basıncı ve nabız değerlerinin belirlenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 18 yaş ve üzeri bireylerden, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine Mayıs-Eylül 2017 tarihleri arasında başvuran gönüllü 1598 kişi çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalara ait yaş, cinsiyet, meslek, boy, kilo, kan basıncı ve nabız bilgileri formlara kaydedilmiş ve elde edilen veriler istatistiki olarak analiz edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya katılan 1598 bireyin %54,7’si (n=874) kadın, %45,3’ü (n=724) erkek olarak tespit edilmiştir. Bireylerin yaşları 18 ile 91 arasında değişmekte olup, ortalama yaş 37,24±13,37 yıl olarak saptanmıştır. Yaşı 18-35 arasındaki bireylerin sistolik ve diyastolik kan basıncı değerleri, 36-50 yaş, 51-65 yaş ve 66 ve üzeri yaş grubundaki bireylerinkine göre anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur (p<0,01). Erkek bireylerin diyastolik kan basıncı değerleri kadınlara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek tespit edilmiştir (p<0,05). Erkek bireylerin nabız değerleri kadınlara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek saptanmıştır (p<0,01). VKİ (Vücut Kitle İndeksi)’si normal olan bireylerin sistolik ve diyastolik kan basıncı değerleri fazla kilolu ve obez bireylerinkine göre anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur (p<0,01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Diş hekimliğine fakültesine başvuran bireylerin kan basıncı değerleri yaş ve vücut kitle indeksi ile doğrudan ilişkilidir. Erkek bireylerin diyastolik kan basıncı ve nabız değerleri daha yüksektir. Girişimsel işlem gerektiren durumlarda olası riskler göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: kan basıncı, kalp hızı, nabız, diş hekimliği, vücut kitle indeksi


Determination of Blood Pressure and Pulse Values of Individuals Attending to Faculty of Dentistry

Levent Ciğerim, Volkan Kaplan
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Dentistry, Van, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to determine the average blood pressures and pulse rates of individuals who are referred to the intended dentistry faculty.
METHODS: A total of 1598 volunteers from 18 years of age and older, who applied to the faculty of dentistry of Van Yüzüncü Yıl University between May-September 2017 were included in the study. The age, gender, occupation, height, weight, blood pressures and pulse information of the patients were recorded and the obtained data were analyzed statistically.
RESULTS: Of the 1598 individuals participating in the study, 54.7% (n=874) were female and 45.3% (n=724) were male. The ages of the individuals ranged from 18 to 91 years with an average age of 37.24 ± 13.37 years. The systolic and diastolic blood pressures of the 18-35 age group were significantly lower than those of the 36-50, 51-65 and 66 and over age groups (p<0,01). Diastolic blood pressure values of male subjects were found to be statistically higher than female (p <0,05). Pulse values of male subjects were found statistically significantly higher than female (p <0,01). Systolic and diastolic blood pressure values of individuals with normal BMI (Body Mass Index) were significantly lower than those of overweight and obese individuals (p <0,01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The blood pressure values of the individuals who applied to the faculty of dentistry are directly related to the age and body mass index. Male individuals have higher diastolic blood pressure and pulse rate values. Potential risks must be considered in situations requiring interventional procedures.

Keywords: blood pressure, heart rate, pulse, dentistry, body mass index


Levent Ciğerim, Volkan Kaplan. Determination of Blood Pressure and Pulse Values of Individuals Attending to Faculty of Dentistry. Van Med J. 2018; 25(3): 367-373

Sorumlu Yazar: Levent Ciğerim, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2020 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale