E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Overin Granüloza Hücreli Tümörleri: Tek Merkez Deneyimi [Van Med J]
Van Med J. 2017; 24(1): 7-11 | DOI: 10.5505/vtd.2017.63634  

Overin Granüloza Hücreli Tümörleri: Tek Merkez Deneyimi

Nurhan Önal Kalkan1, Ergin Turgut2, Ayşe Öter Almalı3, Recep Yıldızhan4, Ali Korusarı4, Erkan Doğan1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Onkoloji Bilim Dalı
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Patoloji Ana Bilim Dalı
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Granüloza hücreli tümörler (GHT), overin epitelyal tümörlerine kıyasla nadir görülen daha iyi prognozlu düşük gradeli ve seks kord stromal kaynaklı tümörleridir. Tüm over kanserlerinin yaklaşık %5-8’ini oluştururlar. Biz bu çalışmamızda, kliniğimizce overin granüloza hücreli tanısıyla takip edilmiş olan hastaların klinik ve patolojik özeliklerini araştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2010 ile 2015 yılları arasında overin granüloza hücreli tümörü tanısı almış olan 16 hastanın, klinikopatolojik özellikleri ve uygulanan tedavileri ilgili verileri restrospektif incelendi.
BULGULAR: : Hastaların klinik evrelemesinde FIGO evrelemesi kullanılmıştır. Hastaların ortalama yaşı 45 (21-62)olarak saptandı. Hastalarımızdan 14 tanesi adult tipte iken 2 tanesi juvenil alt tipte idi. Makroskobik incelemede ortalama tümör çapı 7 cm (2-20 cm) idi. Hastaların %68’si premenopozal idi. En sık başvuru şikayeti karında kitle idi. Bu çalışmada cerrahi evre dışında hastalarımızın mitoz oranları, hücresel atipi durumları gibi diğer önemli prognostik faktörler açısından da değerlendirilmiştir. Hastalarımızın hiç birinde endometrial proliferasyon tespit edilmedi. Hastalarımızdan sadece 3 tanesine adjuvan kemoterapi verilmişti. Takipteki hiçbir hastamızda nüks veya metastaz izlenmemiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Overin granüloza hücreli tümörleri oldukça iyi prognozlu, nüks riski oldukça düşük tümörlerdir. Tedavi kararları multidisipliner olarak alınmalı ve hasta tedavi ile ilgili karar alma sürecine dahil edilmelidir

Anahtar Kelimeler: Overin granüloz hücreli tümörleri, pronostik faktörler, kemoterapi


Ovarian granulosa cell tumours: A Single Center Experience

Nurhan Önal Kalkan1, Ergin Turgut2, Ayşe Öter Almalı3, Recep Yıldızhan4, Ali Korusarı4, Erkan Doğan1
1Yuzuncu Yıl University,Dursun Odabaşı Medical Center Department of Oncology
2Yuzuncu Yıl University,Dursun Odabaşı Medical Center Department of Internal Medıcine
3Yuzuncu Yıl University,Dursun Odabaşı Medical Center Department of Pathology
4Yuzuncu Yıl University,Dursun Odabaşı Medical Center Department of Obstetrıc and Gynecology

INTRODUCTION: Granulosa cell tumors (GHT), compared with ovarian epithelial tumor, are very rare, low grade, and have better prognosis. They are embriyogically sex cord stromal tumor origin. They constitute approximately 5-8% of all of ovarian cancers. In our study, we investigated the clinical and pathological features of patients who have been followed by our clinic with a diagnosis of ovarian granulosa cells tumours.
METHODS: Between January 2010 and February 2015, records of clinicopathological characteristics of 16 patients in whom diagnosed as granulosa cell tumour of ovary were retrospectively evaluated.
RESULTS: FIGO staging is used for clinical staging of patients. The median age of patients was 45 (21-62). Of patients, while 14 of them were adult type subtype and the other two of them were juvenile subtype. In the macroscopic examination, the average tumor size 7 cm (2-20 cm). In all of the patients % 68 was premenopausal. The most common symptom was abdominal mass. In this study, the rate of mitosis phase, cellular atypia situations beyond surgery was evaluated in terms of other important prognostic factors. Endometrial proliferation was not detected in none of our patients. Adjuvant chemotherapy was given to 3 of them. Recurrence or metastasis was not observed during the follow-up period.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The prognosis of ovarian granulosa cell tumors are quite good and they have very low risk of tumor recurrence. Treatment decisions should be taken by a multidisciplinary team. Patients themselves should be included in the decision-making process with regarding type of treatment

Keywords: Ovarian granulosa cell tumour, prognostic factors, chemotherapy


Nurhan Önal Kalkan, Ergin Turgut, Ayşe Öter Almalı, Recep Yıldızhan, Ali Korusarı, Erkan Doğan. Ovarian granulosa cell tumours: A Single Center Experience. Van Med J. 2017; 24(1): 7-11

Sorumlu Yazar: Nurhan Önal Kalkan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2019 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale