E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Posterior Kondiler ve Mastoid Emisser Kanalların Morfolojik ve Morfometrik Özelliklerinin Radyolojik Değerlendirilmesi. [Van Med J]
Van Med J. 2019; 26(3): 331-336 | DOI: 10.5505/vtd.2019.69077  

Posterior Kondiler ve Mastoid Emisser Kanalların Morfolojik ve Morfometrik Özelliklerinin Radyolojik Değerlendirilmesi.

Özkan Özen, Yavuz Yüksel
Alanya Alaaddin Keykubat Universitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji AD. Alanya/Antalya.

GİRİŞ ve AMAÇ: Emisser venler kafatası deliklerden geçerek dural venöz sinüsler ile ekstrakranial venöz sistem arasında bağlantı kurarlar. Ameliyat öncesi posterior fossa emisser venlerin tanımlanması önemlidir çünkü bu venler cerrahi sırasında komplikasyonlara neden olabilirler. Biz bu çalışmamızda bilgisayarlı tomografi ile mastoid emisser ve posterior kondiler kanalların görülme oranlarını, bu kanal çapları arasında istatiksel korelasyon olup olmadığını araştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda hastanemiz PACS arşivindeki 100 hastanın temporal BT si retrospektif olarak değerlendirildi. Mastoid emisser kanalın ve aksesuar mastoid emisser kanalın olup olmadığı incelendi. Mastoid foramen, mastoid kanal genişlikleri değerlendirildi, posterior kondiler kanalın olup olmadığı ve genişliği incelendi.
BULGULAR: Sağ mastoid kanal 16, sol mastoid kanal 13, sağ posterior kondiler kanal 19, sol kondiler kanal 17 bireyde yoktu. Mastoid kanal çapı ortalamaları sağda 1,3 ±0,8 mm solda 1,3 ±07 mm, posterior kondiler kanal çapı ortalamaları sağda 3 ±1,5 mm solda 2,9 ±1,3 mm idi. Mastoid aksesuar kanal sağda 24 solda ise 25 hastada mevcuttu. Aksesuar mastoid kanalı olmayan ve olanlarda her iki tarafta mastoid kanal çapı ile posterior kondiler kanal çapı arasında anlamlı korelasyon yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Cerrahi komplikasyonlardan azaltmak için anatomik bilgi ve kranial venöz drenaj fizyolojisinin anlaşılması önemlidir. Temporal bilgisayarlı tomografi bu kanalları göstermede oldukça başarılıdır.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, emisser ven, mastoid emisser kanal, posterior kondiler kanal, posterior kondiler ven.


Posterior Condylar and Mastoid Emissary Canals, Radiologic Evaluation of Morphological and Morphometric Characteristics

Özkan Özen, Yavuz Yüksel
Alanya Alaaddin Keykubat University, Faculty of Medicine, Department of Radiology, Alanya/Antalya, TURKEY.

INTRODUCTION: Emissary veins pass through the skull holes and connect the dural venous sinuses and extracranial venous system. Preoperatively, it is crucial to identify the posterior fossa emissary veins because these veins may cause complications during surgery. In this study, we investigated rate of insidance mastoid emissary and posterior condylar channels and whether there is a statistical correlation between these canal diameters.
METHODS: In our study, the temporal CT scan of 100 patients in our hospital PACS archive was evaluated retrospectively. Presence of mastoid emissary canal and accessory mastoid emissary canal were examined. Widths of mastoid foramen and mastoid canal were evaluated, and presence of posterior condylar canal and its width were evaluated.
RESULTS: Right mastoid canal was absent in 16 individuals, while left mastoid canal was absent in 13, right posterior condylar canal in 19 and left condylar canal in 17. The mean diameter of mastoid canal was 1.3±0.8 mm on the right side and 1.3±07 mm on the left side, the mean posterior condylar canal diameter was 3±1.5 mm on the right side and 2.9±1.3 mm on the left side. Mastoid accessory canal was present in 24 patients on the right and 25 on the left. There was no significant correlation between the diameter of the mastoid canal and the diameter of the posterior condylar canal in cases with and without accessory mastoid canal.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is important to understand anatomy and cranial venous drainage physiology to avoid surgical complications. Temporal computed tomography is very successful in detecting and visualizing these channels.

Keywords: Computed tomography, emissary vein, mastoid emissary canal, posterior condylar canal, posterior condylar vein.


Özkan Özen, Yavuz Yüksel. Posterior Condylar and Mastoid Emissary Canals, Radiologic Evaluation of Morphological and Morphometric Characteristics. Van Med J. 2019; 26(3): 331-336

Sorumlu Yazar: Özkan Özen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2019 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale