E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Rektal Prolapsusta Laparoskopik Ventral Mesh Rektopeksi Deneyimlerimiz [Van Med J]
Van Med J. 2019; 26(3): 309-314 | DOI: 10.5505/vtd.2019.70431  

Rektal Prolapsusta Laparoskopik Ventral Mesh Rektopeksi Deneyimlerimiz

Hakan Yabanoğlu1, Ali Ezer1, İlker Murat Arer1, Abdirahman Sakulen Hargura1, Tevfik Avcı2, Murat Kuş1
1Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Adana
2Başkent Üniversitesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Rektal prolapsus genellikle kabızlık ve inkontinans ile seyreden ciddi sosyal ve medikal sorunlara neden olan klinik bir durumdur. Çalışmamızda laparoskopik ventral mesh rektopeksi uyguladığımız hastalarımızın tedavi sonuçlarını sunmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde Ocak 2015 ve Nisan 2018 yılları arasında rektal prolapsus tanısı konulan ve laparoskopik ventral mesh rektopeksi uygulanan hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Toplam 26 hastanın demografik ve klinik özellikleri kaydedildi. Açık cerrahi uygulanan ve diğer cerrahi teknikler ile tedavi edilen hastalar çalışma dışı bırakıldı.
BULGULAR: : Hastaların 19' u (% 73.1) kadın, 7' si (%26.9) erkek ve ortalama yaşları 42 (20-67) idi. Fizik incelemede 5 (%19) hastada eş zamanlı rektosel mevcuttu. Tüm hastalara laparoskopik ventral mesh rektopeksi uygulandı. Ortalama ameliyat süresi 90 (50-130) dk idi. Ortalama hastanede kalış süresi 3.1 (2-4) gün idi. Üç ( %11.5) hastada yara yeri enfeksiyonu gelişti ve medikal tedavi ile düzeldi. Hastaların 1. hafta kontrollerinde sorun izlenmedi. Ameliyat sonrası 1. ay kontrolünde hastaların 23' ünde (%88.5) şikayetlerin tam, 2' inde (%7.7) kısmi olarak düzeldiği görüldü. Bir (%3.8) hastada şikayetler düzelmedi. Ortalama takip süresi 18 (3-36) ay idi. Hiçbir hastada nüks izlenmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparoskopik ventral mesh rektopeksi rektal prolapsuslarda güvenli bir şekilde uygulanabilen etkin tedavi yaklaşımıdır. Kabul edilebilir rekürrens oranı ve minimal morbiditeye sahip iyi semptomatik rahatlama sağlayan tedavi seçeneklerinden biridir.

Anahtar Kelimeler: Rektal Prolapsus, Laparoskopi, Ventral Rektopeksi


Laparascopic Ventral Mesh Rectopexy Experience for Rectal Prolapse At Our Center

Hakan Yabanoğlu1, Ali Ezer1, İlker Murat Arer1, Abdirahman Sakulen Hargura1, Tevfik Avcı2, Murat Kuş1
1Başkent University Adana Dr. Turgut Noyan Teaching and Research Hospital, General Surgery Department, Adana
2Başkent University, General Surgery Department, Ankara

INTRODUCTION: Rectal prolapse, a clinical condition that causes serious social and medical problems, usually presents with costipation and incontinence. In our study we intend to present outcomes of laparoscopic ventral mesh rectopexy treatment performed at our centre.
METHODS: The Files of patients who underwent laparoscopic ventral mesh rectopexy for rectal prolase between January 2015 – April 2018 at our center were retrospectively reviewed. The demographic and clinical features of a total of 26 patients were recorded. The patients who had open surgery and other surgical techniques were excluded from the study.
RESULTS: Nineteen (73.1%) of the patients were female while 7 (26.9%) were male with average age of 42 (20-67). Physical examination revealed synchronous rectocele in 5 (19%) patients. Laparoscopic ventral rectopexy was performed on all the patients. Average time for the surgical procedure was 90 (50-30) minutes. Average hospital stay was 3.1 (2-4) days. Three patients had surgical site infection that was successfully managed medically. One week postoperative follow-up examination was unremarkable. One month postoperative follow-up review revealed that 23 (88.5%) patients had total relieve of compliants, while 2 (7.7%) reported partial relieve of the complaints. One (3.8%) patient reported persitence of the preoperative complaints. Average follow-up preiod was 18 (3-36) months. There was no recurrence in any of the patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Laparoscopic ventral mesh rectopexy is a safe and effective surgical approach for rectal prolapse. As a treatment modality it not only provides good symptomatic relief but also has acceptable recurrence rates and minimal morbidity.

Keywords: Rectal Prolapse, Laparoscopy, Ventral Rectopexsy


Hakan Yabanoğlu, Ali Ezer, İlker Murat Arer, Abdirahman Sakulen Hargura, Tevfik Avcı, Murat Kuş. Laparascopic Ventral Mesh Rectopexy Experience for Rectal Prolapse At Our Center. Van Med J. 2019; 26(3): 309-314

Sorumlu Yazar: Hakan Yabanoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2019 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale