E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Testis torsiyonlarında anestezi yönetimi ve mevsimlere göre dağılım: 5 yıllık analiz [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(1): 1-4 | DOI: 10.5505/vtd.2020.76993  

Testis torsiyonlarında anestezi yönetimi ve mevsimlere göre dağılım: 5 yıllık analiz

Mevlüt Doğukan1, Mehmet Duran1, Öznur Uludağ1, Mehmet Tepe1, Zeliha Çelik1, Ali Çift2
1Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye
2Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı,Adıyaman, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada 5 yıldır kliniğimizde opere edilen testis torsiyonu olgularında anestezi yönetimi ve mevsimlere göre dağılım sonuçları literatür eşliğinde tartışmak amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2013-Aralık 2018 tarihleri arasında hastanemizde pediatrik cerrahi ve üroloji klinikleri tarafından testis torsiyonu nedeni ile opere edilen 50 hasta çalışmaya dahil edildi. Uygulanan cerrahi işleme göre hastalar iki gruba(Grup1: Detorsiyon, Grup 2: Orşektomi) ayrıldı. Hastaların demografik verileri, semptomların başlangıcından operasyona kadar geçen süre,ASA skorları anestezi yöntemi, hastanede kalış süreleri ve mevsimlere göre dağılım değerlendirildi..
BULGULAR: Testis torsiyonu nedeni ile opere edilen 50 hastanın yaş ortalaması 19.86 ±13.23 idi.Hastaların 32’sine spinal (%64), 18’ine genel anestezi (%36)uygulandı. Hastaların 38’ine detorsiyon(%76), 12’sine orşektömi (%24) yapıldı. Semptomların başlangıcından operasyona kadar geçen süre detorsiyon yapılan hastalarda 16.1saat, orşektomi uygulanan hastalarda ise 30.1saat bulundu (p<0.05). Mevsimlere dağılım; yazın 6 (%12), sonbaharda 20 (%40), kışın 9 (%18), ilk baharda ise 15 (%30) hasta tespit edildi. Soğuk havalarda yoğunluğun daha fazla olduğu görüldü. Hastalarda perioperatif ve post operatif morbidite ve mortalite görülmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Testis torsiyonu mevsimlerden bağımsız olarak görülen bir klinik tablodur. Bu olgularda semptomların başlangıcından operasyona kadar geçen süre kısa olduğunda detorsiyon işlemi yeterli olmaktadır. Hastanede yatma süresi kısa olduğundan günübirlik cerrahi için uygun hasta grubudur

Anahtar Kelimeler: testiküler torsiyon, anestezi yöntemi, mevsimlere göre dağilim


Anesthetic management of testicular torsions and seasonal distribution: 5-year analysis

Mevlüt Doğukan1, Mehmet Duran1, Öznur Uludağ1, Mehmet Tepe1, Zeliha Çelik1, Ali Çift2
11Adıyaman University, Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Turkey
2Adıyaman University, Faculty of Medicine, Department of Urology,Adıyaman, Turkey

INTRODUCTION: .Testicular torsion (TT) is a urological emergency that may result in the testicular loss if medical intervention is not immediately available. The anesthetic management of cases of TT operated in our clinic within 5 years and the results of their seasonal distribution have been discussed with the current literature
METHODS: Fifty-seven patients, who were operated for TT by pediatric surgery and urology clinics at our hospital between January 2013 and December 2018, were included in the study. Patients were divided into two groups (group1: detorsion, group2: and orchiectomy) according to the surgical operation we underwent. Patient demographic data, the elapsed time from onset of symptoms to operation, ASA scores, anesthetic method, duration of hospital stay and seasonal distribution of cases were examined.
RESULTS: The mean age of the 50 patients operated due to testicular torsion was 19.86 ± 13.23 years. We used general anesthesia in 32 (64%) patients and spinal anesthesia in 18 (36%) patients. Detorsion was performed in 38 patients (76%) and orchiectomy in 12 patients (24%). The time elapsed from the onset of symptoms to the operation was 16.1 hours in patients undergoing detorsion and 30.1 hours in patients undergoing orchiectomy (p <0.05).The incidence was higher in the cold weather conditions, but the difference was not statistically significant
DISCUSSION AND CONCLUSION: Detorsion is sufficient in these cases where the time elapsed from the onset of symptoms to operation is short. As hospitalization duration is short, it is a patient population that is suitable for outpatient surgery..

Keywords: Testicular torsion, anesthesia method,, seasonal distribution


Mevlüt Doğukan, Mehmet Duran, Öznur Uludağ, Mehmet Tepe, Zeliha Çelik, Ali Çift. Anesthetic management of testicular torsions and seasonal distribution: 5-year analysis. Van Med J. 2020; 27(1): 1-4

Sorumlu Yazar: Mevlüt Doğukan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2020 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale