E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

İletim Tipi İşitme Kayıplarının Nedenini Saptamada Yüksek Çözünürlüklü Bilgisayar Tomografinin Değeri [Van Med J]
Van Med J. 2018; 25(3): 399-402 | DOI: 10.5505/vtd.2018.79095  

İletim Tipi İşitme Kayıplarının Nedenini Saptamada Yüksek Çözünürlüklü Bilgisayar Tomografinin Değeri

Fatma Beyazal Çeliker1, Suat Terzi2, Mehmet Beyazal1, Metin Çeliker2, Abdulkadir Özgür3, Mehmet Fatih İnecikli1, Arzu Turan1, Engin Dursun2
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Rize/ Türkiye
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Rize/ Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Samsun Uygulama Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği Samsun/türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı iletim tipi işitme kaybı nedeni ile tanısal timpanotomi yapılan normal kulak zarına sahip olgularda orta kulak kemikçik patolojilerini değerlendirmede yüksek çözünürlüklü bilgisayar tomografinin (YÇBT) etkinliğini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada normal kulak zarına sahip iletim tipi işitme kaybı nedeni ile orta kulak eksplorasyonu yapılan 80 hastanın temporal kemik YÇBT görüntüleri retrospektif olarak değerlendirildi. Orta kulak ve kemikçik yapılara ait patolojik bulgular ve anatomik varyasyonlar belirlendi. Bu bulgular hastaların intra-operatif bulgularıyla karşılaştırıldı.
BULGULAR: En yaygın görülen operatif tanı stapedial otosikleroz;35 (%43) ve inkus uzun kolunda defekte bağlı inkudostapedial eklem bütünlüğünde bozulma;25 (%31) idi. Diğer patolojiler; erode inkus ve stapes 14 (%17), timpanoskleroza bağlı malleus inkus fiksasyonu 6 (%7) hastada saptandı. YÇBT nin bu patolojiler için sensitivitesi otosikleroz için % 85, inkus uzun kolu defekti için %88, erode inkus ve stapes için %92 ve malleus inkus fiksasyonu için ise %66 olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: En yaygın görülen operatif tanı stapedial otosikleroz;35 (%43) ve inkus uzun kolunda defekte bağlı inkudostapedial eklem bütünlüğünde bozulma;25 (%31) idi. Diğer patolojiler; erode inkus ve stapes 14 (%17), timpanoskleroza bağlı malleus inkus fiksasyonu 6 (%7) hastada saptandı. YÇBT nin bu patolojiler için sensitivitesi otoskleroz için % 85, inkus uzun kolu defekti için %88, erode inkus ve stapes için %92 ve malleus inkus fiksasyonu için ise %66 olarak saptandı.

Anahtar Kelimeler: İletim tipi işitme kaybı, yüksek çözünürlüklü bilgisayar tomografi, otosikleroz


The Value of High Resolution Computed Tomography in Detecting the Causes of Conductive Hearing Loss

Fatma Beyazal Çeliker1, Suat Terzi2, Mehmet Beyazal1, Metin Çeliker2, Abdulkadir Özgür3, Mehmet Fatih İnecikli1, Arzu Turan1, Engin Dursun2
1Recep Tayyip Erdogan University, Medical Faculty, Department Of Radiology,rize/turkey
2Recep Tayyip Erdogan University, Medical Faculty, Department Of Otorhinolaryngology,rize/turkey
3University Of Health Sciences- Samsun Health Practices And Research Center, Samsun, Turkey

INTRODUCTION: The purpose of this study is to evaluate the efficacy of high resolution computed tomography (HRCT) in assessing middle ear ossicular pathologies in cases with normal eardrum who underwent diagnostic tympanotomy due to conductive hearing loss.
METHODS: In this study, temporal bone HRCT images of 80 patients with normal eardrum who underwent middle ear exploration due to conductive type hearing loss were evaluated retrospectively. Pathologic findings and anatomic variations of middle ear and ossicular structures were determined. These findings were compared with the intraoperative findings of the patients.
RESULTS: The most common operative diagnosis, stapedial otosclerosis was;35 (43%), and deterioration of the integrity of the incudostapedial joint due to the incus long-arm defect was;25 (31%). As of the other pathologies, erode incus and stapes was detected in 14 patients (17%), and tympanosclerosis-related malleus incus fixation was detected in 6 patients (7%). Sensitivity for HRCT for these pathologies was determined 85% for otosclerosis, 88% for incus long-arm defect, 92% for erode-incus and stapes, and 66% for malleus incus fixation.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Temporal bone HRCT is an effective and easily applicable imaging method with high sensitivity in detecting the cause of conductive hearing loss in patients with normal eardrums.

Keywords: Conductive hearing loss, high resolution computed tomography, otosclerosis.


Fatma Beyazal Çeliker, Suat Terzi, Mehmet Beyazal, Metin Çeliker, Abdulkadir Özgür, Mehmet Fatih İnecikli, Arzu Turan, Engin Dursun. The Value of High Resolution Computed Tomography in Detecting the Causes of Conductive Hearing Loss. Van Med J. 2018; 25(3): 399-402

Sorumlu Yazar: Suat Terzi, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2020 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale