E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Bir Ayaktan Tedavi Ünitesine Başvuran Çocuk ve Ergenlerde Gözlenen Psikiyatrik Bozuklukların Değerlendirilmesi [Van Med J]
Van Med J. 2018; 25(4): 520-526 | DOI: 10.5505/vtd.2018.80557  

Bir Ayaktan Tedavi Ünitesine Başvuran Çocuk ve Ergenlerde Gözlenen Psikiyatrik Bozuklukların Değerlendirilmesi

Veysi Çeri1, Ürün Özer2, Mehmet Emin Layık3, Fatma Betül Ay İz4
1Marmara Üniversitesi, Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları, İstanbul, Türkiye
3Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Ve Bilişimi Ad, Van, Türkiye
4Haliliye Ulubatlı Aile Sağlığı Merkezi Şanlıurfa, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bir çocuk psikiyatrisi polikliniğine başvuran çocuk ve ergenlerin değerlendirilmesi ve bu grupta gözlenen psikiyatrik bozuklukların gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmanın örneklemini Şubat-Nisan 2015 döneminde ilgili kurumun Çocuk Psikiyatrisi polikliniğine sağlık kurulu raporu talebi dışında başvuran 7-17 yaş aralığında 118 çocuk (7-12 yaş) ve 103 ergen (13-17) oluşturmaktadır. Çocuk ve ergenlerdeki psikopatoloji, psikiyatrik görüşmede “Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi -Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli- Türkçe Uyarlaması” kullanılarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Yaş ortalaması 11.8±3.0 olan örneklemin çoğunluğu erkek çocuklarından (%60.2) oluşmakta ve neredeyse yarısında (%47) en az iki psikiyatrik eş tanı bulunmaktaydı. En sık gözlenen psikiyatrik bozukluklar sırasıyla; dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (%35.5), özgül fobiler (%27.6), diğer anksiyete bozuklukları (%19.5), karşıt olma karşı gelme bozukluğu (%18.6), depresif bozukluk (%17.6), obsesif kompülsif bozukluk (%14.9), tik bozuklukları (%10.9), enürezis noktürna (%9.5) ve travma sonrası stres bozukluğu (%5) olarak bulunmuştur. Özgül fobi (P=0.010) ile diğer anksiyete bozukluklarının (P=0.049) kızlarda, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (P=0.020), ile karşıt olma karşı gelme bozukluğunun (P=0.003) ise erkeklerde daha sık olduğu belirlenmiştir. Polikliniğe başvuran 47 (%21.3) çocukta ise herhangi bir psikopatoloji saptanmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızın sonuçları, erkek çocuklarının polikliniğimize daha çok başvurduklarını, başvuran çocuklarda psikiyatrik tanıların çeşitlilik gösterdiğini, anksiyete bozukluklarının kızlarda, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile karşıt olma karşı gelme bozukluklarının ise erkeklerde daha sık olduğunu ve eş tanı sıklıklarının da oldukça yüksek seyrettiğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı, Psikopatoloji, Psikiyatrik Değerlendirme, KSADS


Evaluation of Psychiatric Disorders Among Children and Adolescents Who Applied to an Outpatient Service

Veysi Çeri1, Ürün Özer2, Mehmet Emin Layık3, Fatma Betül Ay İz4
1Marmara University, Pendik Training And Research Hospital, Department Of Child And Adolescent Psychology, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem University, Medical Faculty, Department Of Psychiatry, İstanbul, Türkiye
3Van Yüzüncü Yıl University Medical Education And Informatic Department, Van, Turkey
4Haliliye Ulubatlı Family Medical Center, Şanlıurfa, Turkey

INTRODUCTION: The study aimed to make a semi-structured evaluation of children and adolescents who applied to child psychiatry outpatient clinic of a hospital and to identify psychiatric disorders in this group.
METHODS: The sample is constitued by 118 children (7-12 years) and 103 adolescents (13-17 years) between ages 7-18 years, who applied to the outpatient clinic between February-April 2015, with the exclusion of children who apply for legal reporting about children’s health status. Psychopathologies in children and adolescents were evaluated by detailed psychiatric examination, along with “Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School Age Children-Present and Lifetime Version (K-SADS-PL)”.
RESULTS: Mean age was found as 11.8±3.0 years, and the majority of the sample was formed (60.2%) by boys. Almost half of the sample (47%) had at least two psychiatric comorbidities. The most prevalent psychiatric disorders were Attention deficit hyperactivity disorder (35.5%), specific phobias (27.6%), other anxiety disorders (19.5%), oppositional defiant disorder (18.6%), depression (17.6%), obsessive compulsive disorder (14.9%), tic disorders (10.9%), enuresis nocturna (9.5%), and post-traumatic stress disorder (5%) respectively. Attention deficit hyperactivity disorder (P=0.020) and oppositional defiant disorder (P=0.003) were more common among boys, while specific phobias (P=0.010) and other anxiety disorders (P=0.049) were more prevalent among girls. No psychopathology was observed in 47 (21.3%) children and adolescents.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results showed male dominancy in applications to our outpatient clinic. Anxiety disorders were more prevalent among girls while attention deficit hyperactivity disorder and oppositional defiant disorder were more prevalent among boys. Comorbidity rates were also high.

Keywords: Child and Adolescent Mental Health, Psychopathology, Psychiatric Evaluation, KSADS


Veysi Çeri, Ürün Özer, Mehmet Emin Layık, Fatma Betül Ay İz. Evaluation of Psychiatric Disorders Among Children and Adolescents Who Applied to an Outpatient Service. Van Med J. 2018; 25(4): 520-526

Sorumlu Yazar: Veysi Çeri, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2019 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale