E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Türkiye’de Ameliyathane Çalışanlarının Anestezi Tercihleri [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(1): 87-92 | DOI: 10.5505/vtd.2020.81059  

Türkiye’de Ameliyathane Çalışanlarının Anestezi Tercihleri

Arzu Esen Tekeli1, Esra Eker2, Hilmi Demirkiran1, Mehmet Kadir Bartın3, Canan Demir4
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Van
2Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Van
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu, Van

GİRİŞ ve AMAÇ: Anestezi uygulamaları ile her gün karşı karşıya olan ameliyathane çalışanlarının kendileri ya da yakınları ile ilgili bir cerrahi gerektiğinde hangi anestezi yöntemini tercih ettiklerini ve nedenlerini ortaya koymak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan bir anket teknolojik iletişim yöntemleri ile (internet üzerinden Google forms, messenger, whatsapp gibi) Türkiye’nin farklı bölgelerinde ve farklı hastanelerinde görev yapan 1000 ameliyathane çalışanına ulaştırıldı. Yaş, cinsiyet, meslek ve süresi, kendilerine anestezi uygulanıp uygulanmadığı, uygulandı ise yöntemi, hangi anestezi yöntemini neden tercih edecekleri ya da etmeyecekleri ve hangi anestezi yöntemini neden önereceklerini kapsayan sorular soruldu.
BULGULAR: Yaşları 20 ila 60 arasında değişen katılımcıların %51.2’sini (n=327) erkekler, %48.8’ni (n=312) kadınlar oluşturuyordu. Katılımcıların % 69’u (n=440) herhangi bir nedenle kendilerine anestezi uygulandığını belirtirken %31’i (n=199) anestezi uygulanmadığını ifade etti. Katılımcılar için genel anestezi, rejyonal anestezi, periferik sinir bloğu yöntemlerinin üçünün de uygun olduğu cerrahi işlemlerde tercihin % 47 ile rejyonal anestezi (spinal, epidural, kombine spinal epidural anestezi) yönünde olduğu anlaşıldı. Yakınlarınıza ve hastalarınıza hangi anestezi yöntemini tavsiye edersiniz sorusuna ameliyathane çalışanlarının cevabı rejyonal anestezi ağırlıklı olmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada Türkiye’de ameliyathane çalışanlarının daha çok rejyonal anestezi tercih ettiğini saptadık. Daha geniş katılımlı çalışmalar ile anestezi tercihlerinin ne yönde olacağının öğrenilebileceği ve bu durumun iş gücü ve maliyet planlaması açısından da önemli olabileceği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Genel anestezi, rejyonal anestezi, periferik sinir bloğu


Anesthesia Preferences of Operating Room Staffs in Turkey

Arzu Esen Tekeli1, Esra Eker2, Hilmi Demirkiran1, Mehmet Kadir Bartın3, Canan Demir4
1Yuzuncu Yil University School Of Medicine, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Van
2Dr. Siyami Ersek Thoracic And Cardiovascular Surgery Training And Research Hospital, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Istanbul
3Health Education University Van Training And Research Hospital, Department Of General Surgery, Van
4Yuzuncu Yil University, Vocational School Of Health Care, Van

INTRODUCTION: To determine which anesthesia method is preferred and why by the operating room staffs who are faced with anesthesia applications every day, when they need a surgery about themselves or their relatives.
METHODS: A semi-structured questionnaire consisting of questions was sent to the 1000 operating room staffs who are working in different hospitals on different regions of Turkey by technological methods of communication (Google forms over the Internet, messenger, like WhatsApp). Age, gender, occupation and duration of occupation of participiants, whether or not anesthesia was applied to them, and if applied the method, which anesthesia method they would prefer or not and why, and which anesthesia method they suggest to their relations were asked in questionnaire.
RESULTS: Of the participants aged between 20 and 60, 51.2% (n = 327) were men and 48.8% (n = 312) were women. 69 % (n = 440) of the participants indicated that anesthesia was applied to them for any reason, while 31% (n = 199) indicated that they were not anesthetized. While general anesthesia, regional anesthesia, peripheral nerve block methods were the most suitable methods for the participants,choice was regional anesthesia (spinal, epidural, combined spinal epidural anesthesia) with 47%. The answer to the question of which anesthesia method do you recommend to your relatives and patients has been predominantly regional anesthesia.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We found that regional anesthesia more preferred in the operating room staff in Turkey. We believe that it will be possible to find out the direction of anesthesia preferences through larger studies and this situation may be important in terms of labor and cost planning.

Keywords: General anesthesia, regional anesthesia, peripheral nerve block


Arzu Esen Tekeli, Esra Eker, Hilmi Demirkiran, Mehmet Kadir Bartın, Canan Demir. Anesthesia Preferences of Operating Room Staffs in Turkey. Van Med J. 2020; 27(1): 87-92

Sorumlu Yazar: Arzu Esen Tekeli, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2020 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale