E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Van İli ve Çevresinde Tiroid Tümörlerinin Histopatolojik Dağılımı: 733 Olgunun Retrospektif Analizi [Van Med J]
Van Med J. 2019; 26(3): 370-376 | DOI: 10.5505/vtd.2019.81904  

Van İli ve Çevresinde Tiroid Tümörlerinin Histopatolojik Dağılımı: 733 Olgunun Retrospektif Analizi

Remzi Erten1, İrfan Bayram1, Feyza Demir1, İbrahim Aras2, Sıddık Keskin3
1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye
2Bitlis Devlet Hastanesi, Patoloji Bölümü, Bitlis, Türkiye
3Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Van, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Tiroid kanserleri en sık görülen endokrin sistem malignitesidir. Oldukça iyi bir prognoza sahip, tanımlanmış bir çok varyantı bulunan papiller karsinom (PK) tiroid malignitelerinin çok büyük bir kısmını oluştururlar. Çalışmada Van ili ve çevresindeki tiroid tümörlerinin histopatolojik tip, yaş ve cinsiyet dağılımının tespiti amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bölümümüzde 2010-2017 yılları arasında tiroid tümörü tanısı alan olguların histopatolojik tip, yaş ve cinsiyet bilgileri patoloji raporlarından retrospektif olarak tarandı. Elde edilen bu veriler istatistiksel olarak analiz edildi.
BULGULAR: Tiroid tümörü tanısı alan 733 olgunun yaş ortalaması 43.6±14.5 olup kadın/erkek oranı 5.3 olarak hesaplandı. Malign tiroid tümörü tanılı 635 olgunun %93.2’si PK, %3.3’ü foliküler karsinom, %2.2’si medüller karsinom, %0.6’sı anaplastik karsinom tanılarını içerdi. PK olgularının %39.5’i papiller mikrokarsinom (PMK), %33.3’ü foliküler varyant, %20.1’i klasik varyant, %5.2’si onkositik varyant, %1.5’i diffüz sklerozan varyant özelliğine sahipti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızdaki tiroid tümörlerinin histolojik tip, yaş ve cinsiyet dağılımı literatür verileri ile büyük oranda benzer özelliklere sahipti. Ancak farklı olarak PMK olgularında kadın baskınlığı ve PK’nin diffüz sklerozan varyantına sahip olgularda yüksek yaş ortalaması görüldü.

Anahtar Kelimeler: Tiroid tümörü, Tiroid karsinomu, Papiller karsinom.


Histopathological Distribution of Thyroid Tumors in and around the Van Province, Turkey: Retrospective Analysis of 733 Cases

Remzi Erten1, İrfan Bayram1, Feyza Demir1, İbrahim Aras2, Sıddık Keskin3
1Department Of Pathology, Faculty Of Medicine, University Of Van Yüzüncü Yıl, Van, Turkey
2Bitlis Public Hospital, Department Of Pathology, Bitlis, Turkey
3Department Of Biostatistics, Faculty Of Medicine, University Of Van Yüzüncü Yıl, Van, Turkey

INTRODUCTION: Thyroid cancer is the most common malignancy of the endocrine system. Papillary carcinoma (PC), which has a very good prognosis and has many defined variants, constitutes a large part of thyroid malignancies. The aim of this study was to evaluate the histopathological type, age and sex distribution of thyroid tumors in and around the Van province.
METHODS: Histopathological types of tumours with age and gender of patients diagnosed with thyroid tumors in our department between 2010 and 2017 were reviewed in the study retrospectively. All data were evaluated using statistical analyses.
RESULTS: The 733 cases who are diagnosed as thyroid tumor had a mean age of 43.6±14.5 years and a female-to-male ratio of 5.3. Of the 635 cases diagnosed with a malignant thyroid tumour, 93.2% of them had PC, 3.3% had follicular carcinoma, 2.2% had medullary carcinoma, and 0.6% had anaplastic carcinoma. Of the cases with PC, 39.5% of them had papillary microcarcinoma (PMC), 33.3% had follicular variant, 20.1% had classic variant, 5.2% had oncocytic variant, and 1.5% had diffuse sclerosing variant.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The distribution of the histopathological type of tumours and patient age and gender in our study was consistent with those reported in the literature. However, the patients with PMC had a female preponderance and the patients with diffuse sclerosing variant of PC had a higher mean age.

Keywords: Thyroid neoplasm, Thyroid carcinoma, Papillary carcinoma.


Remzi Erten, İrfan Bayram, Feyza Demir, İbrahim Aras, Sıddık Keskin. Histopathological Distribution of Thyroid Tumors in and around the Van Province, Turkey: Retrospective Analysis of 733 Cases. Van Med J. 2019; 26(3): 370-376

Sorumlu Yazar: Remzi Erten, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2019 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale