E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Rektum Kanserinden Radyoterapi Alan Hastalarda Hayat Kalitesi, Depresyon ve Anksiyetenin Değerlendirilmesi [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(1): 74-81 | DOI: 10.5505/vtd.2020.82957  

Rektum Kanserinden Radyoterapi Alan Hastalarda Hayat Kalitesi, Depresyon ve Anksiyetenin Değerlendirilmesi

Feryal Karaca1, Selahattin Menteş1, Yaşar Sertdemir2
1Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Radyasyon Onkolojisi Bölümü, Adana, Türkiye
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Rektum kanserleri (RK), kolorektal kanserlerin üçde birlik bölümünü oluşturmaktadır. Lokal ileri evre RK’nin standart tedavisi kemoradyoterapidir (KRT). European Organisation for Research and Treatment of Cance Quality of Life Questionnairer (EORTC-QLQ C30), tüm Dünya’da geçerliliği ve güvenirliği yüksek olan hayat kalitesi ölçeğidir. Kanser tedavisi sırasında, hastanın emosyonel durumu da etkilenmektedir. State-Trait Anxiety Inventory (STAI) anksiyete skorlama anketi olup iki formda incelenir; STAI1 (durumluluk) ve STAI2 (süreklilik). Beck depresyon testi (Beck Depression Inventory) ise, depresyon semptomlarını ölçer. Bizim bu çalışmada amacımız hastaların, radyoterapiye başlamadan önce (RT0) ve radyoterapi bittikten sonra (RT1) hayat kaliteleri, anksiyete ve depresyonlarını karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kasım 2016-Ağustos 2019 tarihleri arasında RC tanısı almış olan, kliniğimize neoadjuvan RT başvurusunda bulunan 32 hastaya EORTC-QLQ C30, STAI1, STAI2 ve Beck depresyon anketleri uygulandı.
BULGULAR: RT0 ve RT1 zamanlarında karşılaştırılan; sosyal işlev skoru, nefes darlığı istatistiki olarak anlamlı bulunmamıştır p>0.05, ağrı skoru borderline anlamlı bulunurken p=0.067, hayat kalitesinin ölçülen diğer skorları istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur p<0.05. RT0 ve RT1 zamanlarında karşılaştırılan; STAI2 ve Beck testi istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur p<0.05, STAI1 testi ise istatistiki olarak anlamlı bulunmamıştır p>0.05.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu sonuçlara bağlı olarak RT süresince RK’li hastaların hayat kalitelerinin, anksiyete ve depresyonlarının sıkı kontrol edilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Rektum Kanseri, Radyoterapi, Anksiyete, Depresyon, Hayat Kalitesi


Evaluation of Quality of Life, Depression and Anxiety in Patients with Rectal Cancer Receiving Radiotherapy

Feryal Karaca1, Selahattin Menteş1, Yaşar Sertdemir2
1Adana City Training and Research Hospital, Dept.of Radiation Oncology, Adana, Turkey
2Çukurova University School of Medicine, Department of Biostatistics,Adana, Turkey

INTRODUCTION: Rectal cancers (RC) constitute one third of colorectal cancers. Chemoradiotherapy (CRT) is the standard treatment of locally advanced stage RC.
European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnairer (EORTC-QLQ C30) is a quality of life scale and that is highly valid and reliable all over the world.
State-Trait Anxiety Inventory (STAI) is an anxiety scoring questionnaire is examined in two forms; STAI1 (statefulness) and STAI2 (continuity). The Beck Depression Inventory measures depression symptoms. The aim of this study was to compare the quality of life, anxiety and depression of patients before and after radiotherapy (RT0) and after radiotherapy (RT1).

METHODS: EORTC-QLQ C30, STAI1, STAI2 and Beck depression questionnaires were applied to 32 patients who applied to our clinic with the diagnosis of RC between November 2016-August 2019.
RESULTS: Social function score, dyspnea which are compared at RT0 and RT1 times; was not statistically significant p> 0.05, borderline pain score was found to be significant p = 0.067 and the other quality of life scores were statistically significant p<0.05. STAI2 and Beck test were statistically significant p <0.05 which are compared at RT0 and RT1 times, STAI1 test was not statistically significant p> 0.05.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Based on these results, quality of life, anxiety and depression of the patients with RC should be closely controlled during RT.

Keywords: Rectum Cancer, Radiotherapy, Anxiety, Depression, Quality of Life


Feryal Karaca, Selahattin Menteş, Yaşar Sertdemir. Evaluation of Quality of Life, Depression and Anxiety in Patients with Rectal Cancer Receiving Radiotherapy. Van Med J. 2020; 27(1): 74-81

Sorumlu Yazar: Feryal Karaca, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2020 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale