E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Posteriyor Mandibulada Dentoalveolar Cerrahi Tedaviler Öncesi İnferiyor Alveolar Sinir Konum Tespitinde İki Farkli Görüntüleme Tekniğinin Karşilaştirilmasi [Van Med J]
Van Med J. 2018; 25(3): 403-410 | DOI: 10.5505/vtd.2018.90958  

Posteriyor Mandibulada Dentoalveolar Cerrahi Tedaviler Öncesi İnferiyor Alveolar Sinir Konum Tespitinde İki Farkli Görüntüleme Tekniğinin Karşilaştirilmasi

Serap Keskin Tunç1, Nazlı Zeynep Aplarslan Yaylı2, Gülter Devrim Kaki3, Rodi Mızrak1
1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş, Çene Cerrahisi A.d., Van
2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji A.d., Van
3Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti A.d., Uşak

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı rutin dentoalveolar cerrahi işlemler sırasında karşılaşılan inferiyor alveolar sinir (İAS) komplikasyonlarının oluşmasını önlemek için sık kullanılan radyolojik iki farklı tekniğin (Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) ve panoramik radyografi (ortopantomogram (OPG)) güvenilirliğinin karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimize başvuran hastalar arasından, tedavileri sırasında hem OPG hem de KIBT görüntüleri alınmış 50 rastgele hasta seçildi. Seçilen hastaların KIBT görüntüleri eXamVisionQ programı kullanılarak, 2. alt premolar dişlerinin apekslerinin, 1. alt molar dişlerinin mezial ve distal apekslerinin, 2. alt molar dişlerinin mezial ve distal apekslerinin inferiyor alveolar sinire ve 3. alt molar dişlerin mandibular kanala en yakın olan uzaklığı ölçüldü. Daha sonra bu hastaların OPG görüntüleri üzerinden 0.1 mm hassasiyetle ölçüm yapabilen elektronik bir kumpas ile aynı ölçümler tekrarlandı. KIBT ve OPG görüntülerinden alınan mesafe ölçümlerinin değerlendirilmesinde Paired Samples test ve uyumlarının değerlendirmesinde ise Intraclass Korelasyon Katsayısı kullanıldı.
BULGULAR: üm dişler için KIBT ve OPG görüntülerine göre yapılan mesafe ölçümleri istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdi. OPG görüntüleri üzerindeki mesafe ölçümlerinin, KIBT görüntüleri üzerinden yapılan ölçümlere göre daha yüksek olduğu belirlendi. 48 (p=0.011) ve 38 (p=0,013) no.lu dişlerin ölçümlerinde farklı p değerleri gözlenmesine rağmen diğer tüm ölçümlerde p=0,001 olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın ışığında, KIBT görüntüsünün, OPG görüntüsüne göre, rutin dentoalveolar cerrahi işlemler sırasında İAS yaralanması riskini azaltacağı ve operasyonun daha güvenli sınırlar içinde yapılmasını sağlayacağı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: KIBT, OPG, dentoalveolar cerrahi, İAS


Comparison Of Two Different Imaging Techniques In The Determination Of Inferior Alveolar Nerve Position Before Posterior Mandibular Dentoalveolar Surgery Treatments

Serap Keskin Tunç1, Nazlı Zeynep Aplarslan Yaylı2, Gülter Devrim Kaki3, Rodi Mızrak1
1Van Yüzüncü Yıl University Dentistry Faculty, Department Of Oral Surgery, Van
2Van Yüzüncü Yıl University Dentistry Faculty, Department Of Periodontology, Van
3Uşak University Dentistry Faculty, Departments Of Endodontcs, Uşak

INTRODUCTION: The purpose of this study is to compare the reliability of two commonly used radiological techniques (Cone Beam Computerized Tomography (CBCT) and Orthopantomograme (OPT)) to prevent the occurrence of inferior alveolar nerve (IAN) injuries during routine dentoalveolar surgery.

METHODS: Among the patients admitted to our clinic, 50 random patients that have both OPG and CBCT images during their treatment were selected. The distance between the apexes of second lower premolar teeth, the mesial and distal apexes of the first lower molar teeth, the mesial and distal apexes of the second molar teeth and the inferior alveolar nerve and the distance of the third molar teeth from the mandibular canal were measured using the CBCT images eXamVisionQ program of the selected patients. Then the same measurements were repeated with an electronic caliper capable of measuring with 0.1 mm precision over these patients' OPG images. Paired Samples test was used in evaluating distance measurements taken from CBCT and OPG images and Intraclass Correlation Coefficient was used in evaluating their compliance.
RESULTS: For all the teeth, distance measurements made according to CBCT and OPG images showed a statistically significant difference. The distance measurements on the OPG images were found higher than the measurements made on the CBCT images.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the light of this study, it can be said that the CBCT image, according to the OPG image, will reduce the risk of IAN injuries during routine dentoalveolar surgery and allow the operation to be performed within more secure boundaries.

Keywords: CBCT, OPG, dentoalveolar surgery, IAN


Serap Keskin Tunç, Nazlı Zeynep Aplarslan Yaylı, Gülter Devrim Kaki, Rodi Mızrak. Comparison Of Two Different Imaging Techniques In The Determination Of Inferior Alveolar Nerve Position Before Posterior Mandibular Dentoalveolar Surgery Treatments. Van Med J. 2018; 25(3): 403-410

Sorumlu Yazar: Gülter Devrim Kaki, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2020 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale