E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Dental Ağrı ve Enfeksiyon Tedavisinde Tercih Edilen İlaçların Belirlenmesi [Van Med J]
Van Med J. 2018; 25(2): 220-227 | DOI: 10.5505/vtd.2018.92905  

Dental Ağrı ve Enfeksiyon Tedavisinde Tercih Edilen İlaçların Belirlenmesi

Volkan Kaplan1, Levent Ciğerim1, Zeynep Dilan Orhan1, Saadet Çınarsoy Ciğerim2
1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye
2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, Van, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Dental ağrı hastaların diş hekimine başvurmasına sebep olan en önemli şikayetlerden biridir ve tedavisinde sıklıkla tercih edilen tedavi seçeneği ilaç tedavisidir. Bu çalışmanın amacı dental ağrı ve enfeksiyon tedavisinde en sık tercih edilen ağrı kesici ve antibiyotik grubu ilaçların belirlenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalına başvuran hastalardan 18 yaş ve üzeri, dâhil edilme kriterlerine uygun 558 hasta ile Van ili ve ilçelerinde özel veya kamu kuruluşunda çalışan 80 diş hekimi çalışmaya dâhil edilmiştir. Hastalara ve diş hekimlerine anketler uygulanmıştır. Elde edilen veriler analiz istatistiki olarak incelenmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya 204’ü erkek ( %36,6), 354’ü (%63,4) kadın olmak üzere 558 hasta dahil edilmiştir. Çalışmaya 54’ü (% 67,5) erkek, 26’sı (%32,5) kadın 80 diş hekimi dâhil edilmiştir. En sık kullanılan ağrı kesiciler deksketoprofen (%29), parasetamol (%28,5), flurbiprofen (%20) olarak tespit edilmiştir. En sık kullanılan antibiyotikler ise amoksisilin+klavulanik asit (%51,4), amoksisilin (%14,3), sefalosporin (%7) olarak tespit edilmiştir. En sık reçete edilen ağrı kesiciler deksketoprofen (%33,75), naproksen sodyum (%17,5), flurbiprofen (%17,5), parasetamol (%16,25), etodolak (%11,25) olarak bulunmuştur. En sık reçete edilen antibiyotikler ise amoksisilin+klavulonik asit (%66,25), amoksisilin (%16,25), sefalosporin (%5) şeklinde tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada deksketoprofen ve amoksisilin+klavulonik asit’in en sık tercih edilen ilaçlar olduğu görülmüştür ve dental ağrı ve enfeksiyon tedavisinde ilaç tercihinde göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ağrı kesici, antibiyotik, dental ağrı, enfeksiyon, deksketoprofen, amoksisilin


Determination of Preferred Drugs in Management of Dental Pain and Infection

Volkan Kaplan1, Levent Ciğerim1, Zeynep Dilan Orhan1, Saadet Çınarsoy Ciğerim2
1Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, Van Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey
2Department of Orthodontics, Faculty of Dentistry, Van Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey

INTRODUCTION: Dental pain is one of the most important complaints that cause patients to refer to a dentist and drug therapy is often the preferred treatment option for treatment of it. The aim of this study is to determine the most preferred pain reliever and antibiotic group drugs in dental pain and infection treatment.
METHODS: 80 dentists working in private or public institutions in Van provinces and provinces, 558 patients aged 18 years or more, who met the inclusion criteria, from the patients who applied to Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery were included in the study. Questionnaires were applied to patients and dentists. The obtained data were analyzed statistically.
RESULTS: Of the 558 patients included in the study, 204 were male (36.6%) and 354 (63.4%) were female. Of the 80 dentists included in the study, 54 (67.5%) were male and 26 (32.5%) were female. The most commonly used analgesics were dexketoprofen (29%), paracetamol (28.5%) and flurbiprofen (20%). The most frequently used antibiotics were amoxicillin+clavulanic acid (51.4%), amoxicillin (14.3%), cephalosporin (7%). The most frequently prescribed analgesics were dexketoprofen (33.75%), naproxen sodium (17.5%), flurbiprofen (17.5%), paracetamol (16.25%), etodolacil (11.25%). The most commonly prescribed antibiotics were amoxicillin+clavulonic acid (66.25%), amoxicillin (16.25%) and cephalosporin (5%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, dexketoprofen and amoxicillin+clavulonic acid were the most commonly preferred drugs and should be considered in the choice of drug in the management of dental pain and infection.

Keywords: Analgesic, antibiotic, dental pain, infection, dexketoprofen, amoxicillin


Volkan Kaplan, Levent Ciğerim, Zeynep Dilan Orhan, Saadet Çınarsoy Ciğerim. Determination of Preferred Drugs in Management of Dental Pain and Infection. Van Med J. 2018; 25(2): 220-227

Sorumlu Yazar: Volkan Kaplan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2019 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale