E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Bulunan Çocuklarda Ferritin Ve Transferrin Saturasyon Indeksi Düzeyleri [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(1): 17-21 | DOI: 10.5505/vtd.2020.93276  

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Bulunan Çocuklarda Ferritin Ve Transferrin Saturasyon Indeksi Düzeyleri

Hande Ayraler Taner1, Fatih Hilmi ÇETİN2, ERTAN SAL3, YASEMEN ISIK4, şahnur şener4, Türkiz Gürsel5
1Başkent Üniversitesi, Çocuk Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Psikiyatri Anablim Dalı
3Batman Devlet Hastanesi, Çocuk Hematoloji Bölümü, Batman
4Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Ankara
5Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) genetik ve çevresel faktörlerin neden olduğu düşünülen, çocukluk çağının en sık görülen psikiyatrik bozukluklarından biridir. Vücut demiri ile DEHB’nin ilişkili olabileceği çeşitli çalışmalarda bildirilmiştir. Çalışmamızda DEHB tanısı alan çocuklarda, serum ferritin ve transferin saturasyon indeksi (TSI) ile DEHB alt tipleri ve Conners Öğretmen Derecelendirme Ölçeği (CÖDÖ) arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışmaya DSM IV TR tanı kriterlerine göre DEHB tanısı alan, yaşları 7-16 arasında değişen 131 erkek ve 16 kız hasta alındı. Hastaların dosya bilgilerinden serum demir, total demir bağlama kapasitesi, ferritin ve CÖDÖ değerlerine ulaşıldı, istatistiksel değerlendirmeler yapıldı
BULGULAR: Olgularımızın ortalama serum ferritin düzeyi 27.1±15.6 ng/mL ve TSI düzeyi ise % 18.1±9.1 olarak saptandı. DSM IV TR kriterlerine göre bileşik tip DEHB tanısı alanlarda ortalama serum ferritin düzeyi,( 25,78 ± 12,90 ng/mL) dikkat eksikliği baskın tipe (32,75 ± 23,54 ng/mL) göre daha düşük olarak saptanırken (p=0,034); serum TSI değerleri arasında herhangi bir farklılık yoktu (p=0,835).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bileşik tip DEHB olgularında serum ferritin düzeyinin, dikkat eksikliği baskın tip tanısı almış olanlara göre daha düşük olduğunun saptandığı çalışmamızda demir parametreleri ile DEHB ilişkisi ortaya konmuştur. DEHB’li olgularda demir parametrelerinin değerlendirilmesinin gerekliliği bir kez daha anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, ferritin, transferin saturasyon indeksi


Ferritin and transferrin saturation index levels in children with attention deficit hyperactivity disorder

Hande Ayraler Taner1, Fatih Hilmi ÇETİN2, ERTAN SAL3, YASEMEN ISIK4, şahnur şener4, Türkiz Gürsel5
1Department of Child and Adolescent Psychiatry, Baskent University, Ankara, Turkey
2Department of Child and Adolescent Psychiatry, Selcuk University, Faculty of Medicine Konya, Turkey
3Department of Child Hematology, Batman Hospital, Batman, Turkey
4Department of Child and Adolescent Psychiatry, Gazi University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey,
5Department of Child Hematology, Gazi University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is one of the most common childhood psychiatric disorders and is believed to be caused by genetic and environmental factors. Various studies have reported that body iron levels and ADHD are correlated. In our study, we aimed to investigate the correlation of serum ferritin and transferrin saturation index (TSI) with ADHD subtypes and Conners’ Teacher Rating Scale (CTRS) scores.
METHODS: This retrospective study included 131 boys and 16 girls between 7 and 16 years of age who were diagnosed with ADHD in accordance with DSM-IV TR diagnostic criteria. The data on serum iron, total iron-binding capacity, ferritin, and CTRS scores were obtained from the patients’ hospital files. Statistical analyses were then done on these data.
RESULTS: The mean serum ferritin level was 27.1 ± 15.6 ng/mL and the mean TSI level was 18.1 ± 9.1%. The mean serum ferritin level of those diagnosed with combined type ADHD (25.78 ± 12.90 ng/mL), in accordance with DSM-IV TR criteria, was lower than those diagnosed with predominantly inattentive type (32.75 ± 23.54 ng/mL) (p = 0.034). However, there was no difference in serum TSI values (p = 0.835).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the present study, serum ferritin levels were lower in patients with ADHD than in patients with attention deficit predominant type, and the relationship between iron parameters and ADHD was demonstrated. The necessity of evaluating iron parameters in ADHD cases has been understood once again.

Keywords: attention deficit hyperactivity disorder, ferritin, transferrin saturation index


Hande Ayraler Taner, Fatih Hilmi ÇETİN, ERTAN SAL, YASEMEN ISIK, şahnur şener, Türkiz Gürsel. Ferritin and transferrin saturation index levels in children with attention deficit hyperactivity disorder. Van Med J. 2020; 27(1): 17-21

Sorumlu Yazar: Fatih Hilmi ÇETİN, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2020 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale