E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Periodontal klinik parametreler ile ağız sağlığına bağlı yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi [Van Med J]
Van Med J. 2018; 25(4): 458-465 | DOI: 10.5505/vtd.2018.93823  

Periodontal klinik parametreler ile ağız sağlığına bağlı yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Hacer Şahin Aydınyurt, Dicle Altındal
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontolloji Ad, Van, türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Ağız sağlığına bağlı yaşam kalitesi sosyal, psikolojik, fonksiyonel faktörler ve ağız-yüz bölgesindeki problemlerin kişilerin iyilik halini nasıl etkilediğini ifade etmektedir. Bu çalışmanın amacı XXX’ne başvuran hastaların ağız sağlığına bağlı yaşam kalitesini, ağız sağlığı etki profili ölçeği (OHIP-14) kullanılarak değerlendirilmesi ve OHIP-14 skorlarının periodontal klinik parametreler ile ilişkilerinin belirlenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya XXX’ne başvuran 120 hasta dahil edilmiştir. Hastalara sosyo-demografik özellikleri, sigara kullanımı, oral hijyen alışkanlıkları, sistemik durumları ile ilgili sorular sorulmasının yanı sıra kişisel ağız hijyenine 0 ile 10 arasında bir puan vermesi istenmiştir. Ağız sağlığına bağlı yaşam kalitesini ölçmek için 14 sorudan oluşan OHIP-14 anketinin Türkçe formunun doldurulması istenmiştir. Elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya katılan 55 kadın, 65 erkek hastanın toplam OHIP-14 skorları 20.14± 0.56 olarak hesaplanmıştır. Hastaların kişisel ağız hijyeni değerlendirmesinin ortalaması 6.45 olarak hesaplanmıştır. Periodontal klinik parametrelerden yalnızca plak indeksi ve gingival indeks ile toplam OHIP-14 skorları arasında pozitif güçlü korelasyon olduğu tespit edilmiştir. Hastalar OHIP-14 sorularında en sık fizyolojik kısıtlılık yönünde problem yaşadıklarını belirtmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma ağız hijyeni alışkanlıklarının kötü olmasının direkt olarak ağız hijyenine bağlı yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediğini desteklemektedir. Sonuçlar toplumun periodontal hastalığın yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkileyeceği konusunda daha fazla bilgilendirilmesinin gerekli olduğunu düşündürmektedir. Ağız hijyenine bağlı yaşam kalitesinin periodontal durum ile ilişkisinin değerlendirilmesi için daha fazla sayıda çalışmaya gerek duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: ağız sağlığına bağlı yaşam kalitesi, ağız sağlığı etki profili, periodontoloji, OHIP-14


Assessment of the relationship between periodontal clinical parameters and oral health-related quality of life

Hacer Şahin Aydınyurt, Dicle Altındal
Van Yuzuncu Yil University Faculty Of Dentistry Department Of Periodontology, Van, Turkey

INTRODUCTION: Oral health-related quality of life (OHRQoL) to refers to how social, psychological, functional factors and problems affect the well-being of people in the oral region. The aim of this study was to evaluate the OHRQoL of patients who applied to the XXX by using the oral health impact profile (OHIP-14) scale and to determine the relationship of OHIP-14 scores with periodontal clinical parameters.
METHODS: This study included 120 patients. In addition to asking questions about socio-demographic characteristics, smoking, oral hygiene habits, systemic conditions, it is wanted to give a personal oral hygiene score between 0 and 10 from patients. In order to measure the OHRQoL, the Turkish version of the OHIP-14 questionnaire was used. The obtained data were evaluated statistically.
RESULTS: The total OHIP-14 scores of 55 female and 65 male patients participating in this study were calculated as 20.14 ± 0.56. The average personal oral hygiene scores of the patients was calculated as 6.45. It has been determined that there is only a positive strong correlation between plaque index and gingival index and total OHIP-14 scores from periodontal clinical parameters. Patients stated that they had the most frequent problem of physiological limitation in OHIP-14 questions.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study supports the fact that poor oral hygiene habits directly affect the quality of life. The results suggest that it is necessary for the community to be more informed about the impact of periodontal disease on quality of life. In order to assess the relationship between OHRQoL and periodontal status, more studies are needed.

Keywords: oral health related quality of life, oral health impact profile, OHIP-14, periodontics


Hacer Şahin Aydınyurt, Dicle Altındal. Assessment of the relationship between periodontal clinical parameters and oral health-related quality of life. Van Med J. 2018; 25(4): 458-465

Sorumlu Yazar: Hacer Şahin Aydınyurt, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2019 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale