E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Zeisler Metodu İle Hesaplanan İyonize Kalsiyum Düzeyi Direkt İyonize Kalsiyum Ölçümüne Alternatif Olabilir Mi? [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(1): 68-73 | DOI: 10.5505/vtd.2020.94914

Zeisler Metodu İle Hesaplanan İyonize Kalsiyum Düzeyi Direkt İyonize Kalsiyum Ölçümüne Alternatif Olabilir Mi?

Erdem Çokluk1, Fatıma Betül Tuncer1, Mehmet Ramazan Şekeroğlu1, Sezen Irmak Gözükara2, Mehmet Özdin2
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Sakarya
2Sakarya Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Sakarya

GİRİŞ ve AMAÇ: Zeisler Metodu ile hesaplanan iyonize kalsiyum düzeylerinin kan gazı cihazı ile ölçülen iyonize kalsiyum değerleri ile karşılaştırarak birbirinin alternatifi olup olamayacağını araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda geçmiş 1 yıllık sürede (Nisan 2018 - Nisan 2019 arası) 388 adet aynı hastanın eş zamanlı olarak ölçülen serum total kalsiyum ve venöz kan gazı iyonize kalsiyum değerleri retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Kan gazı iyonize kalsiyum (KGiCa) ortalaması 1,164 ± 0,20 mmol/l olarak bulunurken, Zeisler Metodu ile serum total kalsiyumundan hesaplanan iyonize kalsiyum düzeyi (ZMiCa) 0,99 ± 0.16 mmol/l idi. Her iki yöntemle bulunan değerler arası fark (KGiCa – ZMiCa) ortalaması ise 0,17 ± 0,22 mmol/l idi. Kan gazı iyonize kalsiyum düzeyleri için %Bias=8,91, Total%CV=7,60, ve %TAH=21,44 olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İyonize kalsiyum için direkt ölçüm yönteminin kullanılmasının daha uygun olacağını düşünüyoruz. Ancak Zeisler Metodu ile iyonize kalsiyum hesaplanması durumunda, bu çalışmada bulduğumuz iki yöntem arasındaki ortalama farkın, regresyon denkleminin ve iyonize kalsiyum için hesaplanan total izin verilebilir hata aralıklarının dikkate alınarak değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: İyonize Kalsiyum, Kan gazı analizi, Zeisler metodu

Can Ionized Calcium Level Calculated by Zeisler Method be an Alternative to Direct Ionized Calcium Measurement ?

Erdem Çokluk1, Fatıma Betül Tuncer1, Mehmet Ramazan Şekeroğlu1, Sezen Irmak Gözükara2, Mehmet Özdin2
1Department Of Biochemistry, Faculty Of Medicine, Sakarya, Turkey
2Sakarya University Training And Research Hospital, Sakarya, Turkey

INTRODUCTION: To investigate whether the ionized calcium levels calculated by Zeisler Method can be an alternative to each other by comparing the ionized calcium values measured with blood gas device.
METHODS: In this study, serum total calcium and venous blood gas ionized calcium values of 388 same patients were evaluated retrospectively in the past 1 year (April 2018 - April 2019).
RESULTS: The mean blood gas ionized calcium (KGiCa) was found to be 1.164 ± 0.20 mmol / l, while the ionized calcium level (ZMiCa) calculated from the serum total calcium by Zeisler Method was 0.99 ± 0.16 mmol / l. The difference between the two methods (KGiCa - ZMiCa) was 0.17 ± 0.22 mmol / l. Blood gas ionized calcium levels were% Bias = 8.91%, Total CV% 7.60, and% TAH = 21.44%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We think that it is more appropriate to use direct measurement method for ionized calcium. However, if ionized calcium is calculated by Zeisler Method, we think that it is appropriate to evaluate the mean difference between the two methods we found in this study by considering the regression equation and the total permissible error intervals calculated for ionized calcium.

Keywords: Ionized Calcium, Blood gas analysis, Zeisler method

Erdem Çokluk, Fatıma Betül Tuncer, Mehmet Ramazan Şekeroğlu, Sezen Irmak Gözükara, Mehmet Özdin. Can Ionized Calcium Level Calculated by Zeisler Method be an Alternative to Direct Ionized Calcium Measurement ?. Van Med J. 2020; 27(1): 68-73

Sorumlu Yazar: Erdem Çokluk, Türkiye
LookUs & Online Makale