E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ile D Vitamini İlişkisi [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(1): 50-55 | DOI: 10.5505/vtd.2020.98216  

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ile D Vitamini İlişkisi

Ayhan Kul1, Omer Araz2
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Erzurum, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Erzurum, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Obstrüktif uyku apne sendromunda (OUAS) D vitamini düzeylerinin belirlenmesi ve hastalık şiddeti ile arasında ilişki olup olmadığı amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışmada OUAS ön tanısı nedeniyle polisomnografi yapılıp tanı konulan [apne-hipopne indeksi (AHİ)>5/saat] ve normal (AHİ<5/saat) olarak değerlendirilen hastaların demografik verileri, serum 25-Hidroksikolekalsiferol [25(OH)D3], paratiroid hormon (PTH), kalsiyum (Ca), fosfat (P), magnezyum (Mg) düzeyleri ve hastalık şiddeti [hafif, orta ve şiddetli OUAS (AHİ=5-15, 16-30, >30/saat)] bilgi işlem kayıtları incelenerek değerlendirildi.
BULGULAR: Kayıtları incelenen 293 kişinin 229’da OUAS (ortalama yaş 55,7±11,3 yıl; yaş aralığı;26-86 yıl) mevcut iken 64 kişi normal (ortalama yaş 55,4±13,7 yıl; yaş aralığı;24-78 yıl) idi. OUAS hastalarında 25(OH)D3 seviyesinin kontrol grubuna göre anlamlı bir şekilde daha düşük olduğu ve BMI ile PTH seviyelerinin ise daha yüksek olduğu tespit edildi (p<0.05). Şiddetli OUAS hastalarında 25(OH)D3 düzeyinin anlamlı bir şekilde daha düşük seviyedeydi (p<0.05). Ayrıca AHİ ile 25(OH)D3 arasında anlamlı zayıf negatif bir ilişki bulunurken (p: 0.001, r: -0.328), PTH (p: 0.001, r: 0.186) ve BMI (p: 0.001, r: 0.208) ile arasında ise anlamlı zayıf pozitif bir ilişki tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: OUAS hastalarında D vitamin eksikliğinin olduğu ve özellikle şiddetli OUAS hastalarında D vitamininin daha düşük olması nedeniyle bu hastalarda D vitamin eksikliğinin yerine konulmasının hastalığın şiddetini azaltmada faydalı olabileceğini düşünmekteyiz

Anahtar Kelimeler: Obstrüktif uyku apne sendromu, 25-hidroksi vitamin D, ilişki


The Relation between Obstructive Sleep Apnea Syndrome and Vitamin D

Ayhan Kul1, Omer Araz2
1Ataturk University, Faculty Of Medicine, Physical Medicine And Rehabilitation, Erzurum, Turkey
2Department Of Chest Diseases, Medical Faculty Of Atatürk University, Erzurum, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to assess vitamin D levels in obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) and whether there is a relationship between the severity of the disease and vitamin D.
METHODS: In this retrospective study, demographic data, serum 25-Hydroxycholecalciferol [25 (OH) D3], parathyroid hormone (PTH), calcium (Ca), phosphate (P), magnesium (Mg) levels and disease severity [mild, moderate and severe OSAS (AHI = 5-15, 16-30,> 30 / hour)] of patients diagnosed with OSAS by using polysomnography [apnea-hypopnea index (AHI> 5 / hour] and normal patients (AHI <5 / hour)] were evaluated based on hospital records.
RESULTS: Of the 293 subjects whose records were examined, 229 had OSAS (mean age 55.7 ± 11.3 years; age range 26-86 years), whereas 64 subjects were normal (mean age 55.4 ± 13.7 years; age range 24-78 years). 25 (OH) D3 level was significantly lower while BMI and PTH levels were higher in OSAS patients compared to the control group (p <0.05). 25 (OH) D3 levels were significantly lower in patients with severe OSAS (p <0.05). In addition, there was a weak negative relationship between AHI and 25 (OH) D3 (p: 0.001, r: -0.328), while a weak positive relationship was observed between PTH (p: 0.001, r: 0.186) and BMI (p: 0.001, r: 0.208).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We think that vitamin D is deficient in OSAS patients, and vitamin D treatment may be beneficial in reducing the severity of the disease.

Keywords: Obstructive sleep apnea syndrome, 25-hydroxyvitamin D, relation


Ayhan Kul, Omer Araz. The Relation between Obstructive Sleep Apnea Syndrome and Vitamin D. Van Med J. 2020; 27(1): 50-55

Sorumlu Yazar: Ayhan Kul, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2020 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale