E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Multipl Miyelom Hastalarında Ekstramedüller Miyelom Görülme Sıklığı [Van Med J]
Van Med J. 2019; 26(3): 337-341 | DOI: 10.5505/vtd.2019.98470  

Multipl Miyelom Hastalarında Ekstramedüller Miyelom Görülme Sıklığı

Sinan Demircioğlu1, Gülçin Miyase Sönmez2, Ali Doğan1, Ömer Ekinci3, Cengiz Demir1
1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Van
2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Van
3Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Elazığ

GİRİŞ ve AMAÇ: Ekstramedüller miyelom (EMM), multipl miyelom (MM) hastalarında kemik iliği dışındaki plazma hücrelerinin varlığı ile tanımlanır. Daha duyarlı görüntüleme tekniklerinin kullanılması ile EMM, tüm hastalık seyri boyunca MM hastalarının % 30'una kadar saptanabilmektedir. Biz de kliniğimizde ki MM hastalarında EMM sıklığını araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2010-Ağustos 2018 tarihleri arasında kliniğimizde multipl miyelom tanısı alan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelenip, EMM sıklığı araştırıldı. Ekstramedüller miyelomu olanlar ve olmayanlar olarak iki gruba ayrıldı. Bu iki grup üzerinde etkili olabilecek faktörler analiz edildi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 67 hastanın 37’si erkek, 30’u kadındı ve yaş ortalaması 59,9±11,2 idi. Ekstramedüller miyelom 31 (% 46.3) hastada tespit edildi. Bu hastaların 28 (% 41.8)’inde kemik ilişkili plazmasitom, 4 (% 6)’ünde ekstramedüller hastalık saptandı. En sık kemik ilişkili plazmasitom vertebra da görülürken en sık ekstramedüller hastalık ise akciğerde görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ekstramedüller miyelom oranı hasta popülasyonumuzda literatüre göre yüksek bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Multipl miyelom, ekstramedüller hastalık, kemikle ilişkili plazmasitom


Incidence of Extramedullary Myeloma in Multiple Myeloma Patients

Sinan Demircioğlu1, Gülçin Miyase Sönmez2, Ali Doğan1, Ömer Ekinci3, Cengiz Demir1
1Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Medicine, Department of Hematology, Van
2Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Van
3Fırat University, Faculty of Medicine, Department of Hematology, Elazığ

INTRODUCTION: Extramedullary myeloma (EMM) is defined by the presence of plasma cells outside the bone marrow in a patient with multiple myeloma (MM). More using sensitive imaging techniques, EMM may be found in up to 30% of MM patients across the overall disease course. We also aimed to investigate the frequency of EMM in MM patients in our clinic.
METHODS: Patients diagnosed with multiple myeloma in our clinic between January 2010 and August 2018 were examined retrospectively and the frequency of extramedullary myeloma was determined. EMM was divided into two groups as those with and without EMM. Factors that could be effective on these two groups were analyzed.
RESULTS: Of the 67 patients who were taken to work, 37 were male, 30 were female and the mean age was 59.9 ± 11.2. Extramedullary myeloma was detected in 31 patients (46.3%). Of these patients, 28 (41.8%) patients are associated bone plasmacytoma, 4 (6%) patients are showed extramedullary disease. The most common bone-related plasmacytoma is the vertebrae, while extramedullary disease is most commonly seen in the lung.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Extramedullary myeloma ratios were higher in our patient population than in the literature.

Keywords: multipl myeloma, extramedullary disease, bone-related plasmacytoma


Sinan Demircioğlu, Gülçin Miyase Sönmez, Ali Doğan, Ömer Ekinci, Cengiz Demir. Incidence of Extramedullary Myeloma in Multiple Myeloma Patients. Van Med J. 2019; 26(3): 337-341

Sorumlu Yazar: Sinan Demircioğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2019 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale