E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 30 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Etik Konular

Genel

Yayıncılık etiği ve yanlış uygulama politikalarımız, Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing (COPE, DOAJ, WAME ve OASPA'nın ortak raporu) ve gerekli durumlarda ICJME’nin Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals raporlarını takip eder.

Gizlilik bildirimi

Bu web sitesinde kullanılan kişisel bilgiler, Van Tıp Dergisi’nin belirtilen amaçları için kullanılacaktır. Başka bir amaç için veya başka bir tarafça kullanıma sunulmayacaktır. Çalışma gizliliğini koruyabilmek için iade edilen, geri çekilen, reddedilen makaleler ile ilgili veriler bir ay içinde online makale sisteminden silinecektir.

Açık Erişim

Derginin içeriği, üçüncü tarafların orijinal çalışmaya uygun atıf yaparak içeriği ticari olmayan amaçlarla paylaşmasına ve uyarlamasına izin veren Creative Commons GayriTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) Lisansı ile lisanslanmıştır.

Cinsiyet Sorunları

Cinsiyetten bağımsız bir dilin kullanılmasını teşvik ediyoruz.

Etik Onam, İnsan ve Hayvan Hakları

Tıbbi ve farmakolojik araştırmalardaki etik standartlar, Dünya Tabipler Birliği'nin Helsinki Bildirgesi'ne ve Dünya Tıp Dergileri Birliği'nin (WAME) Tıp Dergileri için Yayın Etiği Politikaları’na dayanmaktadır.

İnsanlar veya insan dokuları, hayvanlar veya hayvan dokuları üzerinde deneyleri içeren çalışmaların yazarları, kapak yazılarında insan deneyleri/hayvan deneyleri ile ilgili kurumsal veya bölgesel komitenin etik standartlarına uygunluğunu beyan etmeli ve komitenin onamını eklemelidir.

Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı boş bırakılmalıdır, tarih ve sayı no) hem Gereç ve Yöntem bölümünde, hem de kaynaklardan önce yer verilmelidir

Bilgilendirilmiş Onam
Çalışmalardaki her bir katılımcı, toplanan kişisel verilere, bir çalışma veya görüşme sırasında söylediklerine ve ayrıca çekilen herhangi bir fotoğrafa ne olacağına karar verme hakkına sahiptir. Bu nedenle, tüm katılımcıların çalışmaya dahil edilmeden önce yazılı olarak bilgilendirilmiş onamlarını almak önemlidir. Araştırmaya katılan katılımcıların kimlik bilgileri (isimler, doğum tarihleri, kimlik numaraları ve diğer bilgiler), bilimsel amaçlar için gerekli olmadıkça ve katılımcı (veya ebeveyn veya vasi) yazılı açıklamalar, fotoğraflar ve genetik profillerde yayınlanmamalıdır. Bazı durumlarda tam anonimlik sağlamak zordur ve herhangi bir şüphe varsa bilgilendirilmiş onam alınmalıdır. Tanımlayıcı özellikler, örneğin genetik profillerde olduğu gibi, anonimliği korumak için değiştirilirse, yazarlar, değişikliklerin bilimsel anlamı çarpıtmayacağına dair güvence sağlamalıdır. Hastaların fotoğrafları veya videoları, hastanın veya onun adına hareket eden bir yasal mercinin uyarısı sonrasında yayınlanmaktan çekilmelidir.

Aşağıdaki ifadeler, makale metnine dahil edilmelidir:

"Çalışmaya dahil edilen tüm bireysel katılımcılardan bilgilendirilmiş onam alındı."

"Bu yazıda kimlik bilgileri yer alan tüm kişilerden bilgilendirilmiş olur alınmıştır." (Makalede veya ek materyallerde bazı hastaların verilerinin yayınlanmış olması durumunda).

Suistimal

Araştırma suistimali şunları içerebilir; araştırma materyallerini, ekipmanını veya süreçlerini manipüle etmek; araştırmayı makalede sonuçlarını etkileyecek şekilde bazı verileri değiştirmek veya hariç tutmak; intihal. Suistimalden şüpheleniliyorsa, editörler ilgili COPE yönergelerine göre hareket edecektir.

Tüm suistimal iddiaları Baş Editöre havale edilir. Baş Editör ve yardımcı editörler kapsamlı bir incelemenin ardından, olayın bir sistimal olasılığıyla ilgili olup olmadığı konusunda karar verir. Tüm iddialar gizli ve konuyla ilgili yazılı belgeleri sunanlar mümkün olduğunca isimsiz tutulur.
Hakemler veya Editörler tarafından olası bir suistimal hakkında görüş alınması durumunda, yazarlardan bir açıklama istenecektir. Tatmin ediciyse ve sorun bir hata veya yanlış anlamadan kaynaklanıyorsa, sorun kolayca çözülebilir. Aksi takdirde, makale reddedilir veya iade edilir ve Editörler o kişinin dergiye yeniden makale yüklemesine belirli bir süre için yasak getirebilir.

İddialar yazarlarla ilgili olduğunda, başvuruları için hakem değerlendirmesi ve yayın süreci, yukarıda belirtilen süreç tamamlanıncaya kadar durdurulacaktır. Yazarlar makaleyi geri çekse dahi inceleme yapılacak ve bu konuyla ilgili cevaplar alınana kadar inceleme devam edecektir.

Hakemler veya editörler ile ilgili iddialar olduğunda, konu soruşturulana kadar hakem veya editör görevinden alınacaktır. Bilimsel suistimalde bulunduğu tespit edilen editörler veya hakemler dergi ile daha fazla ilişkide bulunması engellenecek ve bu durum kurumlarına bildirilecektir.

Geri Çekme Politikaları

Makale geri çekme (Yayındandıktan Sonra)
Bu Derginin izlediği COPE Geri Çekme Yönergelerine göre, bir makale aşağıdaki nedenlerle geri çekilebilir:
Bir suistimalin (örneğin, verilerin hileli kullanımı) veya dürüst bir hatanın (örneğin, yanlış hesaplama veya deneysel hata) açık kanıtlarına dayanan güvenilmez bulgular.
Gereksiz yayın, örneğin uygun çapraz referans, izin veya gerekçe olmaksızın daha önce başka bir yerde yayınlanmış bulgular.
İntihal veya diğer tür etik olmayan araştırmalar.
Geri Çekme Prosedürü
Geri çekme, Makale Geri Çekme Formu doldurularak, editöre mail yoluya yapılmalıdır.

Yazarların Sorumlulukları

İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan klinik ve deneysel tüm çalışmalar için etik onay almalı, ve bu onayı yazıda belirtmelidir. Makalede; deneysel, klinik ve ilaç insan çalışmaları için, etik kurul onayı ve çalışma protokolünün uluslararası anlaşmalara uygunluğuna ilişkin beyanı (2013'te revize edilen World Medical Association Helsinki Bildirgesi), çalışmaya katılan tüm olgulardan imzalı onam alındığının beyanını ve olgu sunumlarında yazılı onam alındığının beyanını belirtmelidir.
Yazarların, makalelerinin Creative Commons GayriTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0)   lisansı ile açık erişimde yayınlanacağını kabul ederler.
Yazarlar, yazılarının orijinal olduğunu garanti etmelidir.
Yazarlar, birden fazla dergiye aynı makaleyi eşzamanlı göndermemelidir. Aynı şekilde, yazar daha önce herhangi bir yerde yayınlanmış makaleleri de değerlendirilmek üzere göndermemelidir.
Yazarlar, makaleyi dil ve dilbilgisi açısından doğru uygun biçimde sunmalıdır.
Yazarlar, makale içerisinde önemli hatalar fark ettiklerinde, geri çekmek veya düzeltmekle yükümlüdür.
Adı geçen tüm yazarların araştırmaya önemli ölçüde katkıda bulunmuş olması beklenmektedir.
Yazarlar, herhangi bir çıkar çatışmasını editörlere bildirmelidir. Herhangi bir çıkar çatışması varsa ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışması Bildirim Formu formunu indirerek doldurmalı ve ayrı olarak yüklemelidir.
Yazarlar, makalelerinin oluşturulmasında kullanılan tüm kaynakları tanımlamalıdır.
Yazarlar, yayınladıkları makalelerinde fark ettikleri hataları editörlere bildirmelidir.
Yazarlar, makaleleriyle ilgili araştırmanın tüm önemli fon sağlayıcılarını kabul etmeli ve ilgili tüm finansal destekleyicileri listelemelidir.
Yayınları için destekte bulunmuş tüm kaynakları, genellikle bir teşekkürle açık bir şekilde belirtilmelidir (örneğin, makale işleme ücreti için finansman; dil düzenleme vb).

Hakemlerin Sorumlulukları

Hakem, yalnızca gerekli konu uzmanlığına sahip oldukları ve zamanında değerlendirebilecekleri makaleleri incelemeyi kabul etmelidir.
Hakem, değerlendirmenin gizliliğine saygı göstermeli ve hakem değerlendirmesi süreci sırasında veya sonrasında, bir makalenin veya incelemesinin ayrıntılarını üçüncü şahıslarla paylaşmamalıdır.
Hakem, değerlendirme sürecinde elde edilen bilgileri, kendisinin, başka bir kişinin veya kuruluşun yararına veya başkalarını dezavantajlı hale getirmek, itibarını zedelemek için kullanmamalıdır.
Hakem, bir şeyin ilgili bir çıkar oluşturup oluşturmadığından emin değillerse bile tüm olası çıkar çatışmalarını beyan etmelidir.
Hakem incelemelerinin bir yazının kökeninden, uyruğundan, dini veya siyasi inançlarından, cinsiyetinden veya yazarların diğer özelliklerinden veya ticari kaygılardan etkilenmesine izin vermemelidir.
Hakem, düşmanca veya kışkırtıcı olmaktan ve karalayıcı veya aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmaktan kaçınmalı, incelemelerde nesnel ve yapıcı olmalıdır.
Hakemlik değerlendirmesinin büyük ölçüde karşılıklı bir çaba olduğunu kabul etmeli ve gözden geçirme için paylarına düşeni zamanında ve adil bir şekilde gerçekleştirmeyi taahhüt etmelidir.
Dergilere doğru ve uzmanlıklarının gerçek bir temsili olan kişisel ve profesyonel bilgiler sağlamalıdır.
İnceleme sürecinde başka bir kişinin kimliğine bürünmenin ciddi bir suistimal kabul edildiğini bilmelidir.
Diğer ayrıntılar için Hakemler için COPE’nin önerdiği Etik Kurallar rehberine bakılabilir.

Editörlerin Sorumlulukları

Editörler, değerlendirmeye alınan makalelerin bilimsel kalitesinin ana sorumluluğunu üstlenir ve kararlarını yalnızca makalelerin önemine, özgünlüğüne, açıklığına ve yayının kapsamına uygunluğuna dayandırır.
Editörlerden bir makalenin kapsamlı bir dilsel düzenlemesini veya kopya düzenlemesini sağlamaları beklenmez, ancak bilimsel kalitesine ve açık ve özlü akademik yazımdaki iyi uygulamalara karşılık gelmesi gereken genel stile odaklanmaları beklenir.
Editörlerin, düzenleme işlemi sırasında yazım veya üsluptaki küçük hataları tespit etmeleri ve düzeltmeleri beklenir.
Editörler, yayını iyileştirmeye çalışırken her zaman yazarların ve okuyucuların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalıdır.
Editörler, makalelerin kalitesini ve akademik kayıtların bütünlüğünü garanti etmelidir.
Editörler, hakemlerin anonimliğini korumalıdır.
Editörler, yayınladıkları tüm araştırma materyallerinin uluslararası kabul görmüş etik kurallara uygun olmasını sağlamalıdır.
Editörler, suistimalden şüphelenirlerse harekete geçmeli ve soruna bir çözüm bulmak için tüm makul girişimleri yapmalıdır.
Editörler şüpheye dayalı makaleleri reddetmemeli, hatalı davranış kanıtlarına sahip olmalıdır.
Editörler, yazarlar, hakemler ve kurul üyeleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına izin vermemelidir. Makale yazarlarından veya kurumdan herhangi birisi ile çıkar çatışması varsa, yazıdan çekilmelidir. 

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale