E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694

Uyarı: Aşağıdaki makaleler yayın için kabul edilmiştir; ancak, bu liste makalelerin yayınlanacağı sırayı (sayıyı) göstermemektedir. Yeni makaleler kabul edildiğinde, burada görüntülenen sıra değişecektir.

Baskıdaki Makaleler - Van Tıp Dergisi

Baskıdaki Makaleler

KLINIK ARAŞTIRMA
1.
Aile Hekimliği Disiplininin Değişik Basamaklarındaki Hekimlerin DislipidemiTedavilerine Yaklaşımları
Approaches to Dyslipidemia Treatments of Doctors of Family Medicine Discipline in Different Steps
HARUN KARAHAN, HASAN HUSEYİN MUTLU, HACER HİCRAN MUTLU, serkan öztürk
Sayfa 0

2.
El bilek ganglion kistlerinde ultrasonografi eşliğinde aspirasyon cerrahiye alternatif olabilir mi?
Can ultrasonography-guided aspiration be an alternative to surgery in wrist ganglion cysts?
Ensar Türko, Sinan Oguzkaya
Sayfa 0

3.
Diyabet, KOAH'lı hastalarda solunum fonksiyonlarını kötü yönde etkiler
Diabetes adversely affects respiratory functions in patients with COPD
Mehmet Hakan Bilgin, Ahmet Arisoy, Bunyamin Sertogullarindan
Sayfa 0

4.
Şiddetli Preeklampside magnezyum sülfatın QT dispersiyonu üzerine etkisi
Effect of magnesium sulfate on QT dispersion in severe preeclampsia
Melike Aslan, Şeyda Yavuzkır, Mustafa ferzeyn Yavuzkır
Sayfa 0

5.
Anestezi hekimlerinin nazotrakeal entübasyona ilişkin bilgi, tutum ve deneyimlerinin değerlendirilmesi: Bir Anket Çalışması
Evaluating the knowledge, attitude and experience of anesthesiologist about nasotracheal intubation: A Questionnaire Study
Sibel Çatalca, Gokcen Kulturoglu, Reyhan Polat
Sayfa 0

6.
o-Vanilin içeren Schiff bazı ligandı ve Pd(II) kompleksinin glioblastoma multiforme hücrelerindeki tedavi potansiyelinin incelenmesi ve elektroporasyonun etkinliği
Investigation of treatment potential of o-vanillin containing Schiff base ligand and Pd(II) complex in glioblastoma multiforme cells and efficiency of electroporation
Mehmet Eşref Alkış
Sayfa 0

7.
İnsan kumulus granüloza hücrelerinin izolasyonu
Isolation of human cumulus granulosa cells
Murat Serkant Ünal, Cihan Kabukçu
Sayfa 0

8.
Küratif Rezeksiyonla Tedavi Edilen Kolorektal Kanserli Hastalarda Metastatik Lenf Nodu Oranının Prognostik Önemi
Prognostic Significance of Ratio of Metastatic Lymph Nodes in Colorectal Cancer Patients Treated with Curative Resection
Kaptan Gülben, Osman Uyar, Bahadır Öndeş
Sayfa 0

9.
Adolesan erkeklerde sigara içimi ile sekonder polisitemi arasındaki ilişki
Relationship between smoking and secondary polycythemia in adolescents
Nergiz Öner, Gürses Şahin, Şule Yeşil, Burçak Kurucu Bilgin, Emre Çapkınoğlu, Azize Ceren Kılcı, Şeyma Ünüvar Gök, Ali Fettah
Sayfa 0

10.
Kilitli Humerus Plağı ile Osteosentez Uyguladığımız 60 Yaş Üstü Proksimal Humerus Kırıklı Hastalarımızın Sonuçları
Results of Our Patients with Proximal Humerus Fractures above 60 Years of Age, in which We Applied Osteosynthesis with Locked Humerus Plate
Bülent Kılıç, Mustafa Çalışkan, Anıl Agar, Deniz Gülabi
Sayfa 0

11.
Suberoilanilid hidroksamik asit (SAHA) hipokampal hücrelerde glutamata bağlı oksidatif stresi azaltır
Suberoylanilide hydroxamic acid (SAHA) reduces glutamate-induced oxidative stress in hippocampal cells
Caner Günaydin, Zülfinaz Betül Çelik
Sayfa 0

12.
Kalça İntertokanterik Kırıklarında Ameliyat Tipinin Planlanmasında Bilgisayarlı Tomografi’nin Etkisi
The Effect of Computed Tomography on Planning the Type of Operation in Hip Intertochanteric Fractures
Abbas Tokyay, Sezai ÖZKAN, Necip Güven, Tülin Türközü, Bayram Ersidar
Sayfa 0

13.
Metabolik Sendromun Üriner Sistem Taş Hastalığına Etkisi
The Effect of Metabolic Syndrome on Urinary System Stone Disease
Yavuz Güler
Sayfa 0

14.
Ekran Süresi, Dönemi Ve Anne Eğitim Seviyesinin Ergenlerde Obezite Gelişimine Etkisi
The Effect of Screen Time, Period and Maternal Education Level on the Development of Obesity in Adolescents
Mehmet Karadag, Gulay Can Yilmaz
Sayfa 0

15.
Akut lösemide nüksün öngörüsünde olası şüpheli: Trombositopeni
The probable suspect in the prediction of relapse in acute leukemia: Thrombocytopenia
İpek Dokurel Çetin, Nihal Özdemir, Tülin Tiraje Celkan, Sarper Erdogan, Hilmi Apak
Sayfa 0

16.
Dirençli Hipertasiyonu Olan Hastalarda Dipper / Non-Dipper Paterni İle Nötrofil-Lenfosit Oranı Arasındaki İlişki
The Relationship Between Dipper / Non-Dipper Pattern and Neutrophil-Lymphocyte Ratio in Patients with Resistant Hypertension
Halil Akın, Önder Bilge
Sayfa 0

17.
Vankomisine dirençli enterokok kolonizasyonu sürveyansı, diğer antimikrobiyallere duyarlılıkları ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi
The surveyans of colonisation of vancomycin resistant enterococci and investigation antibiotic susceptibility and risk factors
İrfan Binici, Mustafa Kasım Karahocagil, Mahmut Sünnetçioğlu, Mehmet Parlak
Sayfa 0

18.
COVID-19 Aşıları ile İlgili Randomize Kontrollü Çalışmaların Tanımlayıcı Özelliklerinin İncelenmesi
Investigation of Descriptive Characteristics of Randomized Controlled Trials of COVID-19 Vaccines
Elif Köse, Hasan Çetin Ekerbiçer, Alper Arslan, Arman Özaygın, Betül Nas, Beyza Yavuz, Büşranur Metin, Elif Şahin, Emine Nuran Keske, Hande Çelik, Kadir Özkan, Melike Kutlu, Merve Ayral, Merve Erdoğan, Neslihan Kılıç, Nilay Nur Önder, Özge Arıcı, Özge Bölükbaşoğlu, Elif Şahin, Sadeq Albishari, Gökhan Oturak
Sayfa 

DERLEME
19.
Multipl Sklerozda Alt Üriner Sistem Semptomlarının Yaşam Kalitesine Etkisi ve Tamamlayıcı Tedaviler
Effects of Lower Urinary Truct Symptoms on Quality of Life and Complementary Treatments in Multiple Sclerosis
Şükrü Özen, Ülkü Polat
Sayfa 0

20.
Tarihsel Süreçte salgınlar ve COVİD-19 Kısıtlamalarının İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri
Historical Epidemics and the Effects of COVID-19 restrictions on human health
Seda Karaöz Arıhan, Okan Arıhan
Sayfa 0

21.
Lizozomal Depo Hastalıklarının Otofaji ile İlişkisi
Relationship of Lysosomal Storage Diseases (LSD) with Autophagy
Seda Keskin, İsmail Mert Alkaç, Burcu Çerçi
Sayfa 0

22.
Sella Tursika Boyutları ve Morfolojisinin Kraniofasiyal ve Dental Anomalilerle İlişkisi
The Associatin of Sella Turcica Morphology and Dimension with Craniofacial and Dental Anomalies
Esra Ceren Tatlı, Yesim Kaya, Murat TUNCA
Sayfa 0

23.
Yoğun Bakım Hastalarında Omega-3 Takviyesinin Mortalite Ve Morbidite İle İlişkisi
The Relatıonshıp Between Momalıty And Morbıdıty Of Omega-3 Supplements In Intensıve Care Patıents
Hakan Toğuç, Hande Öngün Yılmaz
Sayfa 0

24.
Renal Transplantasyon Sonrası Greft Fonksiyonlarının Takibinde MikroRNA’ların Rolü
The Role of MicroRNAs in Monitoring Post Renal Transplantation Graft Functions
Merve Anapalı, Eda Balkan
Sayfa 0

25.
Derin ven trombozundan korunmada Akdeniz diyetinin rolü
The role of the Mediterranean diet in the prevention of deep vein thrombosis
Meral Ekim, Hasan Ekim, Mustafa Tuncer
Sayfa 0

OLGU SUNUMU
26.
Dirençli hiperkalsemi ile presente olan bir multiple miyelom vakası
A case of multiple myeloma presenting with resistant hypercalcemia
Zeki Kemeç, Cevat Tüzün
Sayfa 0

27.
Başağrısı ve Periorbital Morarma ile Başvuran Çocuk
A Child Presenting With Headache And Periorbital Dark Discoloration
Gülfer Akça, Ünal Akça, HAYDAR ALİ TAŞDEMİR
Sayfa 0

28.
Vaka Takdimi: Optik Nöritin Eşlik Ettiği Spinal Tutulumun Olmadığı Nadir Bir MOGAD Vakası
A Rare Case Report: MOGAD with Optic Neuritis- without Spinal İnvolvement
Canan Akünal Türel, Sıddıka Halicioğlu
Sayfa 0

29.
Mandibulada Yer Alan Kolesterol Granülomu ve Aktinomikoz
Cholesterol Granuloma and Actinomycosis Located in the Mandible
Havva Eerdem
Sayfa 0

30.
Endoservikozis: Serviksin Nadir Görülen Bir Lezyonu
Endocervicosis: A Rare Lesion of the Cervix
Şeyma Öztürk, ÇETIN BORAN, SAFİYE GÜREL
Sayfa 0

31.
Kronik Böbrek Yetersizliği Hastasında Görsel Halüsinasyonlar ile Prezente Olan Ertapenem İlişkili Nörotoksisite
Ertapenem Related Neurotoxicity Presented with Visual Halusinations in Chronic Kidney Failure Patient
Seçkin Akben, İlyas Öztürk, Ertugrul Erken, Ozkan Gungor, Orcun Altunoren
Sayfa 0

32.
Ekstrameduller mesane anaplastik plazmasitoması: bir olgu sunumu ve güncel literatür derlemesi
Extramedullary anaplastic plasmacytoma of the bladder: a case report and current literature revıew
Özgür Ekici, Abdullah Gul, Sinan Avci, Vildan Gursoy, melike Nalbant
Sayfa 0

33.
İlk Atak Psikoz ile Tanı Alan Fahr Sendromu: Olgu Sunumu
Fahr Syndrome Diagnosed by the First Attack Psychosis: A Case Report
Yavuz Selim Atan, UMUT Kırlı
Sayfa 0

34.
Fuchs endoteliyal korneal distrofi ve keratokonus: Çok nadir bir tesadüf
Fuchs endothelial corneal dystrophy and keratoconus: A very rare coincidence
Deniz Kılıç, Emre Güneş, Ibrahim Toprak
Sayfa 0

35.
Koroner Arter Bypass Greft Ameliyatı Yapılan Hemofili A Tanılı Hastanın Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Nursing Care of a Patient Diagnosed with Hemophilia A Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery: A Case Report
Tugba Albayram, Şükriye İlkay Güner
Sayfa 0

36.
Orem Öz Bakım Eksikliği Hemşirelik Kuramına Göre Arteriyovenöz Malformasyon’u Olan Hastanın Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Nursing Care of A Patient with Artesiovenouz Malformation According to Orem’s Self-Care Deficit Nursinde Theory: Case Report
Aysun Özdemir, Şükriye İlkay Güner, Abidin Murat GEYİK
Sayfa 0

37.
Dabigatran Kullanımı Sonrası Yüksek INR ve aPTT'ye Bağlı Ciddi Üriner Kanama: Olgu Sunumu
Severe Urinary Bleeding Due to High INR and aPTT After Use of Dabigatran: A Case Report
Ferhat Işık, Ümit İnci, Abdurrahman Akyüz
Sayfa 0

38.
Paroksismal Atriyal Fibrilasyonlu Hastada Amiodarona Bağlı Akciğer Toksisitesi ve Rekürrensi
Amiodarone-Induced Pulmonary Toxicity in a Patient With Paroxysmal Atrial Fibrillation and Recurrence of Pulmonary Toxicity
Nuri Köse, Tarık Yıldırım
Sayfa 

EDITÖRE MEKTUP
39.
Antifungal Duyarlılıklarının Yorumlanması Referans Yöntemlerin Kıstaslarına Göre Yapılır: CLSI ve EUCAST
Evaluations of Antifungal Susceptibilities Have to Be According to Reference Guidelines: CLSI and EUCAST
Ali Korhan Sig
Sayfa 0

LookUs & Online Makale