E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Öz Bakım Eksikliği Hemşirelik Kuramına Göre Arteriovenöz Malformasyonu Olan Hastanın Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(2): 236-239 | DOI: 10.5505/vtd.2022.01212

Öz Bakım Eksikliği Hemşirelik Kuramına Göre Arteriovenöz Malformasyonu Olan Hastanın Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Aysun Özdemir1, Şükriye İlkay Güner1, Abidin Murat Geyik2
1Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Gaziantep
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Gaziantep

Arteriyovenöz malformasyonlar (AVM) intrakraniyel vasküler yapıların gelişimsel anomalileridir ve konjenital bir malformasyondur. Klinik belirti ve bulgular herhangi bir yaşta başlayabilir ancak 40 yaş altındaki hastalarda insidansı yüksektir. Belirti ve bulgular AVM’un çapına, anatomisine, büyüklüğüne ve etkilediği damarlara göre değişiklik göstermektedir. Bu olgu sunumunda Gaziantep ilindeki bir üniversite hastanesinin acil servisine baş ağrısı, boyun hareketlerinde azalma ve kusma şikayetleri ile başvuran ve bu belirtileri 4. kez yaşayan22 yaşında erkek hastanın hemşirelik bakımının “Öz Bakım Eksikliği Hemşirelik Kuramı”na göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Hasta acil değerlendirmesinden sonra beyin cerrahisi yoğun bakım ünitesine yatışı yapılarak 3 gün takip edilmiş ve sonrasında beyin cerrahisi kliniğine alınmıştır. Hemşirelik kuram ve modelleri hemşireliğin eğitim, yönetim, uygulama ve araştırma alanlarına kavramsal bir çerçeve sağlayarak temel bir rehber oluşturmaktadır. Aynı zamanda mesleğin gelişim ve profesyonelleşmesine de katkıda bulunmaktadır. Orem tarafından geliştirilen Öz Bakım Eksikliği Hemşirelik Kuramı hemşirelik uygulamalarında sık kullanılan kuramlardan biridir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik bakımı, Öz Bakım, Öz bakım eksikliği kuramı, Arteriyovenöz malformasyon

Nursing Care of a Patient with Arteriovenouz Malformation According to Orem’s Self-Care Deficit Nursinde Theory: Case Report

Aysun Özdemir1, Şükriye İlkay Güner1, Abidin Murat Geyik2
1Faculty Of Health Sciences, Department Of Surgical Nursing, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey
2Faculty Of Medicine, Department Of Brain And Nerve Surgery, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey

Arteriovenous malformation (AVM) is the developmental anomalies of intracranial vascular structures and a congenital malformation. Clinical signs and findings may begin at any age; however, it has a higher incidence in patients younger than age of 40. Signs and findings vary according to the diameter, anatomy and size of AVM and the veins it affects. In this case report, it was aimed to evaluate the nursing care of a 22-year-old male patient, who applied to the emergency service of a university hospital in Gaziantep province with complaints of headache, decrease in neck movements and vomiting and had experienced these symptoms for the fourth time, according to the “Self-care Deficit Nursing Theory”. Following the emergency evaluation, the patient was hospitalized in the neurosurgery intensive care unit and followed for three days. Then, he was taken to the neurosurgery clinic. Nursing theories and models are guides which form a basis for the training, administration, application and research areas of nursing by offering a conceptual framework. The theories and models contribute to the development and professionalization of nursing profession. Orem’s Self-care Deficit Nursing Theory is one of the most frequently used theories in nursing practices.

Keywords: Nursing care, Self-care, Self-care Deficit theory, Arteriovenous malformation

Aysun Özdemir, Şükriye İlkay Güner, Abidin Murat Geyik. Nursing Care of a Patient with Arteriovenouz Malformation According to Orem’s Self-Care Deficit Nursinde Theory: Case Report. Van Med J. 2022; 29(2): 236-239

Sorumlu Yazar: Aysun Özdemir, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale